Rektori méltányossági kérelem

Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a rektor – a hallgató kérelmére – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat (általános rektori méltányossági határozat). A méltányossági jogkörben meghozott döntés nem sérthet jogszabályt. A méltányossági jogkörben meghozott döntéshez a rektor köteles kérni az ügy tárgya szerint érintett oktatási szervezeti egység illetve oktató, vagy illetékes testület, bizottság véleményét. A rektor különösen a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények, események esetén gyakorolhat méltányosságot.

Nincs helye méltányosságnak

  • a felvételt elutasító határozat esetén,
  • ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe.

A rektor méltányossági döntés keretében tanulmányok teljesítése alól felmentést nem adhat.

Amennyiben a méltányossági döntés a hallgatónak a Főiskola irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó részletfizetési kedvezményre, halasztásra, vagy mentességre vonatkozik (fizetési kedvezmény iránti rektori méltányossági határozat), a rektor a Hallgatói Ügyek Bizottsága egyetértésével, a hallgató által a kérelemhez csatolt dokumentáció alapján igazolt szociális helyzetére és tanulmányi eredményére tekintettel hozza meg a határozatát, amelyről a fenntartó Egyházat tájékoztatni kell. A rektori határozatban biztosított fizetési kedvezmény szerinti fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Hallgatói Ügyek Bizottsága - eredménytelen fizetési felszólítás és a hallgató szociális helyzetének a rendelkezésre álló okiratok alapján történő vizsgálata után - megállapítja a hallgatói jogviszony megszűnését.

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

A méltányossági kérelmet és az azt alátámasztó dokumentumokat a Neptun kérvénykezelő modulon keresztül kell beadni. (HÁER 2.8.1;  HTJSZ 3.3.2.1.1.6.)

HKR 1/a. számú melléklet - Hallgatói Általános Eljárási Rend - 2.5. pont