Buddhista filozófia 1. (Tipitaka)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 1. (Tipitaka)
Tárgykód: 
M2-B201
Tárgykód (esti): 
M2-E-B201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A Páli Kánon keletkezési körülményeinek és szerkezetének megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A szuttákban fellelhető tanítási módszerek és a célcsoport (társadalmi réteg) felismerése. Jelölési rendszerének ismerete, egyes kiemelt szuttarészletek magabiztos azonosítása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Páli nyelvű kulcsfogalmak angol és magyar megfelelőinek beazonosítása, értelmezése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A különböző jelentésrétegek elkülönítésének képessége.

Tartalom: 

A Páli kánon szerkezeti ábrájának bemutatása, kulcsfogalmak ismertetése, szuttaelemzésre való felkészítés. Az órákon előre kialakított sorrendben a hallgatók beszámolnak a végzett munkáról.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-3. A kurzus bevezetése, feladatok kijelölése; A Páli Kánon keletkezési körülményeinek ismertetése;
A Tipitaka szerkezetének ismertetése.
4-14. A kiválasztott szutták, szuttarészletek vizsgálata.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Tipitaka, szutta, vinaja, abhidhamma, szíla, dhamma, szamádhi, bhávaná

Forrás: 

Páli Kánon

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Egy kiválasztott szutta alapos elemzése a három nyelvű szakkifejezések magyarázó bemutatásával. Az órákon való aktív részvétel.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Porosz Tibor 2011: A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Farkas Pál - Végh József: Összegyűjtött magyar szuttafordítások. TKBF jegyzet 2009.

Ajánlott irodalom: 

1. Bhikkhu Bodhi 2005. In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon, London, Wisdom Publication