Buddhista etika és pszichológia 2. (Buddhizmus és ökológia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista etika és pszichológia 2. (Buddhizmus és ökológia)
Tárgykód: 
M2-B502
Tárgykód (esti): 
M2-E-B502
Óraszám: 
15 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A helyes viselkedésen alapuló, a káros környezeti hatások csökkentésére irányuló felelős magatartás kialakítása

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A környezettudatos életmódra való igény felkeltése, az önfegyelem és kritikus gondolkodás fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismerje a gazdasági változások és a természeti környezet változása közötti összefüggéseket.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A kurzus során megismert és elsajátított jó gyakorlatokat legyen képes a saját életében, környezetében alkalmazni.

Tartalom: 

A buddhizmus rendelkezik az összes olyan alapvető tulajdonsággal, amelyek alkalmassá teszik a természeti környezettel való, méltányosságon, törődésen és részvéten alapuló kapcsolat kialakítására. A függő keletkezés tanítása a Buddha egyik legmélyebb felismerése, amely egyértelműen kimondja minden létező kölcsönös függését, ezer szállal összekötöttségét. Ez az egymásrautaltság rámutat, hogy csak az együttműködés és harmónia keresése, a létező lények és a természet mindenek felett való tisztelete és megbecsülése vezethet élhető élethez ezen a Földön. E tanítás gyakorlati megjelenése a nemes nyolcrétű ösvény hármas erény csoportja (szílakkhandha), a helyes tett, szó és életvitel módozatainak kifejtésével gyakorlati tanácsokat ad a Dharma útján járóknak, amely a helyes szemléletre és törekvésre támaszkodik. A buddhista gyakorlat feladata helyreállítani az Univerzum, mint egyetlen darabból álló osztatlan egésznek az eltűnt vízióját, újraegyesíteni az Univerzumot. Amikor szertefoszlik az a meggyőződés, hogy az elkülönült, tartós Én egy különálló, tartósan fennmaradó világban, különálló és tartósan fennmaradó dolgok millióival együtt létezik, akkor feltárul az egymással kölcsönhatásban álló folyamatokból és eseményekből csodálatosan összeszőtt Univerzum képe.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-2. Buddhista ökológia és a 4 nemes igazság
3-4. A jelen, az antropocén korszak trendjei, posztindusztriális társadalmi folyamatok
5-6. A három tudati méreg intézményesülése
7-8. A nemes nyolcrétű ösvény ökológiai megvalósítása
9-10. A függő keletkezés tanítása, mint rendszerszemlélet
11-12. A középút és a mértékletesség
13. Buddhizmus és mélyökológia
14. Buddhizmus és permakultúra

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Ökológiai lábnyom, fenntartható fejlődés, klímaváltozás

Forrás: 

Pratītyasamutpāda

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Az érdemjegy megszerzéséhez szükséges egy 3-5 oldalas, a szakdolgozat formai követelményeinek megfelelő hivatkozással és irodalomjegyzékkel ellátott írásbeli dolgozat benyújtása, aktív részvétel az előadásokon, valamint a félév végén szóbeli vizsga a kurzus ismeretanyagából.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Henning, Daniel H.: A Manual for Buddhism and Deep Ecology, 2002
2. Macy, Joanna: The Dharma of Natural Systems, Mutual Causality in Buddhism and General Systems Theory, State University of New York Press, 1991.
3. Pap László Miklós (szerk.): Bevezetés a buddhista természetbölcseletbe. Buddhista ökológiai szöveggyűjtemény, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2004
4. Stanley, John – Loy, David – Gyurme Dorje 2009. A Buddhist Response to the Climate Emergency, Boston, Wisdom Publications

Ajánlott irodalom: 

1. Feuerstein, Georg – Feuerstein, Brenda 2008: Green Dharma, TYS, Eastend, Saskatchewan
2. Hunt-Badiner, Alan (ed.): Dharma Gaia 1990. A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology, Berkeley, Parallax Press
3. Silva, Lily de 1986. One Foot in the World - Buddhist Approaches to Present-day Problems. Kandy, Buddhist Publication Society