Buddhista szaknyelv 2. (Tibeti)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szaknyelv 2. (Tibeti)
Tárgykód: 
M2-D312sz
Tárgykód (esti): 
M2-E-D312sz
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Tibeti nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A klasszikus tibeti nyelv a tibeti buddhista kultúra területén a középkori latinéhoz hasonló funkciót töltött és tölt be: erre a nyelvre fordították le az indiai buddhista műveket, a történeti forrásokat és tudományos munkákat, majd ezen a nyelven keletkeztek az önálló irányzattá vált tibeti buddhizmus eredeti filozófiai értekezései, a tibeti állam történetének krónikái és sok nagy jelentőségű tudományos traktátus (pl. az orvoslás, az asztrológia, a nyelvészet köréből). Ez az indiai alapokon nyugvó, tibeti buddhista hagyomány ma is élő, töretlen, így a klasszikus tibeti nyelv elsajátítása rendkívüli lehetőségeket nyit meg az eredeti szövegek tanulmányozásával azok számára, akik behatóbban érdeklődnek a tibeti buddhizmus és kultúra iránt. A klasszikus tibeti nyelv ismerete lehetőséget ad arra is, hogy a szanszkrit nyelven elveszett indiai buddhista forrásokat tibeti nyelven tanulmányozhassák a hallgatók.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tibeti szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazódik, a szútrák gondolatainak összefüggései világosabbá válnak, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A tibeti nyelv kifejezésformáinak az ismeretében a hallgatók sokkal önállóbb megközelítéssel, mélyebb megértéssel képesek átlátni a hagyományt, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is arra ösztönözte a tanítványokat, hogy saját maguk tárják fel a tanítások értelmét. A szöveganyaghoz tartozó szótárak zöme angol nyelvű, ezért az angol nyelv ismerete szükséges. Az angol nyelvű terminológia megismerése, valamint a szótárhasználat is a félév anyagát képezi, melyek birtokában a hallgatók képesség válnak az angol nyelvű szakirodalomban is eligazodni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kurzus során a hallgatók új nyelvtani anyagként megismerkednek a tibeti összetett mondatok fajtáival, valamint felidézik és megerősítik a korábbi félév teljes anyagát. Tovább növelik szókincsüket, s immáron nem egyszerűsített formában olvasnak rövidebb-hosszabb szövegeket. Az elsajátított ismereteket az új szöveganyagon begyakorolják, rutint szereznek a szövegek olvasásában,fordításában, a nyelvtani alakok meghatározásában és a szintaktikai elemzésben. Betekintést nyernek a ritkábban előforduló, ill. a nehezebben felismerhető nyelvtani alakok képzésmódjába, ismerkednek a tibeti kézi és elektronikus szótárokkal, az angol nyelvű terminológiával.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tibeti szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazódik, a szútrák gondolatainak összefüggései világosabbá válnak, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A tibeti nyelv kifejezésformáinak az ismeretében a hallgatók sokkal önállóbb megközelítéssel, mélyebb megértéssel képesek átlátni a hagyományt, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is arra ösztönözte a tanítványokat, hogy saját maguk tárják fel a tanítások értelmét. A szöveganyaghoz tartozó szótárak angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges. Az angol nyelvű terminológia megismerése, valamint a szótárhasználat is a félév anyagát képezi, melyek birtokában a hallgatók képessé válnak az angol nyelvű szakirodalomban is eligazodni.

Tartalom: 

A szöveg. Műfaji jellegzetességek, különös tekintettel az értekező próza és a klasszikus vers sajátosságaira. A Buddhista szaknyelv 2. kurzus a „szövegolvasás” részével elsődlegesen a nyelvtani ismeretek rutinszerű használatát célozza meg, különös tekintettel a mondattan gyakorlati alkalmazására. Fokozatosan egyre hangsúlyosabbá válnak a tartalmi vonatkozások. Ebben a félévben a preparált mondatok elemzése után egyszerűbb, rövid buddhista születéstörténeteket olvasunk (Mdzangs-blun). Eközben szinte észrevétlenül kialakul az az alapszókincs, amely már a buddhista terminológia fontos elemeit is tartalmazza. A „verses” irodalomba is bepillantunk (Ched-du brjod-pa; szkt. Udánavarga, a kommentárt a szemináriumvezető háttér információként prezentálja.)

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Az összetett mondatok 1: mellérendelők.

2. Az összetett mondatok 2: alárendelők.

3-14. „Szövegolvasás” a megtanult nyelvtani sajátosságok szemléltetéséhez, a mondattan gyakorlati alkalmazásához igen részletes nyelvtani elemzéssel.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Hangtani fogalmak, nyelvtani fogalmak, szintaktikai fogalmak

Forrás: 

Mdzangs-blun; Ched-du brjod-pa (szkt. Udánavarga) stb...

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A hallgatóknak óráról órára írásbeli házi feladatokat kell készíteniük, és otthoni önálló munkával tanulmányozniuk kell az órákon leadott nyelvtani egységeket a kötelező olvasmányban, ill. a kiosztott fénymásolt segédanyagokban. Egy-egy nagyobb nyelvtani rész, ill. szövegegység átismétléséhez röpdolgozatot és kisebb „szódolgozatot” kell írniuk. A félév végén írásbeli vizsga lesz, amelyben a félév során tanult nyelvtani sajátosságok ismeretéről kell számot adni az előzőleg közösen feldolgozott szövegrészek alapján készült gyakorlatok megoldásával. Az írásbeli megírása kötelező.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A bölcs és a balga 1996. Kritikai szövegkiadás, szerk. Tóth Erzsébet. Bp.,.

2. A bölcs és a balga. 1998. Tibeti buddhista történetek. Ford., szerk., utószó, jegyz.: Szegedi M. (et al.) Bp.

3. Terjék József 2011: Klasszikus tibeti nyelv. Budapest, ,Damaru Könyvkiadó. Második, bővített kiadás.

4. Terjék József 1988: Tibeti-magyar szótár. Bp.

Ajánlott irodalom: 

1. Beyer, S. V. 1992: The Classical Tibetan Language. Albany, State University of New York Press.