A finanszírozási formák közötti átsorolás

Az Nftv. értelmében a jelentkező magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során.

Átsorolás magyar állami ösztöndíjas képzési formáról önköltséges képzési formára

Amennyiben a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni:

  • az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet,
  • nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot,
  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja,
  • kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.

Ezeket a feltételeket a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: a felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

A felsőoktatási intézmény az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer köteles meghozni.

Azokat a hallgatókat, akiket az átsorolás nem érint, ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

Az adott tanév átsorolási döntése során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a Főiskolán legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt a félévüket nem tudták befejezni vagy az a jogszabály szerint figyelembe nem veendő.