Buddhista szakszövegolvasás 1. (Páli)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szakszövegolvasás 1. (Páli)
Tárgykód: 
M2-D103m
Tárgykód (esti): 
M2-E-D103m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók elmélyítik a korábban megszerzett páli nyelvi ismereteiket, illetve alkalmazzák azokat a szövegek fordítása és értelmezése során. A buddhizmus mélyebb megértéséhez vezető egyik út az eredeti nyelven történő olvasás – ennek elkezdéséhez a hallgatók már rendelkeznek elegendő ismerettel a tárgy előfeltételeit képező kurzusok elvégeztével.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A páli szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazható, a szutták gondolatainak összefüggései jobban értelmezhetőek, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A páli nyelv kifejezésformáinak ismeretében a hallgatók sokkal kritikaibb hozzáállással fordulhatnak a hagyományhoz, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is,aki maga is ösztönözte a tanítványokat, hogy a maguk tárják fel a tanítások értelmét. Az önálló véleményalkotás feltétele a nyelvi alapok biztos ismerete, kézségszintű kezelése a szükséges apparátusoknak (szótárak), de szükséges bizonyos mennyiségű szövegismeret is, mely a jelen kurzus fő célja.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Jelen kurzus az MA szintű páli nyelvi oktatás négy kurzusából a harmadik, mely az első két kurzus anyagára támaszkodik. A kurzus végére a hallgatók még jobban megerősítik az első két kurzus teljes anyagát, tovább növelik szókincsüket. A korábban elsajátított ismereteket az új szöveganyagon begyakorolják, rutint szereznek a szövegek olvasásában, fordításában, az alakok meghatározásában és a szintaktikai elemzésben. Nyelvtani ismereteiket kiterjesztik a nehezebben felismerhető alakok képzésformái felé. A szöveganyagot és a szótárazást Andersen Pali Reader c. könyve biztosítja,valamint az annak alapján készített elektronikus jegyzet a Rhys Davids-féle nagyszótárral kiegészítve. A szöveganyag immár kifejezetten buddhista tematikájú, a Buddha életével kapcsolatos eseményeket mutatja be, illetve a Reader buddhista filozófiai tematikájú szövegeiből is válogat.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A páli szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme markánsabban körvonalazható, a szutták gondolatainak összefüggései jobban értelmezhetőek, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A páli nyelv kifejezésformáinak ismeretében a hallgatók sokkal kritikaibb hozzáállással fordulhatnak a hagyományhoz, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is ösztönözte a tanítványokat, hogy a maguk tárják fel a tanítások értelmét. Jelen kurzus elvégzésével a hallgatók képessé válnak bonyolultabb szövegek megértésére, és rutint szereznek a buddhista terminológia kezelésében is. A szöveganyaghoz tartozó szótárak angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges.

Tartalom: 

A tárgy célja a páli nyelv alapszintű elsajátítása: a prózai kánonikus páli nyelvtan, nem mellőzve már a ritkábban előforduló, nehezebb nyelvi formákat. A tárgy oktatásának módszere az, hogy a hallgatók figyelme mindenekelőtt a szövegekre irányuljon, ezért lehetővé tesszük, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges adatokhoz könnyen, gyorsan és kényelmesen hozzáférjenek. A kurzus anyagát ezért a hallgatók elektronikus formában is megkapják, mely tartalmazza a szükséges szöveganyagot, szótárakat (amelyek angol nyelvűek). A kurzus szöveganyagát a Andersen Pali Reader c. könyvének a Buddha életéről szóló részleteiből válogatott történetek alkotják, illetve a Reader buddhista filozófiai tematikájú szövegeiből is válogat.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A félév során olvasott szöveganyag kiválasztásában a hallgatói csoport érdeklődése is figyelembe vétetik.

1. Nyelvtani ismétlő.

2-12. Szemelvények a Buddha életéből (32-44) a Readerből.

13-14. Buddhista filozófia szemelvények a Readerből (45-).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A Buddha életére vonatkozó szemelvényekben előforduló jellemző kifejezések (pubbanimittáni,parinibbána, stb.).

Forrás: 

Vinajapitaka Mahávagga; Nidánakathá; Maháparinibbána-szutta; Maddzshima-nikája.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév végén szóbeli vizsga az olvasott szöveganyagból (preparálatlan szöveg fordítása).
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Andersen, Dines 1979: Pali reader: Award publishing House, (Originally published: 1901)

Ajánlott irodalom: 

2. Collins, Steven 2005: A Pali Grammar: Silkworm Books

3. Warder, A. K. 1984: Introduction to Pali. London: The Pali Text Society

4. Geiger, W.: Pali Literature and Language: Munshiram Manoharlal, New Delhi (Originally published 1943)

5. Gombrich, R. 2009: What the Buddha Thought: Equinox

6. Bronkhost, J. 2009.: Buddhist Teaching in India: Wisdom Publications, Boston