Buddhista tanátadás 1. (Tanhallgatás és vita)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista tanátadás 1. (Tanhallgatás és vita)
Tárgykód: 
M2-B801m
Tárgykód (esti): 
M2-E-B801m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy lehetőséget teremtsen a tanítás gyakorlására, olyan környezetben, ahol a körülmények lehetővé teszik az esetleges hiányosságok korrigálását.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A buddhista tanról képesek legyenek saját véleményt kialakítani, a buddhista kifejezéseket megmagyarázni, helyes vitakészség kialakítása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tantárgy teljesítése alapján elvárt szint, hogy a tanítványok tudjanak önállóan egy összefüggő 20 perces, jól felépített buddhista tanítást adni, valamint a megértésre törekvő, a tartalmi részre irányuló kérdésekre válaszolni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Ismerjék az előadásokra való felkészülés alapelveit. Legyenek képesek összeszedetten és lényegre törően fogalmazni.

Tartalom: 

A félév első szakaszában a tanítványok megismerik a Buddha által felvázolt személyiség összetevőket, majd az nyugati pszichológiában használt néhány személyiség elméletet (Freud, Jung, Erikson, Rogers…). Ismereteket szereznek a szociálpszichológia néhány gondolatáról (személypercepció, szerepelvárás…) valamint a kommunikáció néhány fontos modelljéről. A második szakaszban a tanítványok a csoporton belül, egymásnak tartanak 20 perces tanítóbeszédet, amire a hallgatóság reagál. A csoport tagjai az előadónak kérdéseket tesznek fel a tartalmat illetően és visszajelzést adnak az előadás formájára.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A tanítás hagyománya a korai buddhista hagyományban.
2. A Buddha által felvázolt személyiség teória (a ragaszkodás öt halmaza)
3. A Buddha által tanított pszichés erőforrások (szándék, késztetés, erőfeszítés, függő keletkezés láncolata)
4. A Freudi személyiség elmélet (ösztönök, ösztönkésztetések, életszakaszok)
5. A Jungi személyiség elmélet (libidóelmélet, perszóna, archetípusok)
6. Az Eriksoni életszakaszok (életen át tartó fejlődés)
7. A Rogers-i modell (elfogadás, feltárás, a segítő és a segített személy viszonya).
8-14. A diákok előadásai

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szkandhák, függő keletkezés, ösztön, késztetés, életszakasz, libidóelmélet, perszóna, archetípusok, segítségnyújtás

Forrás: 

Pratītyasamutpāda

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
20 perces előadás megtartása, reflektálás a kérdésekre.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff) – Skill in Questions, How the Buddha Taught. - Metta Forest Monastery Valley Center CA USA Oktober, 2010. - http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/skill-in-questions...

Ajánlott irodalom: 

2. Gádor János – Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 2000.
3. Tóth Ibolya (szerk.) – A pszichológia alapjai – Comenius Bt. Pécs 2001.
4. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) – Pszichológia Pedagógusoknak – Osiris Kiadó Budapest, 2004. 131.-279. old.
5. De Silva; Padmarasi – Buddhist Psychology and Counselling – Palgrave McMillan 2014. 3.-119. pp.