Buddhista szaknyelv 1. (Páli)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szaknyelv 1. (Páli)
Tárgykód: 
M2-D301
Tárgykód (esti): 
M2-E-D301
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A páli (és a klasszikus tibeti) az MA képzés szerves része, mivel a szak fő tárgya a buddhizmus, a buddhizmus pedig indiai eredetű, ezért szükség van arra, hogy a hallgatók ismerjék az alapító, a történelmi Buddha szavait a hagyomány szerint legeredetibb módon megőrző szöveganyagot, annak legalább is legfontosabb részeit, illetve a szövegek alapján megismerhető kultúrát. Ezt a célt több kurzus anyaga is biztosítja. Jelen kurzus során a hallgatók megismerik az ókori india nyelvi környezetét, a szanszkrit és a páli nyelv viszonyát, valamint mélyreható páli nyelvi ismeretekre tesznek szert. A buddhizmus mélyebb megértéséhez vezető egyik út az eredeti nyelven történő olvasás. Mivel a Buddha szavait a hagyomány szerint is legeredetibb formában a páli kánon őrzi, a páli nyelv valamilyen szintű elsajátítása kiemelkedően fontos.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A páli szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazható, a szutták gondolatainak összefüggései jobban értelmezhetőek, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A páli nyelv kifejezésformáinak ismeretében a hallgatók sokkal kritikaibb hozzáállással fordulhatnak a hagyományhoz, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is ösztönözte a tanítványokat, hogy a maguk tárják fel a tanítások értelmét.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Jelen tárgy az MA szintű páli nyelvi oktatás négy kurzusának kezdő kurzusa. A Tan Kapuja Buddhista
Főiskola BA szakát elvégzett hallgatók a Buddhista szentirat-ismeret 3. (Egzegézis) tárgy ismeretében kezdik páli tanulmányaikat, így e kurzus anyaga arra támaszkodik, de a máshol végzett hallgatók érdekében a korábban tanultak átismétlésre kerülnek. A kurzus végére a hallgatók elsajátítják a páli nyelv alapnyelvtanját, megtanulják a szükséges memoritereket, a példaszövegek segítségével megismerik a páli nyelv fogalmazásmódját, valamint alapszintű szókincsre tesznek szert.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatóknak képesekké kell válniuk egyszerűbb páli szövegek lefordítására, a gyakori alakok helyes felismerésére, a mondatok és a rövidebb szövegek összefüggéseinek megértésére. Ismerniük és használniuk kell a nyelvtani terminológiát.

Tartalom: 

A tárgy célja a páli nyelv alapszintű elsajátítása: a prózai kánonikus páli nyelvtan, mellőzve még a ritkábban előforduló, nehezebb nyelvi formákat. A tárgy oktatásának módsze az, hogy a hallgatók figyelme mindenekelőtt a szövegekre irányuljon, ezért lehetővé tesszük, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges adatokhoz (szótár, nyelvtan, paradigmák) könnyen, gyorsan és kényelmesen hozzáférjenek.A kurzus anyagát ezért a hallgatók elektronikus formában is megkapják, mely tartalmazza a szükséges szöveganyagot, nyelvtant, szótárt, valamint az alapszintű számítógépes ismeretekkel elérhető kényelmi szolgáltatásokat. Az oktatásnak része a tárgyhoz szükséges számítástechnikai ismeretek átadása is, ezért a hallgatóktól elvárt saját vagy a főiskola számítógépes kapacitásának használata. A tárgy szöveganyagát rövid dzsátakák alkotják, amelyek előzőleg kisebb-nagyobb mértékben az oktatás igényeinek megfelelően egyszerűsítésen estek át. A dzsátakák prózai kommentárja mellett a hozzájuk tartozó versek is feldolgozásra kerülnek. A félév szöveg anyagát a kurzushoz készített és revideált
nyelvkönyv tartalmazza.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

(esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak)
A páli nyelv oktatása a nyelvkönyv fejezeteinek sorrendjében történik. Az egyes nyelvtani témák
kifejtésénak sorrendje és hangsúlya azonban a hallgatók visszajelzései alapján változhat.
1. A páli nyelv helye India ókori nyelvei közt.
2. Hangtan.
3. Nyelvtani alapok. Esetragozás, igereagozás.
4. Az a-tövek. Jelenidő. Műveltető igék.
5. Névmások.
6. Befejezett melléknévi igenév. Állapothatározók.
7. Határozói igenév. Főnévi igenév
8. Az i- és u-tövek.
9. Múltidők.
10. Felszólító mód.
11. Feltételes mód.
12. Kellést jelentő igenév.
13. Egyéb tövek (an, ar, as)
14. Összefoglalás.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Hangtani fogalmak, nyelvtani fogalmak, szintaktikai fogalmak, páli kánon, dzsátakák, kommentár

Forrás: 

Páli dzsátakák (Tipitaka, Atthakathá, Khuddaka-nikája, Dzsátaka-atthakathá 1-7.)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév végén szóbeli vizsga az olvasott szöveganyagból (preparálatlan szöveg fordítása), valamint írásbeli vizsga a nyelvtanból és a memoriterekből.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Körtvélyesi Tibor 2014: Rövid páli nyelvtan
2. Körtvélyesi Tibor: Bevezetés a páli nyelvbe (előkészületben)
3. Vekerdi József 1988. Dzsátakák (ford.): Terebess Kiadó, (elérhető: http://mek.oszk.hu/00200/00223/html/)
4. Ruzsa Ferenc 2009. Bevezetés In: Fehér Judit: Páli nyelvtan: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Ajánlott irodalom: 

1. Warder, A. K. 1984: Introduction to Pali. London: The Pali Text Society
2. Lily de Silva: Pali Primer (free e-text): 2008 edition (elérhető: https://dcbuddhiststudies.files.wordpress.com/2014/03/desilvapaliprimer.pdf)
3. Andersen, Dines 1979: Pali reader: Award publishing House (Originally published: 1901)
4. Collins, Steven 2005: A Pali Grammar: Silkworm Books
5. Körtvélyesi, Tibor 2014: Szanszkrit nyelvtan. (Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1998 – kivonat)
6. Appleton, Naomi 2010: Jātaka Stories in Theravāda Buddhism: Ashgate Publishing (elérhető: https://books.google.hu/books id=86Kaus872e0C&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
7. Chalmers, Robert 1895-1913, et al.: The Jataka, Vol. I-VI. (ford.): Cambridge, University Press (elérhető: http://www.sacred-texts.com/bud/j1/index.htm)