Tudományos módszertan 1. (Értekezés)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tudományos módszertan 1. (Értekezés)
Tárgykód: 
M2-B701
Tárgykód (esti): 
M2-E-B701
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az órákon megalapozzuk a felkészülést a dharmatanítói feladatokra, előadásokra, konferenciákon való részvételre.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Cél, hogy fejlődjön a hallgatók előadói készsége, ismerje és tartsa be a tudományos életben elvárható megfelelő etikai elveket.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató sajátítsa el a publikációk írásának szabályait.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A kurzus során a hallgató képessé válik különböző célú előadások összeállítására és megtartására.

Tartalom: 

Az ókori görög retorika alapjainak, főbb fejlődési pontjainak, az értekezés készítéséről tanítottak áttanulmányozása. Valamint Buddha Nemes Nyolcrétű Ösvény ide vonatkoztatható Helyes
beszédről adott tanítása alapján a hallgatók megismerkednek a szemeszter folyamán az értekezés megírásának és előadásának lényeges pontjaival, azokat alkalmazzák is a gyakorlatban. Az órákon megalapozzuk a felkészülést a dharmatanítói feladatokra, előadásokra, konferenciákon való részvételre.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A görög retorika történetének főbb pontjai
2. Buddha tanítása a Nemes Nyolcrétű Ösvényről, a helyes beszédről
3. A tudományos írásmű műfajai (monográfia, tudományos könyv, tankönyv, tanulmány/értekezés,
esszé, bírálat/kritika, publicisztikus művek)
4. A tudományos írásmű részei (cím, tartalomjegyzék, bevezetés, tárgyalás, befejezés,
irodalomjegyzék, mellékletek)
5. Bizonyítékok gyűjtése, a téma/tárgy meghatározása
6. A témaválasztás és munkaterv elkészítése, szakirodalom gyűjtése
7. Az értekezés megírása
8. Érvelés, magyarázat, értelmezés
9. Hivatkozás, idézés, jegyzetek, etikai kérdések
10. Fogalmazási gyakorlatok adott témára
11. Beszédtechnikai, felolvasási gyakorlatok adott témára
12. Tanítóbeszédek bemutatása, elemzése az értekezés főbb szempontjai figyelembe vételével
13. Adatgyűjtés a dolgozathoz, előadáshoz.
14. A tanultak összefoglalása, a dolgozat előkészítése

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Retorika, értekezés, Nemes Nyolcrétű Ösvény – helyes beszéd,

Forrás: 

A helyes beszédről szóló tanítások.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szemináriumon való részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 3 alkalom. Dolgozat: egy választott témáról 10 oldal, szakdolgozati követelmények szerint.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bhikkhu Bodhi, 2007. The noble eightfold path
2. Bhikkhu Bodhi, 1993. A nemes nyolcrétű ösvény, Budapest
3. Havasréti József 2006. Tudományos írásmű, Budapest

Ajánlott irodalom: 

1. Adamik Tamás 2005. Retorika. Budapest,