Buddhista szakszövegolvasás 2. (Páli)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szakszövegolvasás 2. (Páli)
Tárgykód: 
M2-D104
Tárgykód (esti): 
M2-E-D104
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók egy közepesen hosszú szutta fordítása, elemzése révén tapasztalatot szereznek bonyolultabb szerkezetű, buddhista filozófiai tartalmú szövegek feldolgozásában, gyakorlatot szereznek szövegkritikai módszerek alkalmazásában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A bonyolultabb szerkezetű szuttaszöveg feldolgozása során a hallgatók immár nem támaszkodhatnak a Reader adataira, maguknak kell a nagyszótár segítségével döntéseket hozniuk a szavak jelentéséről. A szöveg egészét, belső összefüggéseit is vizsgálni kell a szutta megértéséhez. A szöveget filológiai és tartalmi szempontból is kritikai vizsgálat alá kell vetniük. Az előző három kurzus során megszerzett ismereteket komplex módon, készség szinten kell alkalmazniuk.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Jelen kurzus az MA szintű páli nyelvi oktatás négy kurzusának negyedik kurzusa, mely a hallgatók eddig megszerzett nyelvi ismeretei szintetizálását igényli. A hallgatók képesekké válnak hosszabb, összetett szövegek kezelésére, a szöveg kritikai elemzésére. A szótárhasználat immáron nem szókeresést jelent számukra, hanem a szótári szócikkek elemzését is magában kell foglalnia. Nagyobb mennyiségű adat egyszerre való kezelésével is meg kell bírkózniuk. A már megszerzett buddhista filozófiai ismereteiket folyamatosan használniuk kell, valamint a szöveghez tartozó kultúrtörténeti adatok felkutatásában is jártasságok kell szerzniük. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek arra, hogy akár önállóan is folytassák páli nyelvi tanulmányaikat, hogy nagyobb mennyiségű szöveg feldolgozása révén elmélyedhessenek a páli buddhizmus irodalmában.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatóknak kézségszinten rendelkezniük kell a páli nyelvtan ismeretével, a kurzusok során feldolgozott szövegek alapján megszerzett fordítási rutinnal. Képeseknek kell lenniük önálló munkára a szótárazásban, a kritikai szövegelemzésben, a szöveg tartalmához kapcsolódó kultúrtörténeti adatok megszerzésében. Ehhez ismerniük és kezelniük kell a nyelvtani és szótári adatbázisokat, a szövegforrásokat, valamint a kapcsolódó másodlagos irodalmat. Tudatosan kell kezelniük az ismert buddhista terminológiát, és kritikai szemlélettel kell viszonyulniuk a szöveghez és a szöveghez tartozó elsődleges és másodlagos forrásokhoz (fordítások, szövegváltozatok). A szöveganyaghoz tartozó szótárak és a másodlagos irodalom is főleg angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges.

Tartalom: 

A tárgy célja a páli nyelv alapszintű elsajátítása: a prózai kánonikus páli nyelvtan, nem mellőzve már a ritkábban előforduló, nehezebb nyelvi formákat. A hallgatói csoport által közösen választott, közepesen hosszú szutta preparálása, fordítása és elemzése képezi a kurzus anyagát. A szótárazás immár nem a Readerből történik, így a hallgatóknak a nagyszótárak és egyéb források (Pali Propernames, fordítások, elemzések, stb.) használatára kell hagyatkozniuk. Ki kell alakítaniuk a terminológiát, azt koherensen alkalmazni. Az ismétlések kezelésében is következetesnek kell lenniük. Valamint a hallgatók áttekintést kapnak a Maddzshima-nikája szerkezetéről és tartalmáról.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A félév során olvasott szöveganyag kiválasztásában a hallgatói csoport érdeklődése vétetik figyelembe.

1. Nyelvtani ismétlő. A Maddzshima-nikája szerkezete és tartalma

2-14. Közepesen hosszú szutta (Maddzshima-nikájából) fordítása, elemzése.

A félév végén szóbeli vizsga az olvasott szöveganyagból (preparálatlan szöveg fordítása).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A szuttában szereplő buddhista fogalmak; Maddzshima-nikája;

Forrás: 

Majjhima Nikāya (MN)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév végén szóbeli vizsga az olvasott szöveganyagból (preparálatlan szöveg fordítása).
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bhikkhu Ñāṇamoli - Bhikkhu Bodhi: The Middle Lenght Discourses of the Buddha: Wisdom Publication, Boston 1995. (A bevezetés elérhető: http://www.wisdompubs.org/sites/default/files/preview/Middle%20Length%20...)

Ajánlott irodalom: 

1. Geiger, W.: Pali Literature and Language: Munshiram Manoharlal, New Delhi (Originally published 1943)

2. Gombrich, R.: What the Buddha Thought: Equinox, 2009.

3. Bronkhost, J.: Buddhist Teaching in India: Wisdom Publications, Boston, 2009.

4. Collins, Steven: A Pali Grammar: Silkworm Books, 2005 Internetes források:

https://suttacentral.net/mn

http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html

http://www.bodhgayanews.net/pali.htm

http://dharmafarer.org/wordpress/sutta-titles-2/majjhima-nikaya