Vallásfilozófia előadás

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallásfilozófia előadás
Tárgykód: 
A2-F211
Tárgykód (esti): 
A2-E-F211
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy elsajátításának célja a vallásfilozófia kérdéseinek megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Vallásfilozófiai problémaérzékenység

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A vallásfilozófia kulcsfogalmainak és alapkérdéseinek ismerete. A kérdéskörök átlátása, az összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Vallásfilozófiai problémák meglátása, érvelőképesség, a kérdések elméleti és gyakorlati súlyának felmérése.

Tartalom: 

A félév során a vallásfilozófia elméleteit és problémáit tekintjük át. Néhány klasszikus szerző és szöveg bevonásával körüljárjuk azokat a kérdéseket, melyek a vallásfilozófiai gondolkodókat foglalkoztatták, mint például: milyen viszonyban áll egymással hit és tudás, lehetséges-e értelmes kijelentést tenni Istenről, bizonyítható-e logikai úton Isten létezése, hogyan egyeztethető össze Isten jósága és mindenhatósága a rossz jelenlétével, az isteni örökkévalóság és az idő viszonya. Ezenkívül a vallási élmény és tapasztalat kérdése, a kultusz és a mítosz mibenléte, a vallás társadalmi vetületei.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A vallásfilozófia fogalma, vallás és filozófia, vallásfilozófia és teológia
2. A vallásfilozófia története
3. A vallás fogalma
4. A vallásfilozófia problémái
5. A mítosz
6. A kultusz
7. A vallási élmény
8. Vallási etika
9. A vallási nyelv
10. Filozófiai teológia
11. Kozmológia
12. Antropológia, lélek
13. Vallástipológia
14. Vallástörténet

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

hit és tudás, istenérvek, teológia és vallásfilozófia, a rossz kérdése, a vallási nyelv, szemlélet és tapasztalat, irracionalitás, valláskritika, vallásfenomenológia, csoda, örökkévalóság, szent, eszkhatológia, apokaliptika, prófécia, vallási etikák, misztika

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli beszámoló a választott témából (maximum 5 oldal terjedelemben) és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. R. Otto 1997. A szent, Budapest: Osiris-Századvég
2. B. Davies 1990. Bevezetés a vallásfilozófiába Budapest: Kossuth

Ajánlott irodalom: 

1. M. Eliade 1987. A szent és a profán. A vallási lényegről, Budapest: Európa
2. G. van der Leeuw 2001. A vallás fenomenológiája, Budapest: Osiris
3. R. Schaeffler 2003. A vallásfilozófia kézikönyve, Budapest:Osiris
4. E. Coreth 2004. Isten a filozófiai gondolkodásban, Budapest: Kairosz
5. É. Gilson 2004. Isten és a filozófia, Budapest: Kairosz
6. K. Rahner 1991. Az ige hallgatója, Budapest: Gondolat
7. Mezei B. 2004. Vallásbölcselet I-II., Budapest: Attraktor
8. Mezei B. 2003. Kortárs vallásfilozófia (in: Vallás és hagyomány), Budapest: L’Harmattan
9. Turay A. 2002. Istent kereső filozófusok, Budapest: SZIT
10. Horváth P. 2006. Vallásfilozófia és vallástörténet, Budapest: L’Harmattan - Zsigmond Király Főiskola
11. Gáspár Cs. L 2000. Isten és a semmi, Budapest: Harmat