Rendszeres szociális ösztöndíj

Szociális alapú főiskolai juttatásokat a hallgatók szociális helyzetük alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelhetnek. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt szempontok alapján kell megítélni. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – a jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra (szemeszterre) biztosított, havonta folyósított juttatás.

Jogosult hallgatók

 • Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók. 

A rendszeres szociális támogatás igénylését a Neptunban lehet leadni a pályázati kiírásban szereplő határidők figyelembevételével.

A rendszeres szociális támogatási pályázatok elbírálása két fordulóban történik:

I. Bírálati forduló

A hallgató szociális helyzete megállapítása (51/2007. Korm. rendelet 21.§.)

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 • a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét;
 • a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét;
 • amennyiben a hallgató tanulmányai során nem közös háztartásban él, ennek költségeit;
 • a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére;
 • a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait;
 • a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára;
 • az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket

jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság, majd ennek eredményét használja fel a szociális alapú ösztöndíjak, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Azok, akik (szociális) pontjaikkal nem érik el a ponthatárt, nem jutnak tovább a második bírálati fordulóba, egyúttal pályázatuk elutasításra kerül!

II. Bírálati forduló

Az 51/2007. Korm. rendelet 16.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott, alább részletezett kategóriákat csak a második fordulóba jutott hallgatók esetén tudja figyelembe venni. A kategóriák leírása és igazolása letölthető.

"A" kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (2019-től 25.704 Ft; 2020-tól 33.320 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult 

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva.

"B" kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (2019-től 12.852 Ft; 2020-tól 16.660 Ft) amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

"C" kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (2019-től 6.426 Ft; 2020-tól 8.330 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

A rendszeres szociális ösztöndíj számításának a részletes szabályait a HTJSZ. 4. sz. melléklet tartalmazza, amelyeket a fenti kategóriák figyelembe vételével kell alkalmazni. A lakhatási feltételek támogatására a szociális támogatás keretében kerül sor.

A rendszeres szociális ösztöndíjak ügykezelését a hallgatói önkormányzat hallgatói képviselete látja el. A szociális alapú főiskolai juttatásokról a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság dönt.

A szociális alapú főiskolai juttatások megállapításának elveiről és módszeréről, a támogatáshoz jutás részletes feltételeiről, a szociális helyzet meghatározásánál irányadó tényekről és körülményekről, az egyes hallgatók támogatási összegének számításáról rektori utasítás rendelkezik.

A rendszeres szociális támogatás számítása

 1. Az ösztöndíjtömeg: öt = az aktuális évi költségvetésből a felsőoktatási törvény és a főiskolai szabályzatok alapján erre felhasználható összeg.
 2. A szociális pontszám: p = a szociális támogatási kérelem során a hallgatók által elért pontszám.
 3. A minimál ösztöndíj: mö = a kategóriánként az állam és a szociális pályázatok értékelését végző bizottság által megállapított minimum összeg. (Elképzelés: A = 25 704 Ft, B = 12 852 Ft, C = 6 426,- Ft)
 4. Az ösztöndíj ponthatár: ph = az értékelést végző bizottság által megállapított minimum pontszám.
 5. Az ösztöndíjas hallgatók száma: n = az ösztöndíj ponthatárnál magasabb pontszámot szerzett, így ösztöndíjra jogosult hallgatók száma.
 6. A változó ösztöndíjtömeg: vöt = az ösztöndíjtömegnek a minimál ösztöndíjak jogosultaknak való kiosztása után fennmaradó része. vöt = öt – (n × mö)
 7. A pont forintértéke: pfé = a pontszám ponthatárt meghaladó részében megszerzett pontokra kisztható összeg. pfé = vöt / Σ (p – ph)
 8. A hallgatóknak járó ösztöndíj: hjö = a hallgató által szerzett pontszáma alapján számított ösztöndíj egységesített értéke. hjö = mö + (p – ph) × pfé
 9. A jogosult hallgatóknak kiosztásra kerül a minimál ösztöndíj (mö).
 10. A kiosztott minimál ösztöndíjak összegét le kell vonni a havi ösztöndíj tömegből: ez a változó ösztöndíjtömeg (vöt).
 11. A hallgatók által elért pontszámból le kell vonni a kiosztott minimál ösztöndíj értékének megfelelő ponthatár összegét (ph) hallgatónként. A kapott számadatokat össze kell adni. A változó ösztöndíjtömeg összegét el kell osztani a számadatok összegével. Ez a fennmaradó pontok (p – ph) után járó pont forintértéke.