Záróvizsga és szakdolgozat - a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel módosult!

Főbb változások (frissítve: 2020.04.02.):

 1. A szakdolgozat elektronikus beadása nem CD-n hanem a Neptunon keresztül történik!
 2. A szakdolgozat beadásának előfeltétele, hogy a hallgató a Neptunon keresztül (Hallgatói weben-> Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont) kérje a szakdolgozat befogadását és azt a témavezető a Neptunon keresztül jóváhagyja;
 3. Kizárólag a témavezetői jóváhagyás esetén lehetséges a szakdolgozat pdf formátumban történő feltöltése a Neptunba (Tanulmányok/szakdolgozat/szakdolgozat feltöltése), amelyhez csatolni kötelező mellékletként a szakdolgozat word formátumú szövegét, valamint a plágium nyilatkozatot (pdf); a konzultációs igazolást (pdf); a szakdolgozat felhasználási / titkosítási nyilatkozatot (pdf) és a könyvtári elektronikus tárhely feltöltési nyilatkozatot / igazolást (pdf). A korábbi Jelentkezés záróvizsgára nevű formanyomtatványt már nem kell csatolni.
 4. A szakdolgozat sikeres feltöltése után történik a záróvizsgaidőszakra való jelentkezés a Neptunban (Ügyintézés/záróvizsgák felületen).

A részletes leírást lásd alább

Szakdolgozathoz kapcsolódó határidők és folyamatok

 1. Témaválasztó lap leadása
 2. Mutatványfejezet benyújtása a témavezetőnek
 3. A szakdolgozat leadása és jelentkezés záróvizsgára
 4. Abszolutórium megszerzése
 5. Szóbeli záróvizsga és védés

Az alábbi folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés időpontjából indul ki, és aszerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét. Ebben nyújt segítséget a következő összefoglaló is.

Fontos határidők

Témaválasztó lap

A letölthető témaválasztó lapot a Tanulmányi Osztályon, munkaidőben, vagy postai úton ajánlott levélben lehet leadni. A leadási határidőt követően a Tudományos Tanács a témaválasztásokat véleményezi és az elfogadásról vagy elutasításról a Neptunban és a megadott értesítési módon tájékoztatást küldünk.

A témaválasztó lap letölthető:

A témaválasztó lap mellékletét képezi a szakdolgozat egy oldalas rövid ismertetése, és 1-1 oldal tervezett tartalom- és irodalomjegyzék. Legalább 10db irodalmi művet kell felsorolni az irodalomjegyzékben, köztük idegen nyelvűt is! A választott témavezetőnek a leadás előtt alá kell írnia a témaválasztó lapot.

Alapképzés (BA) témaválasztó lap leadási határideje:

 • a tavaszi félév végén történő záróvizsga (június vége) esetén a megelőző év szeptemberének utolsó péntekén,
 • az őszi félév végén történő záróvizsga (január vége) esetén a megelőző év áprilisának utolsó péntekén.

Mesterképzés (MA) témaválasztó lap leadási határideje:

1 évvel a védés előtt, az adott félév vizsgaidőszakának végéig.

 • Őszi félévekben a vizsgaidőszak általában január 30. körül ér véget.
 • Tavaszi félévekben a vizsgaidőszak általában június 30. körül ér véget.

Mutatványfejezet

Alapképzés (BA) mutatványfejezet leadási határideje:

BA-s szakdolgozatnál opcionális a mutatványfejezet, azonban a témavezetőnek a Konzultációs igazolás nevű formanyomtatványon közvetlen a szakdolgozat leadása előtt igazolnia kell egy konzultációs alkalmat a diákkal, valamint azt, hogy elolvasta a szakdolgozatot és alkalmasnak találta azt a záróvizsgára bocsátásra.

Mesterképzés (MA) mutatványfejezet leadási határideje:

A jelölt – javasoltan a szakdolgozat beadása előtt hat hónappal – a szakdolgozatának egy elkészült fejezetét mutatványfejezetként benyújtja a témavezetőjének, aki írásos véleményt készít róla. A mutatványfejezet egy példányát és az arra a témavezető által adott opponensi véleményt később, a szakdolgozattal együtt kell benyújtani a Főiskolának. A szakdolgozat leadása előtt 2 hónappal (januárban és szeptemberben) legalább terjedelmében 70%-ban kész szakdolgozattal a szakfelelős vezetésével műhelyvita kerül megrendezésre egy bizottság előtt. A Bizottság tagjai a szakfelelős, a témavezető és a lehetséges opponens. 
 
A mutatványfejezetet fűzve vagy kapcsolva, keményfedeles műbőrkötés és tartalomjegyzék nélkül, szakdolgozatra utaló címlapfelirat helyett szakdolgozati mutatványfejezetre utaló címlapfelirattal ellátva, egyebekben a kész szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelelve kell beadni.

Szakdolgozat leadása

A szakdolgozat befogadásának kérése: 

NEPTUN: Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont/Szakdolgozat befogadási kérés gomb

 • A szakdolgozat beadásának előfeltétele, hogy a hallgató a Neptunon keresztül kérje a szakdolgozat befogadását és azt a témavezető a Neptunon keresztül jóváhagyja. Kizárólag a témavezetői jóváhagyás esetén lehetséges a szakdolgozat és a kötelező mellékletek, igazolások feltöltése! Ez a lépés egyenértékű a konzultációs igazolás második részében található záróvizsgára bocsátáshoz szükséges témavezetői hozzájárulással!

A szakdolgozat leadásakor, feltöltésekor az alábbi dokumentumtípusok szerint kell mellékelni a következőket: 

NEPTUN: Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont/Szakdolgozat feltöltése gomb

A szakdolgozat

A szakdolgozat olyan, elsőként a Főiskola számára benyújtott, még publikálatlan, jelentős volumenű írásmű, amelynek létrehozásával a jelölt egyaránt bizonyítja a szakon folyó képzés keretében oktatott ismeretek felhasználására és továbbfejlesztésére való képességét, illetve új ismeretek önálló kutatás során történő megszerzésére, feldolgozására és értékelésére, valamint írásos továbbadására való alkalmasságát. A szakdolgozat tükrözze a jelöltnek a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. Lehetőség szerint támaszkodjon elsődleges forrásokra; tárgya ilyen forrásszöveg kommentárral kiegészített fordítása vagy kiadása is lehet. A tényfeltárás, illetve az értelmezés területén nyújtson szakmailag értékelhető új eredményt, bizonyítva, hogy a jelölt elsajátította és alkalmazni tudja a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai fogalmi eszközeit és módszereit. Formai szempontból feleljen meg a szakmai közleményekkel szemben a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai területén támasztott követelményeknek.

Szövegfordítás vagy szövegkiadás esetén a szakdolgozat témája a buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelven írott elsődleges forrásból készült, kommentárral kiegészített szövegfordítás vagy szövegkiadás lehet. A kommentárnak tartalmaznia kell a szöveg szerzőjére, keletkezésére és kiadásaira vonatkozó adatokat, a műfajra és a hasonló témájú szövegekre vonatkozó adatokat, az érintett tárgykör összefoglalás-szerű ismertetését, a szöveg valamely szabadon választott szempont szerinti elemzését és (fordítás esetén) a fordító saját fordítási szempontjainak bemutatását. Szövegfordítás készítése esetén az eredeti szöveg megadása nem mellőzhető.

A szakdolgozatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ez a rendelkezés nem képezi akadályát idegen nyelvű szöveg vagy szövegek szerepeltetésének az írásműben. A szerepeltetett idegen nyelvű szöveg magyar fordítását minden esetben meg kell adni.
   
A szakdolgozatot  –  idegen nyelvű részeitől eltekintve  –  a magyar helyesírás, illetve központozás szabályainak megfelelő módon kell elkészíteni. A buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelveken írott szavakat és szövegeket az adott nyelv tudományos átírására vonatkozó szabályok szerint kell megjeleníteni az írásműben. Ez a rendelkezés az eredeti íráskép egyidejű alkalmazásával történő megjelenítést nem akadályozza.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a nem közismert állítások forrásának megjelölését, új állítások esetében azok érvelő alátámasztását, vitatott állítások esetében pedig az egymással ellentétes álláspontok ismertetését.
A jelöltnek a szakdolgozat elkészítése során az általános szakmai elvárásokat kielégítő módon kell megismernie és felhasználnia az adott témában hozzáférhető, fontosabb magyar és idegen nyelvű szakirodalmat.

A szakdolgozat formai követelményei

A szakdolgozat részét képezi annak tartalomjegyzéke, a hivatkozási formákat is megadó irodalomjegyzéke, továbbá a szakdolgozati cél bemutatását, a témaválasztás indokolását és az átírások alkalmazott rendszerének ismertetését tartalmazó bevezetője (előszava). Ugyancsak az írásmű részét képezi lábjegyzet vagy végjegyzet formájában megadott, hivatkozás esetén az irodalomjegyzék szerinti hivatkozási formákat követő jegyzetanyaga, amely kiterjed a mű által tartalmazott szó és tartalom szerinti idézetek forrásmegjelölésére, továbbá a nem magyar nyelvű másodlagos irodalomból származó idézetek magyar fordításának (a magyar fordításnak a szövegtörzsben történő szerepeltetése esetén: eredeti szövegének) forrásmegjelöléssel együtt történő megadására is. A felsorolt részek hiányában a szakdolgozat és megvédése csak elégtelen (1) érdemjeggyel értékelhető.    

Alapképzésen (BA):

A szakdolgozat terjedelme 50 000-70 000 leütés  (kb. 28-40 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum egy idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen az irodalomjegyzékben feltüntethető). A terjedelembe beleszámít a keleti nyelvekből történő fordítás, de a forrásszöveg nem. A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.

Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

Mesterképzésen (MA):

A szakdolgozat terjedelme 80 000-100 000 leütés (kb. 44-55 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum öt idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen feltüntethető az irodalomjegyzékben). A terjedelembe beletartozik a keleti nyelvekről történő fordítás, kivéve a forrásszöveget.
A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.

Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

A szakdolgozatot az alábbi módon kell benyújtani:

 • egy keményfedeles, műbőrkötéses példány,
 • kettő ragasztott/fűzött, vagy kapcsolt példány, és
 • egy elektronikus példány (cd/dvd).

Kérjük a spirálozást mellőzni! (A cd/dvd papír tartóját a keményfedeles szakdolgozati példány hátulsó borítójának belső feléhez kell rögzíteni. A korongot feliratozni szükséges; a fizikai felszínén a következők szerepeljenek: Hallgató neve (space) ’Szakdolgozat’ szó (space) Évszám. A rajta lévő PDF és word fájl neve szintén ez legyen.)  A nyomtatott példányok külső fedelén a jelölt nevének, a szakdolgozat címének és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak, belső címlapján a jelölt nevének, a szakdolgozat címének, a „Szakdolgozat” feliratnak, az „A Tan Kapuja Buddhista Főiskola” feliratnak, Témavezető: Név, BA/MA szakdolgozat és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak kell szerepelnie. A keményfedeles példány gerincén kizárólag együttesen szerepeltethető a jelölt neve és a szakdolgozat címe. Az elbírálás időpontja a szakdolgozat valamely tanév tavaszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén az adott naptári év, valamely tanév őszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén a következő naptári év.

Járványügyi veszélyhelyzet miatti változás: a szakdolgozatot 2021. március 22-én éjfélig bezárólag elektronikusan a Neptunon keresztül kell beadni A szakdolgozat beadásának előfeltétele, hogy a hallgató a Neptunon keresztül (Hallgatói weben-> Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont) kérje a szakdolgozat befogadását és azt a témavezető a Neptunon keresztül jóváhagyja. Kizárólag a témavezetői jóváhagyás esetén lehetséges a szakdolgozat pdf formátumban történő feltöltése a Neptunba (Tanulmányok/szakdolgozat/szakdolgozat feltöltése), amelyhez mellékletként csatolni kötelező a szakdolgozat word formátumú szövegét, valamint a plágium nyilatkozatot (pdf); a konzultációs igazolást (pdf); a szakdolgozat felhasználási / titkosítási nyilatkozatot (pdf) és a könyvtári elektronikus tárhely feltöltési nyilatkozatot / igazolást (pdf). A korábbi Jelentkezés záróvizsgára nevű formanyomtatványt már nem kell csatolni, azonban a Neptunban külön kell jelentkezni a záróvizsgaidőszakra, lásd a következő pontot.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig kell beadni papír alapon a szakdolgozat keményfedeles, műbőrkötéses példányát, melynek végén, magába a szakdolgozatba bekötve kell lennie a kitöltött, aláírt plágium nyilatkozatnak és a kitöltött, a hallgató által aláírt szakdolgozat felhasználási / titkosítási, valamint a könyvtári elektronikus tárhely feltöltési nyilatkozatnak / igazolásnak. A bőrkötéses szakdolgozatnak, valamint az azzal egybekötött három nyilatkozatnak szöveg szerint egyeznie kell az elektronikusan beadottal. Ragasztott/fűzött, vagy kapcsolt példányokat beadni nem kell! A veszélyhelyzet megszűnéséről külön hirdetményben értesítünk.

Jelentkezés záróvizsgára – járványügyi veszélyhelyzet miatt módosult!:

NEPTUN: Ügyintézés/záróvizsgák felületen

A záróvizsgaidőszakra való jelentkezés a szakdolgozat sikeres feltöltése után a Neptunban történik. A záróvizsga jelentkezés neptunos formanyomtatványán a szakdolgozati adatok megadása után frissíthetők a nyelvvizsga és az elérhetőségi adatok is. Az adatok beírása után az alul található Következő elnevezésű gombra kattintva látjuk összesítve a bevitt adatokat, aminek ellenőrzése után a Kérvény leadása gombra kattintva lehet jelentkezni az adott záróvizsgaidőszakra.

A jelölt a szakdolgozati példányok és a Jelentkezés záróvizsgára, a Plágium nyilatkozat, valamint a kitöltött, aláírt Konzultációs igazolás c. formanyomtatványok együttes, határidőben történő benyújtásával jelentkezik a záróvizsgára. Határidőre történő benyújtás esetén a záróvizsgára a szorgalmi időszakot követő záróvizsga-időszakban sor kerül. Késedelem esetén a záróvizsga egy félév halasztást szenved.

Abszolutórium

A szakdolgozat megvédésére és a szóbeli záróvizsga letételére abszolutórium hiányában nem kerülhet sor!

Az abszolutórium megszerzésének feltétele a Neptunban található mintatantervben felsorolt összes tantárgy teljesítése, valamint alapképzésen 180 kredit, mesterképzésen 120 kredit megszerzése.

Szóbeli záróvizsga és védés

Záróvizsga időszak

A benyújtott szakdolgozat bemutatására és megvédésére, illetve a záróvizsga részét képező szóbeli tantárgyi vizsgára a záróvizsga-időszakban kerül sor. A záróvizsga-időszak a jelenlegi szabályok szerint a félév vizsgaidőszakával esik egybe. A záróvizsgákat általában a félévek utolsó előtti heteiben (általában január és június hónap kb. közepe) rendezzük meg.

A záróvizsga menete – járványügyi veszélyhelyzet miatt módosult!

A záróvizsga eseménye három részre oszlik:

 • a szakdolgozat megvédése (20 perc),
 • buddhista szóbeli vizsga (20 perc),*
 • a felmerült kérdések megvitatása (5 perc).

A szakdolgozat megvédése során a Jelölt reagál az opponensi véleményre, valamint a záróvizsga-bizottság többi tagjának megjegyzéseire. Az opponens véleménye – amit a záróvizsgán még megváltoztathat – a záróvizsga „szakdolgozat védése” érdemjegyébe ¼ részben számít bele, a maradék ¾ részt a másik három záróvizsga-bizottsági tag véleménye adja.

A buddhista szóbeli vizsgán a kihirdetett három témakörből egy-egy tételt kell húzni, melyek közül egy visszaadható. A vizsga a két tétel alapján elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. A zárójelbe tett kulcsszavak csupán eligazító jellegűek, így az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek.

*Az A(2)-(E)-B614 kódú, Vallási és filozófiai alapismeretek 5. (Dharma tanítás) szigorlati tételek nevű tárgy teljesítése kiváltja a buddhista szóbeli vizsgát – viszont dönthetsz úgy, hogy húzol tételt, ha javítani szeretnél a záróvizsga esemény buddhista szóbeli vizsga részének érdemjegyén. (Ezzel azonban a korábban elvégzett kurzus értékelése nem változik.)

A záróvizsga értékelésében a szakdolgozat védése 2/3 részben, a buddhista szóbeli vizsga pedig 1/3 részben játszik szerepet.

A záróvizsga a személyes behívóban megjelölt módon on-line formában vagy – ha a járványügyi helyzet függvényében a veszélyhelyzeti tilalom addig megszűnik – személyesen kerül megrendezésre.

A záróvizsgatételek letölthetők: