Tájékoztató önköltséges tanulmányokról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében egy személy – főszabály szerint – összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az ún. támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában tanulhat tovább.

A finanszírozási forma megállapítására az adott jelentkező 

  • személyes jogosultsági feltételeinek;
  • a tanulmányok finanszírozási formájára vonatkozó kérelmének; és
  • a felvételi rangsorban elért helyének figyelembe vételével kerül sor.

Önköltséges képzésre történő felvétel esetén az ilyen képzésbe történő besorolás csak a tanulmányok első tanévének időtartamára szól, azzal, hogy a besorolás a hallgatói jogviszony fennállta alatt minden tanév végével felülvizsgálatra kerül, ideértve a felülvizsgálat eredményeképp már módosított besorolást is. E rendelkezéseket a hallgató személyes jogosultsági feltételei által meghatározott támogatási időn belül kell alkalmazni.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A képzési szerződés formájáról rektori utasítás rendelkezik. A képzési szerződést a Főiskola részéről a rektor köti meg. Hallgatói képzési szerződés alapján folytathat felsőoktatási tanulmányokat a Főiskolán az önköltséges hallgató. Az önköltség fogalmát, megállapításának, befizetésének és felhasználásának szabályait, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjét a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3.3.2.1. fejezetének rendelkezései tartalmazzák. 

Az önköltség összege

  • Alapképzés nappali tagozat: 180 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
  • Alapképzés esti tagozat: 140 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
  • Mesterképzés nappali tagozat: 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)
  • Mesterképzés esti tagozat: 190 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)

Az önköltségi díjat minden szemeszterben a regisztrációs időszak végéig kell a Neptunon keresztül befizetni.