Buddhista tanátadás 4. (Buddhista pedagógia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista tanátadás 4. (Buddhista pedagógia)
Tárgykód: 
M2-B104m
Tárgykód (esti): 
M2-E-B104m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus a Tan hiteles átadásához szükséges módszertant és szemléletet ismerteti meg a hallgatóval.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kurzus célja, hogy a hallgatók tapasztalatot szerezzenek a Tan átadásának különböző módszereiről.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A különböző életkori csoportok oktatása során használt pedagógiai módszerek ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató ismerje fel a buddhista oktatás/nevelés során felmerülő problémahelyzeteket, legyen képes azok megoldására.

Tartalom: 

Mint minden nevelőtevékenységnek, úgy a buddhista pedagógiának is természetszerűleg megvan a maga rendszere, célja, módszertana. A buddhista nevelés alapvető célja a meglévő adottságok életre keltése az egyes emberekben, annak érdekében, hogy mindenki előhívhassa és megvalósíthassa azt a benne rejlő lehetőséget, amit a buddhizmusban Buddha-természetnek neveznek. A buddhista pedagógia ezért nem választja el az életet és a nevelést, az elméleti tudást és a gyakorlati alkalmazást. A buddhista nevelés egyaránt fejleszti az erényeket (síla), az elmélyedést (szamádhi) és a bölcsességet(pradnyá). Az oktatás célja: közvetlen, személyes betekintés a Dharma igazságába, bölcsesség megalapozása, amely segít mind a megszabadulásban, mind az élet hétköznapi kihívásaiban.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Buddha nevelési-oktatási módszerei

2. A Buddha oktatási eszménye

3. A nyolcrétű nemes ösvény pedagógiai vonatkozásai

4. A bölcsességnek, a Tan felfogásának különböző szintjei

5. A buddhista pedagógia célja és alapelvei

6. A buddhista pedagógia alapvonásai

7. A buddhista erények, értékek, alapelvek közvetítésének módszerei

8. A buddhista nevelés színterei

9. A buddhista pedagógia és a tudatfejlesztés lehetőségei

10. A buddhista pedagógia múltja és jelene

11. Hagyományos és alternatív pedagógiai módszerek és a buddhizmus

12. Korunk kihívásai, illetve értékeinek megjelenítése, képviselete

13. Egy lehetséges magyarországi buddhista pedagógia, mint alternatív oktatási koncepció

14. A kurzus megbeszélése, írásbeli számonkérés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Nevelés, oktatás, bölcsesség, tudat, önismeret, Buddha-természet

Forrás: 

Tathāgatagarbha sūtra

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Aktív részvétel az előadásokon, valamint a félév végén vizsga a kurzus ismeretanyagából. Egy hivatkozással és irodalomjegyzékkel ellátott, a szakdolgozat formai követelményeinek megfelelő 3-5 oldalas írásbeli dolgozat benyújtása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dialogues on Universal Responsibility and Education with His Holiness the Dalai Lama 1995. Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala

2. Nhat Hanh, Thich 2011: Planting Seeds: Practicing Mindfulness with Children. Berkeley:Parallax Press

3. Schoeberlein, Deborah 2009: Mindful Teaching and Teaching Mindfulness: A Guide for Anyone Who Teaches Anything. Sommervill: Wisdom Publications

4. Willard, Christopher 2010: Mindfulness Practices to Help Our Children Be More Focused, Calm, and Relaxed. Berkeley: Parallax Press

Ajánlott irodalom: 

1. Shri Dhammananda 2000: The Buddhist Way. Kuala Lumpur: Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society

2. Govinda, Lama Anagarika 1992: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje. Orient Press, Budapest

3. Heine, Steven – Prebish, Charles S. (szerk.) 2003: Buddhism in the Modern World: Adaptations of an Ancient Tradition. Oxford University Press, Oxford