Buddhista szaknyelv 2. (Páli)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szaknyelv 2. (Páli)
Tárgykód: 
M2-D302
Tárgykód (esti): 
M2-E-D302
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A páli (és a klasszikus tibeti) az MA képzés szerves részét képezi, két féléven keresztül oktajuk. Jelen kurzus során a hallgatók megismerik az ókori india nyelvi környezetét, a szanszkrit és a páli nyelv viszonyát, valamint mélyreható páli nyelvi ismeretekre tesznek szert. A buddhizmus mélyebb megértéséhez vezető egyik út az eredeti nyelven történő olvasás. Mivel a Buddha szavait a hagyomány szerint is legeredetibb formában a páli kánon őrzi, a páli nyelv valamilyen szintű elsajátítása kiemelkedően fontos.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A páli szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazható, a szutták gondolatainak összefüggései jobban értelmezhetőek, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A páli nyelv kifejezésformáinak ismeretében a hallgatók sokkal kritikaibb hozzáállással fordulhatnak a hagyományhoz, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit,megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is ösztönözte a tanítványokat, hogy a maguk tárják fel a tanítások értelmét.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Jelen kurzus az MA szintű páli nyelvi oktatás négy kurzusának második kurzusa, mely az első kurzus anyagára támaszkodik. A kurzus végére a hallgatók felidézik és megerősítik az első kurzus teljes anyagát, tovább növelik szókincsüket, immáron nem egyszerűsített formában olvasnak rövidebb-hosszabb dzsátakákat. A korábban elsajátított ismereteket az új szöveganyagon begyakorolják, rutint szereznek a szövegek olvasásában, fordításában, az alakok meghatározásában és a szintaktikai elemzésben. Nyelvtani ismereteiket kiterjesztik a nehezebben felismerhető alakok képzésformái felé. Angol nyelvű terminológia és szótárhasználat is a félév anyaga. A szöveganyagot és a szótárazást Andersen Pali Reader c. könyve biztosítja, valamint az annak alapján készített elektronikus jegyzet a Rhys Davids-féle nagyszótárral kiegészítve.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A páli szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazható, a szutták gondolatainak összefüggései jobban értelmezhetőek, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A páli nyelv kifejezésformáinak ismeretében a hallgatók sokkal kritikaibb hozzáállással fordulhatnak a hagyományhoz, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is ösztönözte a tanítványokat, hogy a maguk tárják fel a tanítások értelmét. A szöveganyghoz tartozó szótárak angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges. Az angol nyelvű terminológia megismerése,valamint a szótárhasználat is a félév anyagát képezi, melyek birtokában a hallgatók képessé válnak az angol nyelvű szakirodalomban is eligazodni.

Tartalom: 

A tárgy célja a páli nyelv alapszintű elsajátítása: a prózai kánonikus páli nyelvtan, mellőzve még a ritkábban előforduló, nehezebb nyelvi formákat. A tárgy oktatásának módsze az, hogy a hallgatók figyelme mindenekelőtt a szövegekre irányuljon, ezért lehetővé tesszük, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges adatokhoz könnyen, gyorsan és kényelmesen hozzáférjenek. A kurzus anyagát ezért a hallgatók elektronikus formában is megkapják, mely tartalmazza a szükséges szöveganyagot, szótárakat (amelyek angol nyelvűek). A tárgy szöveganyagát rövidebb-hosszabb, eredeti szövegű dzsátakák alkotják. A dzsátakák prózai kommentárja mellett a hozzájuk tartozó versek is feldolgozásra kerülnek. A félév szöveg anyagát a Andersen Pali Reader c. könyvének dzsátaka-fejezetéből válogatott történetek alkotják, illetve a Buddha életét bemutató történetek is sorra kerülhetnek. A Dhammacsakkapavattana-szutta fordítása és elemzése zárja a kurzust, melynek szövegén keresztül a legfontosabb buddhista szakszavak jelentését eredeti szövegkörnyezetükben vizsgálhatják.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A félév során olvasott szöveganyag kiválasztásában a hallgatói csoport érdeklődése is figyelembe vétetik.

1. Nyelvtani ismétlő.

2. Szótárhasználat, angol terminológia.

3-12. Dzsátaka szemelvények (1-31) a Readerből. (Vagy szemelvények a Buddha életéből; 32-44)

13-14. Dhammacsakkapavattana-szutta

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Hangtani fogalmak, nyelvtani fogalmak, szintaktikai fogalmak, páli kánon, dzsátakák, kommentár, a Dhammacsakkapavattana-szutta terminológiája.

Forrás: 

Páli dzsátakák (Tipitaka, Atthakathá, Khuddaka-nikája, Dzsátaka-atthakathá 1-7.) Dhammacsakkapavattana-szutta

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév végén szóbeli vizsga az olvasott szöveganyagból (preparálatlan szöveg fordítása), valamint írásbeli vizsga a memoriterekből.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Körtvélyesi Tibor 2014: Rövid páli nyelvtan

2. Andersen, Dines 1979: Pali reader: Award publishing House, (Originally published: 1901)

Ajánlott irodalom: 

1. Vekerdi József 1988.: Dzsátakák (ford.): Terebess Kiadó, (elérhető:http://mek.oszk.hu/00200/00223/html/)

2. Collins, Steven 2005: A Pali Grammar: Silkworm Books,

3. Warder, A. K. 1984.: Introduction to Pali. London: The Pali Text Society,

4. Lily de Silva 2008: Pali Primer (free e-text): edition (elérhető:https://dcbuddhiststudies.files.wordpress.com/2014/03/desilvapaliprimer.pdf)

5. Fahs, A. 1985.: Grammatik des Pali. Leipzig: Verlag Enzyklopädie

6. Körtvélyesi Tibor 2014: Szanszkrit nyelvtan. (Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1998 – kivonat)

7. Appleton, Naomi 2010: Jātaka Stories in Theravāda Buddhism: Ashgate Publishing, (elérhető:https://books.google.hu/books?id=86Kaus872e0C&printsec=frontcover&hl=hu&...)

8. Chalmers, Robert 1895-1913, et al.: The Jataka, Vol. I-VI. (ford.): Cambridge, University Press.(elérhető: http://www.sacred-texts.com/bud/j1/index.htm)