Vallásfilozófia szeminárium

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallásfilozófia szeminárium
Tárgykód: 
A2-F212m
Tárgykód (esti): 
A2-E-F212m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Vallásfilozófiai szövegek értelmezése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Szövegértés, problémaérzékenység

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Vallásfilozófiai problémák megismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Primer és szekunder vallásfilozófiai szövegek olvasásában való jártasság.

Tartalom: 

Adott vallásfilozófiai szöveg olvasása, értelmezése, elemzése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. Az ajánlott irodalomból a hallgatók által válaszott szöveg elemzése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A filozófiai szövegekben előforduló szakkifejezések értelmezése

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A választott témákból órai beszámolók készítése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

nincs

Ajánlott irodalom: 

1. Platón: Euthüphrón (in: Platón összes művei I., Európa, Budapest, 1984.)
2. M. T. Cicero: Az istenek természete (Helikon, Budapest, 1985.)
3. B. Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány (Osiris, Budapest, 2002.)
4. S. Clarke: Értekezés a természetes vallásról (in: Brit moralisták a XVIII. században, Gondolat, Budapest, 1977. 13-53. o.)
5. D. Hume: Beszélgetések a természetes vallásról (Atlantisz, Budapest, 2006.)
6. Rousseau: A savoyai vikárius hitvallása (In: Emil, avagy a nevelésről, Papirusz Book, Budapest, 1997.)
7. Kant: A vallás a puszta ész határain belül (Gondolat, Budapest, 1980.)
8. J. G. Fichte: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete (L’Harmattan, Budapest, 2003.)
9. F. W. J. Schelling: Filozófia és vallás (Attraktor, Máriabesnyő, 2012.)
10. G. W. F. Hegel: Vallásfilozófiai előadások (Atlantisz, Budapest, 2000.)
11. F. D. E. Schleiermacher: A vallásról (Osiris, Budapest, 2000.)
12. S. Kierkegaard: A keresztény hit iskolája (Atlantisz, Budapest, 1998.)                                                                                                                                                     13. L. Feuerbach: A kereszténység lényege (Akadémiai, Budapest, 1983.)
14. F. Nietzsche: Az Antikrisztus. Átok a kereszténységre (Ictus, Budapest, 1993.)
15. M. Buber: Én és Te (Európa, Budapest, 1991.)
16. F. Rosenzweig: Nem hang és füst (Holnap, Budapest, 1990.)
17. Török E. (szerk.): Az orosz vallásbölcselet virágkora I-II. (Vigilia, Budapest, 1988.)
18. W. James: The varieties of religious experience (New York ; London: Longmans, Green & Co. 1902.)
19. Ch. Taliaferro – P. Draper - P. L. Quinn (szerk.): A Companion to Philosophy of Religion (London: Blackwell, 2010.)
20. J. L. Mackie: The Miracle of Theism: Arguments For and Against the Existence of God (Oxford: Clarendon, 1982.)
21. M. Dhavamony: Phenomenology of Religion (Roma: PUG 1973.)
22. T. Ramsey: Religious Language (London, 1973.)
23. D. Geivett – B. Sweetman (szerk.): Contemporary Perspectives on Religious Epistemology (New York: Oxford University Press, 1996.)
24. H. G. Hubbeling: Einführung in die Religionsphilosophie (Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht, 1981.)
25. F. von Kutschera: Vernunft und Glaube (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1991.)
26. W. Trillhaas: Religionsphilosophie (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1972.)
27. B. Welte: Religionsphilosophie (Freiburg-Basel-Wien, 1978.)
28. K. Wuchterl: Philosophie und Religion (Bern: Paul Haupt, 1982.)
29. K. Wuchterl: Analyse und Kritik der religiösen Vernunft (Bern-Stuttgart, 1989.)
30. S. L. Frank: Das Unergründliche. Ontologische Einführung in die Philosophie der Religion (München: Karl Alber, 1995.)
31. A. Halder – K. Kienzler – J. Möller (szerk.): Religionsphilosophie heute. Chancen und Bedeutung in Philosophie und Theologie (Düsseldorf: Patmos 1988.)