Buddhista tanátadás 5. (A meditáció oktatása)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista tanátadás 5. (A meditáció oktatása)
Tárgykód: 
M2-B105m
Tárgykód (esti): 
M2-E-105m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A korábbi tanulmányok keretében szerzett meditációs tapasztalatokra építve legyen képes a hallgató önállóan vezetett meditációt tartani.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tanítás élményének megismertetése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A meditációs technikák alapos ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató legyen képes a csoport résztvevői számára egy meghatározott tartalmú meditációt tervezni és levezetni.

Tartalom: 

A különböző meditációs rendszerek alapjául szolgáló szövegeken keresztül a hallgatók többféle meditációt végeznek, melyet társaik vezetnek. Az órákon a meditációk során szerzett tapasztalatokat megbeszélik.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A hét megvilágosodási tényező kifejlesztése, amint az az elkülönüléstől (viveka), lecsillapodástól (virāga), megszűnéstől (nirodha) függően az eloldódáshoz (vossagga) vezet. A tantárgy oktatása során az előkészítő és a satipaṭṭhāna/ānāpānasati rész oktatásának lehetőségeit gyakoroljuk, kitekintéssel a gyakorlás továbbfejlesztésének módjaira és lehetőségeire.

2-5: A satipaṭṭhāna rész: A test mint test, az érzés mint érzés, a tudat mint tudat, a dhammák mint dhammák szemlélése. A meditáció (bhāvanā). Motiváció, előkészületek a gyakorlásra. Menedékvétel, és/vagy a világi követőkre vonatkozó öt erény (sīla) megalapozása. A szeretetteljes jóindulat (mettā) felkeltése. A testhelyzet, fizikai előkészületek (nyújtó és lazító gyakorlatok). A test (kāya) éber figyelése: a légzés, a négy testhelyzet (járás, állás, ülés, fekvés), a test minden mozdulata, a test 32 része és tisztátalan volta, a testet alkotó elemek (föld, víz, tűz, levegő) feletti szemlélődés, a kilenc temetői szemlélődés és a halál elkerülhetetlensége. Az érzések (vedanā) éber figyelése: a kellemes, kellemetlen, és sem kellemes sem kellemetlen érzés, hátráltató és előrevivő érzések.

6-7. A tudatállapotok (citta) éber figyelése: a szenvedés három gyökérokával (lobha, dosa, moha) összefüggő tudatállapotok, a zavaró tényezők által eltérített tudatállapotok, az elmélyedések összeszedettsége és a megszabadulás emelkedett tudatállapotai. A tudat tartalmainak (dhamma) éber figyelése: az öt akadály (nīvaraṇa), az öt halmaz (khandha), az érzékelés külső és belső forrásai (āyatana) és az őket összekötő béklyók (saṁyojana), a megvilágosodási tényezők (sambojjhaṅga) és a négy nemes igazság (sacca) éber figyelése.

8. A létezés három jellegzetességének (anicca, dukkha, anattā) folyamatos figyelemmel kísérése. A figyelem befelé, kifelé, és befelé-kifelé irányítása. A keletkezés, az elmúlás, a keletkezés-elmúlás tényezőinek megfigyelése. A „puszta figyelem”. A megszabadulás.

9-12. Az ānāpānasati rész: Az első negyed (szemlélődés a test felett): a ki- és belégzés tudatos szétválasztása, a légzés követése, a figyelem rögzítése a légzésen, a légzés minőségének megtapasztalása (rövid-hosszú, felületes-mély, durva-finom, nehéz-könnyed, egyenletes-szaggatott, gyors-lassú, párás-száraz, hűvös-meleg), a légzés útja és a teljes lélegző test (sabbakāya) megtapasztalása, a testi késztetések (kāyasaṅkhāra, azaz a ki- és belégzés) elnyugtatása. A második negyed (szemlélődés az érzések felett): az odaszentelődés örömének (pīti) megtapasztalása, az elégedettség boldogságának (sukha) megtapasztalása, a tudati késztetések (cittasaṅkhāra, azaz a vedanā és saññā) megtapasztalása, ezek elnyugtatása. A harmadik negyed (szemlélődés a tudat felett): a tudat (citta) megtapasztalása, felvidítása, összpontosítása, elnyugtatása. A negyedik negyed (szemlélődés a dhammák felett): szemlélődés a mulandóság (anicca), lecsillapodás (virāga), megszűnés (nirodha), eloldódás (paṭinissagga) felett.

13. A hét megvilágosodási tényező (sambojjhaṅga) kibontakoztatása: A hét megvilágosodási tényező (sati, dhamma-vicaya, viriya, pīti, passaddhi, samādhi, upekkhā) kibontakoztatása a testben, érzésekben, tudatban, dhammákban.

14. A tisztánlátás és megszabadulás (vijjā-vimutti) kifejlesztése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A kurzus hallgatói személyre szabott feladatokat kapnak, amely magában foglalja általuk kiválasztott meditációs szutták idegen nyelven történő olvasását, és az erről adott évközi és/vagy évvégi írásbeli beszámolót, valamint két kiválasztott könyv szemlézését 3.000 leütésben, melynek megfelelően a hallgatók differenciált érdemjegyet kapnak.

Forrás: 

Satipaṭṭhānasutta MN 10,

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Aktív részvétel, meditáció vezetése saját elképzelés és megadott tárgy alapján, a feltüntetett irodalom két választott művének szemlézése 3-3.000 leütésben, egy választott szutta fordítása. A félév során három hiányzás lehetséges.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

Kötelező irodalom: (a magyar Análajó fordítás, és még egy választott könyv):

1. Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja. (ford. Tóth Zsuzsanna) Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

2. Anālayo 2007. Perspectives on Satipaṭṭhāna. Cambridge (GB): Windhorse Publications.

3. Ácsán szucsittó 2007. Buddhista meditáció - Az alapok. (ford. Malik Tóth István) Budapest: Buddhapada Alapítvány.

4. Kabat-Zinn, John 2009. Bárhová mész, ott vagy. (ford. Veszprémi Krisztina) Budapest: Ursus Libris.

5. Kabat-Zinn, John 2012. Az éber figyelemről – örök kezdőknek. (ford. Veszprémi Krisztina) Budapest: Ursus Libris.

6. Gunaratana, Bhante 2002. Mindfulness in Plain English. Boston (USA): Wisdom Publications.

7. Brahm, Ajahn 2006. Mindfulness, Bliss, and Beyond. A Meditator’s Handbook. Boston (USA): Wisdom Publications.

8. Duff, Tony 2015. A teljes meditációs ülés. Kathmandu (Nepal): Padma Karpo Translation Comittee.

Ajánlott irodalom: 

Ajánlott irodalom:

1. Ṭhānissaro Bhikkhu 2012. Right Mindfulness. Valley Center (USA): Metta Forest Monastery.

2. Sucitto, Ajahn 2012. Pāramī. Ways to Cross Life’s Floods. Great Gaddesden (UK): Amaravati Publications.

3. Pandita, Sayādaw U 2010. Még ebben az életben. A Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez. Budapest: Buddhista Vipassana Alapítvány-A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

4. Mahāsī Sayādaw 2008. Fundamentals of Vipassana Meditation. Taipei (Taiwan): The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation. http://www.tathagata.org/sites/default/files/FUNDAMENTAL%5B1%5D.pdf

5. Mahāsī Sayādaw 2011. Satipaṭṭhāna Vipassanā. Insight through Mindfulness. Kandy (Sri Lanka): Buddhist Publication Society. The Wheel Publication No. 370/371. http://www.bps.lk/olib/wh/wh370-u.html

6. Pa-Auk Tawya Sayadaw, Venerable 2009. Knowing and Seeing. Taipei (Taiwan): The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

7. Gunaratana, Henepola 2013. The Path of Serenity and Insight. High View (USA): Bhāvanā Society.

8. Lee Dhammadharo, Ajahn 2006. Basic Themes (tr. Ṭhānissaro Bhikkhu). http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/lee/themes.html

Jegyzetek: Azon meditációval foglalkozó szutták jegyzékét, melyek közül a hallgatók választhatnak a beszámoló elkészítéséhez, a Moodle rendszerben tesszük közzé.