Mítoszelmélet (előadás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mítoszelmélet (előadás)
Tárgykód: 
A2-F221
Tárgykód (esti): 
A2-E-F221
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja betekintést nyújtani a mítosz létrejöttének, természetének, funkcióinak és ezzel magának a mitikus gondolkodásnak – s ezen keresztül magának az emberi tudatnak - a legkülönfélébb megközelítéseibe.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kurzus során említésre kerülő mítoszokban rejlő gondolkodásmód megismerése, a kortárs szellemi irányzatokkal való kritikus összevetése, önálló álláspont kialakításához szükséges fogalomkészlet használata.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A helyes szemlélet, helyes szándék jegyében a kurzus során említésre kerülő elméletekre vonatkozó ismeretek átfogó elsajátítása, összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A helyes éberség, helyes elmélyedés jegyében a mítoszelmélettel kapcsolatos ismeretanyag belsővé tétele, saját reflexió kialakítása.

Tartalom: 

A mítoszelmélet a vallástudomány egyik legalapvetőbb, legmeghatározóbb területe. Mivel a mitikus gondolkodás a legősibb gondolkodásforma, mely révén az ember megmagyarázza és berendezi világát, így annak kutatása túllép a puszta vallástudományon, és segít megismerni az adott kultúra többi szegmensét, kulturális rendszereinek összefüggéseit is.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés: Mítosz és vallás. A mitikus gondolkodás és a vallásos gondolkodás közös pontjai.
2. A mítosz, mint eredetmagyarázat. A világ és az ember keletkezésének, a természeti jelenségeknek és az intézményeknek az eredetmagyarázatai. Az aitiológiai nyelvjáték, mint mágikus és naiv nyelvészet.
3. Mítosz és mágia. A mítoszok, mint a mágikus eljárások elméleti alapja.
4. Mítosz és történetírás. Hésziodosz, mint átmenet a mítosz és a történetiség között. Az Ótestamentum világa, mint mítosz és történelem.
5. Kollektív emlékezet és közösségi identitás.
6. Mítosz, álom, fantázia. A mitikus gondolkodás és a tudattalan. A korai gyermekkori gondolkodás a mítoszok közötti párhuzamok.
7. Mítosz, szimbólum, elfojtás. A mítosz hagyományos (freudi) pszichoanalitikai megközelítése.
8. A mítoszok archetípusai. Mítosz és kollektív tudattalan. (A jungi megközelítés.)
9. Mítosz, eposz, mese.
10. Mítosz és narratíva. Egyetemes és ősi, valamint időhöz, helyhez, kultúrához és szituációhoz kötött narratívák. (Kognitív nyelvészeti megközelítés.)
11. Mítoszok ma. A mitikus gondolkodás (rejtett) továbbélése a modern világban.
12. Buddhista mítoszok, mítosz a buddhizmusban.
13. Modern mítoszok.
14. Összegzés.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Mítoszelmélet, Mítosz, Mitikus gondolkodás, Aitológia, Mágia, Hésziodosz, Ótestamentum, Kollektív emlékezet, Közösségi identitás, Álom, Fantázia, Tudattalan, Szimbólum, Elfojtás, Pszichoanalitika, Archetípus, Eposz, Mese, Narratíva

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A kurzus anyagából (előadásokon elhangzottak és a kötelező irodalom alapján) írásbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Assmann, Jan (2013): A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. (ford. Hidas Zoltán), Budapest,
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Jan_Assmann_A_kulturalis_emlek... Könyvkiadó
2. Dumézil, Georges (1986): Mítosz és eposz. (ford. Fridli Judit): Budapest, Gondolat.
3. Kirk, G. S. (1993): A mítosz (ford: Steiger Kornél), Budapest, Holnap Kiadó
4. Láng, János (1979): A mitológia kezdetei. Az ősi népek elbeszélései. Budapest, Gondolat.

Ajánlott irodalom: 

1. Kluckhohn, Clyde (2000): Mítosz és rítus: egy általános elmélet. In: Boglár Lajos–Holló Imola (szerk.): Vallásantológia I. Bp.: ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport
2. Lakoff, George (2008): The Political Mind: Why You Can't Understand 21st-century Politics with an 18th-century Brain. Viking, USA
3. Levi-Strauss, Claude (2001): A mítoszok struktúrája. In: Levi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia I. Bp.: Osiris 164–184