Buddhista tanátadás 3 (Buddhista etika)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista tanátadás 3 (Buddhista etika)
Tárgykód: 
M2-B103
Tárgykód (esti): 
M2-E-B103
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a nemes nyolcrétű ösvény tanításából kiindulva, a Páli kánon Vinaja Pitaka gyűjteményének szövegeire támaszkodva megismertesse a hallgatókat a buddhista etikával.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az etikai normáknak megfelelő életvitel kialakítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismerje meg a viselkedését meghatározó késztetéseit, az ezekből fakadó tetteit, és ezek következményeit.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A kritikus gondolkodásra és az önreflexióra való képesség.

Tartalom: 

Az erkölcsi előírások alapelveinek integrálása visszaszorítja az erkölcstelen cselekedeteket és elősegítik a helyes viselkedést, végső céljuk mégsem annyira etikai, mint inkább spirituális jellegű. Ezek az elvek nem pusztán a cselekedeteket irányító előírások, hanem elsősorban a tudati megtisztulás elősegítői. Az etikai alapelvek az ösvényt irányító célnak vannak alárendelve, ami a dukkhától való végső megszabadulás. Ugyanakkor az erkölcs alapozza meg az egész ösvényt, így a többi gyakorlat

sikere szempontjából is lényegbevágó. Míg az erkölcsi alapelvek begyakorlása a meditáció gyakorlásának és a bölcsesség elérésének megalapozásául szolgál, addig a fegyelmi előírások egy adott közösségen belül a mindennapi együttélés során felmerülő konkrét szituációk esetén szolgálnak útmutatásul.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Közösség (Szangha) mindennapos ügyeihez vezérfonalként használt viselkedési szabályok eredete, kialakulása

2. A Közösség (Szangha) mindennapos ügyeihez vezérfonalként használt viselkedési szabályok eredete, kialakulása

3. A szerzetesekre és szerzetesnőkre érvényes részletes szabályzat, a Pátimokkha

4. A szerzetesekre és szerzetesnőkre érvényes részletes szabályzat, a Pátimokkha

5. A fegyelmi vétségek fajtái a Vinaja szerint

6. A fegyelmi vétségek fajtái a Vinaja szerint

7. A hétköznapi életmenetet szabályozó előírások

8. A hétköznapi életmenetet szabályozó előírások

9. Vétségek fajtái

10. Vétségek fajtái

11. Az ügyek elrendezésére vonatkozó szabályok

12. Az ügyek elrendezésére vonatkozó szabályok

13. A világiakra és avatandókra érvényes öt-, nyolc- és tíz erény

14. A világiakra és avatandókra érvényes öt-, nyolc- és tíz erény

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szangha, Pátimokkha, Vinaja, fegyelem, szabályok, erények

Forrás: 

Pátimokkha

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Aktív részvétel az előadásokon, a félév végén vizsga a kurzus ismeretanyagából. Egy hivatkozással és irodalomjegyzékkel ellátott, a szakdolgozat formai követelményeinek megfelelő 3-5 oldalas írásbeli dolgozat benyújtása
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Farkas László (ford.) 2004: A vallomás szavai (Pátimokkha), A korai buddhiz-mus szerzetesi szabályzata, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

2. Ven. S. Dhammika 1993: The Edicts of King Ashoka: An English Rendering, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, (Wheel 386/387)

3. Govinda, Láma Anagarika: Az etika alapja a mások iránti legmélyebb szeretetünk. Online forrás: http://www.dharma.hu/en/node/305 Sangharakshita 2002: Know Your Mind, The Psychological Aspects of Ethics in Buddhism, Windhorse, Birmingham

Ajánlott irodalom: 

1. Porosz Tibor 2000: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

2. Thanissaro Bhikkhu 1994., 2001. (transl.): The Buddhist Monastic Code, (Vol I. The Patimokkha Training Rules, Vol. II. The Khandhaka Rules), Metta Forest Monastery, Valley Center, USA

3. The Vinaya Pitakam, Vol. I. Mahavagga, (ed.) Hermann Oldenberg, Pali Text Society-Luzac and Comp., London, 1964.