Beiratkozás / bejelentkezés

Beiratkozás

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.

Időpontja: csak az első félév kezdetén, vagy átvételkor.

A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető. A beiratkozási laphoz – a jogszabályban előírt egyéb mellékletek mellett – csatolni vagy abba belefoglalni szükséges a képzés finanszírozási formájától függően: 

  • a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező esetében a jelentkezőnek az Nftvhr. 9. sz. melléklet 10. pontja szerinti nyilatkozatát arról, hogy megismerte és vállalja a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésnek az Nftv.-ben rögzített feltételeit;
  • önköltséges vagy arra átsorolt hallgató esetén a hallgatói képzési szerződést.

A további tanulmányi félévekben a hallgató a regisztráció keretében a Neptunban jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni.

Beiratkozási segédlet

Bejelentkezés

A hallgató minden képzési időszak elején bejelenti, hogy az adott félévben 

  • folytatja tanulmányait (aktív státusz), vagy
  • szünetelteti azt (passzív státusz).

A bejelentkezés a regisztrációs időszak végéig végezhető el. Ezt követően késedelmes regisztrációra 2 hétig, csak pótdíj befizetésével van lehetőség.

A hallgató – amennyiben azt korábban nem tette meg – a regisztrációs időszakban köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes adataiban történt változásokat is. Ha adataiban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia kell, akkor ezt a Tanulmányi Osztálynak személyesen jelenti be az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával.

A hallgató a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig személyesen vagy meghatalmazott útján nyilatkozhat a Tanulmányi Osztálynál bejelentkezésének visszavonásáról, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A meghatalmazott útján történő nyilatkozattétel esetén a Hallgatói Általános Eljárási Rend (továbbiakban: HÁER) 2.10. pontjában meghatározott meghatalmazást is csatolni szükséges. A bejelentkezés visszavonásáról a Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt. Egyéb esetben a bejelentés nem vonható vissza.

Ha az önköltséges hallgató a megadott határidőig bejelentkezését visszavonja, egyidejűleg rendelkezhet a befizetett önköltségnek a következő félévre történő beszámításáról, avagy arról, hogy a befizetett önköltséget – a kezelési költség levonásával – a Főiskola visszautalja neki. Rendelkezés hiányában a Főiskola az önköltséget visszautalja.

A hallgatónak egymást követően csak két passzív féléve lehet, ezt követően be kell jelentkeznie aktív félévre, ha szeretné fenntartani hallgatói  jogviszonyát. Az egy vagy két passzív félévet követő aktív félév után is van lehetőség passzív félévre az előbbi szabály figyelembevételével.

A bejelentkezés lépései

1. lépés: 5000 Ft regisztrációs díj befizetése a Neptun gyűjtőszámlára (ha korábban nem töltötted fel), és amikor az egyenlegeden megjelenik, a kiírt tétel teljesítése.

2. lépés: A Neptunban végzett sikeres bejelentkezésmellyel nyilatkozol, hogy aktív vagy passzív leszel a szemeszterben. Az első félévet nem lehet passziválni, ezt csak már megkezdett képzés után választhatod.

A sikeres regisztrációhoz minden információt megtalálsz az alábbi linken. Fontos!! Határidő után nincs lehetőség új regisztráció érvényesítésére!

Bejelentkezési/regisztrációs segédlet