A Tan Kapuja Fehér Judit Különdíj

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a végzős hallgatók támogatására 2016. július 20-án közös díjat alapított, melyet – tudományos és oktatói munkássága mellett a záróvizsgáztatásban és a főiskolai szakdolgozatok elbírálásában kiemelkedő munkát végzett – Dr. Fehér Judit ny. főiskolai tanár, okleveles orientalista (tibeti), angol-indológia szakos előadó a nyelvtudományok kandidátusa (1953.12.09-2019.02.12.) emlékére róla nevezték el.

A díj célja az adott tanévben A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán beadott és megvédett legjobb szakdolgozatok

  • szerzőinek jutalmazása és
  • az e célra kiválasztott díjazott művek magyar és/vagy angol nyelven történő megjelenésének támogatása.

Jogosult hallgatók

  • alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók

A díjazásra érdemes szakdolgozatok szerzőire az adott tanév záróvizsga bizottságainak elnökeiből álló szakmai testület tesz javaslatot, az utolsó védést követő tíz munkanapon belül. Az eseti bizottság döntését fő szabályként egyhangúan hozza meg. Ha ez a vélemények nagymértékű eltérése miatt nem lehetséges, a döntést titkos szavazással kell meghozni. A díj odaítéléséről a Főiskola Tudományos Tanácsa dönt.

A díj forrása a személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásából egyfelől A Tan Kapuja Buddhista Egyház, másfelől a Főiskola, mint civilszervezet által előző évben kapott összeg. [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 4. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.]

A különdíj összege

Az éves díjkeretnek – a hatályos adójogszabályok szerinti levonások előtti, bruttó összege – 450.000,- Ft. A díjkeretnek a szakmai testület által meghatározott személyek közötti felosztásának módjáról a Tudományos Tanács az alábbi elvek szerint dönt:

  • Amennyiben van első díjra érdemes MA és BA dolgozat, két első díjat kell odaítélni, fejenként 150.000,- Ft összegben. Amennyiben csak egy első díjra érdemes dolgozat van, abban az esetben az első díj összege 200.000,- Ft.
  • A második díj összege 100.000,- Ft.
  • A harmadik díj összege 50.000,- Ft.
  • A szakmai testület jogosult úgy is határozni, hogy adott tanév tekintetében valamely helyezést nem, vagy – ha több arra érdemes szakdolgozat van – több személynek ad ki (de a díjkeretet nem haladhatja meg).

A díjazott művek publikációját a Tudományos Tanács döntése szerint támogathatja. Amennyiben a szakdolgozat tudományos cikk formájába átdolgozva a Keréknyomokban jelenik meg, a kézirat elfogadásáról – a szakmai lektorok véleményét figyelembe véve – a főszerkesztő dönt.