Tudományos módszertan 2. (Kutatás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tudományos módszertan 2. (Kutatás)
Tárgykód: 
M2-B702
Tárgykód (esti): 
M2-E-B702
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az órákon megalapozzuk a felkészülést előadásokra, az adat- és irodalomgyűjtést a szakdolgozathoz.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az első félévben megtanultakra alapozva a hallgató ismerkedjen meg a tudományos kutatás módszertanával, szerezzen tapasztalatot a különböző adatbázisok használatásban.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A releváns, szakmailag elfogadott kutatások, és az idegen nyelvű szakirodalom alapszintű ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Rendezett, logikus gondolkodás, szabatos, érthetően megfogalmazott előadásra való képesség.

Tartalom: 

Az értekezés készítéséről tanultak átismétlése után kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek a kutatómunka folyamatával, részfeladataival. Az órákon megalapozzuk a szakdolgozat megírását.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Témaválasztás, kutatási cél, téma, műfaj, terjedelem.

2. Kutatómunka szervezése, kutatási terv, előzetes koncepció, konzulens tanár

3. Szakirodalom gyűjtése és feltárása, irodalom gyűjtése, bibliográfia készítése, forráskutatás

számítógépes eszközökkel, mivel, hogyan, mit.

4. A jegyzetelés technikája, cédulázás, kutatás külföldön, pályázatírás.

5. Kutatási és elemzési módszerek, technikák, információgyűjtés.

6. Primer kutatási technikák, interjú, terepkutatás, esettanulmány.

7. Kutatási eredmények elemzése, kutatási etikai kérdései.

8. A dolgozat elkészítésének folyamatáról, megfogalmazás, vázlatkészítés.

9. Stílus, nyelvhelyesség, formai követelmények, tagolás, ábrák a dolgozatban.

10. Idézés, hivatkozás, lábjegyzetelés, forrásfelhasználás szabályai.

11. Gyakorlati tanácsok.

12. Befejezés, a dolgozat utóélete.

13. Adatgyűjtés a dolgozathoz.

14. A tanultak összefoglalása, a dolgozat előkészítése, átbeszélése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Kutatási terv, cédulázás, szakdolgozat, etikai kérdések

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Aktív részvétel a szemináriumon. Egy választott témáról 10 oldalas, a szakdolgozati követelmények szerint megírt dolgozat.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Majoros Pál: Bevezetés a kutatásmódszertanba, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp. Külkereskedelmi Főiskola, 2003.

2. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Bp. 2015.

Ajánlott irodalom: 

1. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Bp. Kritika Nova Kiadó, 2002

2. Hol-mi a neten? A keresés művészete 1-2.