Buddhista etika és pszichológia 3. (Buddhizmus és halál)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista etika és pszichológia 3. (Buddhizmus és halál)
Tárgykód: 
M2-B503
Tárgykód (esti): 
M2-E-B503
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a buddhizmus egyik legfontosabb nézetével, a múlandósággal és azon belül a halállal kapcsolatos tanításokat összegezze a Dharma nagy iskolái, azaz a théraváda, a mahájána és a vadzsrajána rendszere szerint. Fontos célja az órának a személyes gyakorlás, a személyes tapasztalatszerzés, továbbá, hogy hatékony eszközöket adjon, mind a magunk, mind mások halálának megfelelő kezeléséhez.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A halál, mint a létezés természetes elemének elfogadása, nyitott szemlélet kialakítása, bátor szembenézés a teendőkkel saját jövőbeni halálunk kapcsán. A saját felelősségtudat kialakítása a halállal szemben, valamint a segítő attitűd kialakítása mások halálával szemben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A téma hatékony elsajátítása előfeltételezi a buddhizmus alaptanításaiban való jártasságot, a három nagy iskola elveinek, módszereinek ismeretét, valamint jártasságot az elemi meditációs módszerekben. A halállal való „bánni” tudás mai kultúránk egyik vakfoltja, holott a létezésünk ugyanolyan tényezője, mint a születés, ezért kifejezetten fontos terület, mely szorosan kapcsolódik a hospice szolgálathoz, a hospitáláshoz, de szűkebb értelemben, saját környezetünkben a halál folyamatának helyes kezeléséhez, a gyász helyes értelmezéséhez, stb.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Természetesen a tantárgy mesterképzésen elvárható készségeket igényel, pl. idegen nyelvű szakirodalomban való hatékony kutatás képességét. A témához kapcsolódó művek főleg angol nyelven érhetők el, a meditáció szempontjából pedig a valósággal történő bátor szembenézést és tenni akarás felkeltését várjuk. A szakszerű alkalmazás szempontjából a halállal kapcsolatos rövid meditációs módszerek gyakorlását, egyszerűbb szertartások megismerését és végül a hétköznapokban az alkalmazáshoz szükséges kompetenciák elsajátítását.

Tartalom: 

Korunk egyik leginkább félreértett témájával, a halál és a mulandóság buddhista megközelítésével, valamint a szemantikai alapok után a nagy iskolák halál gyakorlataival és szertartásaival ismerkednek meg a hallgatók. Mind magunkon, mind pedig másokon való segítés lehetőségét, tudását nyújtja a kurzus.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A létforgatag természete, a reinkarnáció a páli szövegekben

2. A múlandóság különböző értelmezési lehetőségei (lemondás)

3. A múlandóság, mint meditációs módszer

4. A halálhoz való hozzáállás a théraváda rendszerben

5. Alkalmazás a hétköznapi életben

6. A mahájána lét és halál szemlélete

7. A mahájána módszere (ellenszerek módszere)

8. A halálra való készülés lényegi gyakorlata

9. A bódhicsitta lényege a meghalás szemszögéből

10. Halotti szertartások a mahájána világában (Amitábha tiszta földje)

11. Másokon való segítés módszerei

12. A halál leírása és jelentősége a tantrák rendszerében

13. A halál, mint lehetőség a megszabadulásra

14. Összefoglaló, a módszerek alkalmazása a hétköznapokban

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Aniccsa (nk: anicca), dukkha, anatta, bódhicsitta, szukkhávati, amitábha, bardo, dharmakája,szambhógakája, nirmánakája

Forrás: 

Buddhához, vagy a szavait őrző hagyományhoz kötődő alapszöveg (ágama / nikája) Abhaja szutta, Anathapindikovada Szutta, Lótusz szútra, Orvosbuddha szútra,

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Aktív részvétel a szemináriumon,
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. The Buddhist Dead Practices, Discourses, Representations edited by Bryan J. Cuevas and Jacqueline I. Stone 2007 A Kuroda Institute Book University of Hawai‘i Press Honolulu.

Ajánlott irodalom: 

1. Venerable Suvanno 1996: How a Theravadin Buddhist Chinese Funeral may be conducted, Copyright © Sukhi Hotu

2. Sangye Khandro 2003: Preparing for death and helping in dying, Kong Meng San Phor Kark See Monastery Publication, Revised edition published in May 2003.

3. Chögyam Trungpa: The Tibetan Book of the Dead, The great liberation through hearing in the bardo by guru rinpoche according to karma lingpa. Translated with commentary by Francesca Fremantle & Chögyam Trungpa Shambhala, Boston & London, 2010

4. Szögjal Rinpocse 1995: Tibeti könyv életről és halálról Fordította Sárközi Alice, Szerkesztő Andrew Harvey és Patrick Gaffney. Magyar Könyvklub, Budapest