Buddhista tanátadás 2. (Tanátadás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista tanátadás 2. (Tanátadás)
Tárgykód: 
M2-B102m
Tárgykód (esti): 
M2-E-B102
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy lehetőséget teremtsen a tanítás gyakorlására, olyan környezetben, ahol a körülmények lehetővé teszik az esetleges hiányosságok korrigálását.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Előadói stílusok megismertetése, a párbeszéd kialakításának képessége, az önkifejezés helyes módjának fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók legyenek képesek önállóan összeállítani az előre megadott témában egy 20 perces előadást, valamint olyan felmerülő kérdésekre is tartalmilag is helyesen válaszolni, amelyek a Buddha tanításával ellentétes nézőpontot képviselnek.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató legyen képes különböző életkorú csoportoknak megfelelő tanátadást tervezni, felmérni a csoport érdeklődési körét, a buddhizmussal való kapcsolatát.

Tartalom: 

A félév során a tanítványok 20 perces előadást tartanak megadott témában. Az előadások végén a csoport tagjai olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a Buddha tanításaival ellentétes gondolatokat tartalmaznak. Az előadó ezekre a kérdésekre olyan válaszokat ad, amelyből kiderül, jól ismeri a buddhista hagyományt. Egy alkalommal egy-két előadás hangzik el, a kérdések több körben hangzanak el. Mind az előadóknak, mind pedig a kérdezőknek fel kell készülniük a megadott témából.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezető gondolatok, a választásra kínált témák megbeszélése

2-14. Hallgatók előadásai

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Előadás tervezése, felolvasás, szabad közlés, metakommunikáció (hangszín, gesztikuláció), prezentációs eszközök

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szemináriumom való aktív részvétel, 20 perces előadás tartása a megadott témákban.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Thanissaro bhikkhu (Geoffrey DeGraff) – Skill in Questions, How the Buddha Taught. - Metta Forest Monastery Valley Center CA USA Oktober, 2010. - http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/skill-in-questions...

Ajánlott irodalom: 

1. Porosz Tibor – A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 2012.

2. Tenigl-Takács László (ford.) Gótama a logika szövetnéke – A Tan Kapuja Főiskola Jegyzete 1992.

3. William Edelglass – Jay L. Garfield (ed.) – Buddhist Philosophy, Essential Readings – Oxford University Press 2009.