Tanulmányi kérelmek

A tanulmányaiddal kapcsolatos kérvényeidet a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül a megfelelő leadási időszakban tudod beadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el a Neptun kezdőoldaláról letölthető felhasználói segédletet, melyben a kérvények kezeléséhez és a pénzügyi műveletek végzéséhez egyaránt segítséget kapsz.

A javításra visszaküldött kérvényeket az Ügyintézések / Kérvények / Leadott kérvények fülön a javításra visszaküldött kérvény sorának jobb oldali végén a + jelre kattintva kell javítani.

Ügyelj arra, hogy a díjköteles kérvények esetében csak a kiírt tétel teljesítetté válása után kezdődik meg a kérvény feldolgozása. A különböző kérvénytípusok a tanév során különböző időszakban válnak aktívvá.

Bejelentkezési (beiratkozási) kérelem

Díjköteles! Minden évfolyamon minden szemeszter elején. (Az első szemeszterben a beiratkozással keletkezik a jogviszony, bejelentkezéssel pedig a szemeszter státuszáról (aktív/passzív) nyilatkozik a hallgató) A regisztrációs időszak során a bejelentkezést minden szemeszter elején 5000 Ft befizetésével aktiválhatod. Amennyiben passzív félévet szeretnél igénybe venni, erről nyilatkozz és ne fizesd be a regisztrációs díjat.

Figyelj arra, hogy egymást követően csak két passzív féléved lehet, ezt követően egy aktív félévvel tarthatod fenn a hallgatói jogviszonyodat. Újabb passzív félévet igénybe vehetsz ezt követően is, de figyelj, hogy megfelelő számú kreditet szerezz az aktív féléveidben, hogy elkerüld az önköltséges formára történő pénzügyi átsorolásodat.

Utólagos passziválási kérelem

A hallgató a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig nyilatkozhat a Tanulmányi Osztálynál bejelentkezésének visszavonásáról, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A meghatalmazott útján történő nyilatkozattétel esetén a Hallgatói Általános Eljárási Rend (továbbiakban: HÁER) 2.10. pontjában meghatározott meghatalmazást is csatolni szükséges. A bejelentkezés visszavonásáról a Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt. Egyéb esetben a bejelentés nem vonható vissza

Utólagos tárgyfelvételi kérelem

Díjköteles! Csak a második félévtől, minden tárgyfelvételi időszakot megelőző héten. A tantárgyfelvételt a 2. félévtől önállóan kell végezni a Neptunban.

Tárgyfelvételi kérelem beadása akkor válhat szükségessé, ha

 • valamely tárgy felvételét a tárgyfelvételi időszakban elmulasztotta (utólagos tárgyfelvétel);
 • valamely tárgyból a mintatanterv szerinti félévben bármilyen okból nem sikerült kreditet szerezni (ismételt tárgyfelvétel).

Amennyiben a tárgyat gyakorlati jegy megszerzésével lehet teljesíteni, nincs lehetőség vizsgakurzusként teljesíteni. Ebben az esetben a tárgy ismételt felvételét kell kérelmezni és az órákra bejárva teljesíthető a tantárgy. Kollokviummal záródó tárgy esetében – ha az órákon megfelelő számban korábban részt vettél! – lehetőség van vizsgakurzus kérelmezésére, ekkor az órára újból már nem kell bejárni, enélkül is vizsgát lehet tenni. A fizetendő díj az ismételt tárgyfelvétel esetén 1500 Ft.

Figyelj arra, hogy egy tantárgyat a képzés teljes időszaka alatt csak három alkalommal vehetsz fel. Ha nem sikerül a 3. alkalommal sem a tárgy teljesítéséhez szükséges érdemjegyet szerezned, a hallgatói jogviszonyod megszűnik!

Témaválasztó lap leadása

A 2. évfolyamos hallgatók feladata, a záróvizsga tervezett időpontja szerint a Szakdolgozat menüpontban található időrend alapján. A szakdolgozatodhoz tartozó témaválasztó lapot csak a Neptunon keresztül kell leadnod, annak elfogadását a választott konzulensed a Neptunban hagyja jóvá. (Jelenleg papír alapú!)

Kivételes tanulmányi rend

A hallgató kérésére a Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a szakért felelős oktatási szervezeti egység véleményére tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet.

Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény,
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő tudományos diákköri eredmény
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti főiskolai közéleti tevékenység,
 • külföldi ösztöndíj elnyerése, igazoltan külföldön folytatott tanulmányok
 • szülés,
 • súlyos betegség,
 • olimpiai vagy paralimpiai felkészülés a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a paralimpiai mozgalom javaslata alapján;
 • fogyatékosság.

Az egyéni tanulmányi rend iránti kérelmet a Hallgatói Ügyek Bizottsága bírálja el. A pozitív elbírálás feltétele, hogy kérelemhez a hallgató csatolja valamennyi felvett kurzusa oktatójának támogató nyilatkozatát, amelyben az oktatók egyenként megjelölik, hogy a kurzus milyen módon történő teljesítését fogadják el. A kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgató tevékenységét oktató felügyeli. A felügyelő oktató előzetes támogatását a nyilatkozatnak kell tartalmaznia.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető:

 • részleges vagy teljes felmentés a gyakorlatokon való részvétel alól,
 • vizsgaidőszakon kívüli vizsga(vizsgák) letételének engedélye,
 • a tantervben meghatározott követelményeknek a tantervben (képzési tervben) előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése.

Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb két félévre engedélyezhető. Az engedélyezett kivételes tanulmányi rend a hallgató tevékenységét felügyelő oktató egyetértésével visszavonható, ha a hallgató az adott félévben felvett kreditek 50 %-ánál kevesebbet teljesített. Amennyiben a kivételes tanulmányi rendet a hallgató fogyatékossága alapján kell elbírálni, arra a speciális bizottság (2.2.4.2.) rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. Ebben az esetben a kivételes tanulmányi rend egy eljárásban a hallgató teljes hátralevő tanulmányi idejére is engedélyezhető és az eljárásra a jelen szabályzat 2.2.4. fejezetének rendelkezésit megfelelően alkalmazni kell.