Adatvédelmi tájékoztató v.3.0 (2020.08.31.)

I. Adatkezelő megnevezése

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
Telefonszám: (+361) 280-6712
E-mail: tankapu@tkbf.hu
Honlap: http://www.tkbf.hu/

II. Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Barta Péter
Honlap: http://www.tkbf.hu/
E-mail: dpo@tkbe.hu

III. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

1) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
2) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
3) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
4) 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (Nftvhr.)
5) 2011. évi CCIV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
6) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
7) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (AASZ 2020.02.27)
8) TKBF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ 2017.07.06.).

IV. A személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelés általános célja A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végzett hitéleti felsőoktatási és kutatási tevékenységek ellátása.

V. A kezelt adatok köre

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola az intézmény rendeltetésszerű működéséhez; a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez; a képzés, kutatás megszervezéséhez; a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez; a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez; valamint a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához, illetve a végzettek pályakövetéshez nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván.

V.1 Törvényi kötelezettség folytán nyilvántartott hallgatói adatok [Nftv. 3. melléklet I/B. 1. a)-j)]

Adatok köre: a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: ba) a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma; bb) a hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, a képzés befejezésének várható időpontja, a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje; bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje; bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok; be) a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok); bf) a hallgatói munkavégzés adatai; bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok; bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok; bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok; bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma; bk) a hallgató oktatási azonosító száma, személyazonosító okmány száma, fényképe, társadalombiztosítási azonosító jele; bl) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok; bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok. Továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott egyéb hallgatói adatok.

Adathozzáférők: vizsgáztatók; oktatásszervezés (rektor, oktatási rektorhelyettes; tanulmányi igazgató, szakfelelős); a tanulmányi adminisztráció (tanulmányi informatikus, tanulmányi ügyintézők, oktatási asszisztens); illetve jogorvoslat esetén: hallgatói jogorvoslati bizottság tagjai és a főtitkár.

Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.

Az adattovábbítás feltételei: az adatok továbbíthatók: a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; d) az Oktatási Hivatal részére valamennyi adat; e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.

V.2 A tanulmányi és vizsgakövetelmények online lebonyolításhoz szükséges adatkezeléssel érintett adatok

Adatkezelés célja: tanulmányi és vizsga cselekmények online megvalósítása.

Adatok köre: a) Neptun tanulmányi rendszer által kezelt adatok köre (https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/neptun-tanulmanyi-rendszer) a V.1 pontban írtak szerint; b) a főiskolai Moodle e-Learning platform / LMS (https://moodle.tkbf.hu/) által kezelt adatok köre (azonosító adatok, belépési és kilépési adatok, tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése céljából oda feltöltött válaszok, dokumentumok, valamint azok értékelése); c) Google Cloud alapú Google Meet online platform (https://meet.google.com/) által kezelt adatok köre (azonosító adatok, belépési és kilépési adatok, a jelentkező által a belépéshez használt eszköz kamerája és mikrofonja által kezelt képek és hangok); d) Zoom video-konferencia szolgáltatás (https://zoom.us/) által kezelt adatok köre (azonosító adatok, belépési és kilépési adatok, a jelentkező által a belépéshez használt eszköz kamerája és mikrofonja által kezelt képek és hangok).

Adathozzáférők: a) Neptunban rögzített adatok tekintetében a V.1 pontban írt személyek; b) követelmények online teljesítése tekintetében: a követelmény teljesítését értékelő oktató(k); c) foglalkozásokról készült felvétel: adott kurzus oktatója és hallgatói; d) tanulmányi informatikai feladatok elvégzése céljából: tanulmányi adminisztráció.

Adatkezelés időtartama: a) a vizsga értékelése, illetve a Neptunban, (valamint az azzal egyezően a leckekönyvben és a vizsgalapon rögzített adatok) a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kerülnek kezelésre; b) A foglalkozásokról kizárólag az résztvevők hozzájárulása esetén készül felvétel, amely a Moodle-ben kerül kezelésre az adott kurzus egyéb tananyagaival együtt. Amennyiben valamely résztvevő nem járul hozzá, a felvételen képmása nem kerül rögzítésre; c) A szóbeli vizsgáról a Főiskola felvételt nem készít.

Az adattovábbítás feltételei: az V.1 pontban írt feltételekkel.

V.3 Alkalmazotti adatok

Adatkezelés célja: az oktatói, valamint az egyéb alkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése), valamint a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan előírt nyilvántartások kezelése, illetőleg bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
Adatok köre: a) a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy az abból származó igény érvényesítése szempontjából lényeges személyes adatok, nyilatkozatok, dokumentumok; b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele; lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím; munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok: a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt, végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat, munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, szabadság, kiadott szabadság, az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei, kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok, akkreditációs nyilatkozat, a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok; az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei; habilitációs eljárás eredménye; az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; c) a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközön, rendszerben tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatok.
Adathozzáférők: döntéshozói körben: rektor, gazdasági igazgató, fenntartó törvényes képviselője; jogi előkészítés körében: főtitkár; tanulmányi rendszerben rögzítés tekintetében: tanulmányi igazgató, tanulmányi informatikus; illetve bérszámfejtési és adóbevallási körben: könyvelés.
Adatkezelés időtartama: a nyugdíjbiztosítási okból nem selejtezhető iratok kivételével a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év.
Az adattovábbítás feltételei: – az a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok kivételével – továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a MAB-nak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek a közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.

Közérdekű vezetői, ügyintézői és oktatói adatok: a Főiskolai honlapon közzétett vezetői, ügyintézői, valamint oktatói adatok közzétételük előtt az érintett személlyel előzetesen egyeztetésre kerülnek.

V.4 Biztonsági kamerarendszer

Adatkezelés célja: bűnmegelőzési és vagyonvédelmi célból a zártláncú kamerás megfigyelőrendszer adatainak a Kamerás megfigyelőrendszer szabályzata (AASZ 4. sz. melléklete) szerinti kezelése.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés módja: képfelvétel készítése és jelen szabályzatban rögzített időtartamra történő rögzítése. A képfelvétel kérelemre történő megtekintése esetén: megtekintő családi és személyneve, a felvételen szereplő eseménynek a betekintési kérelemben rögzített leírása.
Adathozzáférők: vezető épületgondnok, valamint IT támogatás céljából a tanulmányi igazgató és a tanulmányi informatikus.
Adatkezelés időtartama: a rögzített felvételek 3 munkanapon át tárolhatók, ezt követően törlődnek. Akinek jogos érdeke fűződik hozzá (pl. jogi eljárás), a jogos érdek igazolásával kérheti, hogy a Főiskola tekintsen el a felvétel törlésétől. Amennyiben hatósági vagy bíró-sági megkeresésre az ezt követő 30 napon belül nem kerül sor, a felvételt törölni kell.
Az adattovábbítás feltételei: bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat.

VI. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az V.1 és V.3. pontban írt adatkörben – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, valamint közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; míg az V.2. pont szerinti adatkörben – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a tanulmányi és vizsgakötelezettségét teljesítő hallgató önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett a Főiskola honlapján közzétett jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében ad meg azzal, hogy az online szóbeli vizsga felületére a Neptun üzenetben megkapott link felhasználásával belép. A biztonsági kamerarendszer adatkezelésének jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja], a Főiskola épületébe való belépéssel a személy tudomásul veszi a kamerás megfigyelés tényét, valamint hogy róla az V.4 pontban írt célból ezen a jogalapon kamerafelvétel készüljön.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg:

1) Tájékoztatás kéréséhez való jog: saját személyes adatai kezelésére vonatkozóan a Főiskolától az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon és adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, azokat kinek továbbította. A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
2) Helyesbítéshez való jog: jogosult saját adatai változása (például lakcím- vagy e-mail cím változás) miatt, valamint hibásan vagy hiányosan felvett adatai kijavítása vagy kiegészítése érdekében az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban a Főiskolához forduljon. A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést is küld erről.
3) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Főiskolától, hogy saját személyes adatait törölje, amennyiben
- személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre;
- a személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
- személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kezelték.

A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést is küld erről.

A törléshez való jog ugyanakkor nem korlátlan, így Ön nem élhet ezzel a jogával, ha az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; - közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amely esetében a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetni az adatkezelést;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
4) Zároláshoz (adatkezelés korlátozáshoz) való jog: az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Főiskola személyes adatait zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), ha
- Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (csak az adatai ellenőrzésének idejére);
- az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk korlátozását kéri;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
- Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, annak megállapításáig, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
A zárolás legfeljebb addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
5) Adathordozhatósághoz való jog: az Főiskola rendelkezésére bocsátott személyes adatait jogosult géppel olvasható formátumban megkapni és ezen adatait egy választása szerinti másik adatkezelőnek átadni.
6) Tiltakozáshoz való jog: saját helyzetével kapcsolatos okokból az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben.

VIII. Az igénybe vett adatfeldolgozók

VIII.1 Adatfeldolgozó I.

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: NEPTUN rendszer szolgáltatás
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: SDA Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer megfelelő működtetése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adatkezelő és az adatfeldolgozó között - a GDPR 28. cikke, valamint az Infotv. 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően megkötött Terméktámogatási szerződés megszűnéséig, vagy az adatkezelő törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

VIII.2. Adatfeldolgozó II

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számviteli szolgáltatás
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: NSE-Audit Kft. 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5. földszint 3.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: számvitel megfelelő működtetése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig, vagy az adatkezelő törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

VIII.3. Tárhely-szolgáltató

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság. 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a főiskolai weboldal és az azon működő szolgáltatások (Moodle) elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

VIII.4 Rendszerüzemeltető

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszerfejlesztés és üzemeltetés.
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Core Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság. 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 125.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a főiskolai informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a rendszerüzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a rendszerüzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

VIII.5. Google Meet

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Google Cloud alapú audiovizuális kommunikációs szolgáltatás (https://support.google.com/meet/answer/9852160)
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a szóbeli vizsga online megvalósítása.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Google Meet-ben a Főiskola nem készít felvételt.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

VIII.6. Zoom

1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: videokonferencia szolgáltatás valós idejű üzenetküldéssel és tartalom-megosztással
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Boulevard, 6th Floor San Jose, California 95113 (adatvédelmi tájékoztató: https://zoom.us/privacy)
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: tanulmányi és vizsga követelmények online megvalósítása.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Zoom-ban kizárólag az online foglalkozáson résztvevők hozzájárulása esetén készül felvétel, amely a Moodle-ben kerül kezelésre az adott kurzus egyéb tananyaigaival együtt.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

IX. Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön A Tan Kapuja Főiskola internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a felsőoktatási intézmények honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetéséhez a Tárhely-szolgáltató szerver gépeit vesszük igénybe. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, intézményünk nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

A honlapunk látogatási statisztikájának rendszeres mérésére a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető Google Analytics Opt-out Browser Add-on böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében kérelmével (akár szóbeli, akár írásbeli) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a II. pontban közzétett elérhetőségén.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu