A minőségbiztosítás szervezeti keretei

A Főiskola minőségbiztosítási és minőségfejlesztési rendszerének központi stratégiai irányító szerve a 2019. áprilisban megújult, hét tagú Minőségirányítási Bizottság (MiB [SzMSz 2.2]), amelynek fő feladata a Főiskola Küldetésnyilatkozata és az ESG 2015 sztenderdjei mentén a kompetencia alapú hitéleti oktatás minőségének biztosítása és a főiskolai minőségbiztosítási rendszer működtetésének koordinálása. A MiB tagjai a Főiskola belső érintettjeinek képviselői, azaz: a vezetők (a rektor, az oktatási rektorhelyettes), oktatók (a Szenátus által megválasztott kettő főiskolai alkalmazott oktató), a HÖK által delegált hallgatói képviselő és a nem oktató alkalmazottak képviselője (a Szenátus által megválasztott egy adminisztratív alkalmazott); valamint külső érintettként az Egyház által delegált egy képviselő. A MiB elnöke magasabb vezető – akit a MiB tagjai közül maga választ. A MiB a felsőoktatási jogszabályok, az ESG 2015 intézményi sztenderdjei, a főiskolai Szabályzatok részét képező minőségbiztosítási politika (MP]) és -szabályzat (MBSZ), valamint saját ügyrendje szerint működik. A MiB tevékenységének operatív támogatását a Rektori Hivatal nyújtja.

A MiB a mindenkor hatályos felsőoktatási jogszabályokkal összhangban a Főiskola szabályzatai által hatáskörébe utalt ügyekben feladatait az ügy tárgya szerint illetékes főiskolai szervezettel (az oktatási rektorhelyettes által vezetett A Tan Kapuja Oktatási Intézettel), illetve testületekkel (Oktatási Tanács, Képzési Bizottság, Főiskolai Tanács) egyeztetve látja el. A MiB az intézményi sztenderdek mentén az MBSZ-ben, és az SzMSz-ben meghatározott folyamatok (MBSZ 10.2, SzMSz 4.) keretében tekinti át a Főiskola felsőoktatási alaptevékenységét, valamint annak szabályozását, melyekkel kapcsolatos megállapításait és javaslatait tanévenként minőségbiztosítási jelentés [MBSZ 10.2.1] formájában a Szenátus elé terjeszti és nyilvánosságra hozza a Főiskola honlapján.

A Főiskolán a tudományos kutatás minőségbiztosításának kulcsszereplője a négy tagú Tudományos Tanács (TT), amely egyrészt tudományossági kérdésekben részt vesz a főiskolai képzés minőségének biztosításában és fejlesztésében, másrészt a Kelet-Nyugat Kutatóintézet minőségbiztosító szerveként szolgál [MBSZ 10.2.10.1]. A TT – a tagjai sorából választott Kutatóintézet vezető útján – közreműködik az éves minőségbiztosítási jelentésnek a főiskolai tudományos kutatással kapcsolatos fejezete elkészítésében. Ez a Főiskola tudomány statisztikai adatszolgáltatásának és az éves rektori jelentésnek az adatain alapuló elemzés, ami figyelembe veszi az oktatók, kutatók és tanárok közvetlen adatszolgáltatását, az MTMT rögzítéseket, a könyvtári adatszolgáltatást és a tudományos diákköri tevékenység adatait is, melyeket a Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács szolgáltat. A TT minőségbiztosítási észrevételeit és minőségjavítási javaslatait a MiB-el előzetesen egyezteti. Véleményeltérés esetén a minőségbiztosítási jelentésben mind a TT, mind a MiB észrevételeit rögzíteni szükséges.