Etika

Alapadatok
Tárgy neve: 
Etika
Tárgykód: 
A2-F111m
Tárgykód (esti): 
A2-E-F111m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy elsajátításának célja, hogy a terület megismerésével együtt növekedjen az etikai tudatosság, önismeret.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

problémaérzékenység, tolerancia, párbeszédkészség, autonómia és felelősségtudat

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az filozófiai antropológia és az erkölcsfilozófia alapkérdéseinek, alapproblémáinak, kulcsfogalmainak ismerete. Az etikatörténet főbb képviselői tanításának ismerete. Az etikai tanítások és a gyakorlati (vallási, politikai, hétköznapi, stb.) élet közötti összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Az antropológiai és etikai alapfogalmak tudatos használata, etikailag releváns szituációk elemzési képessége.

Tartalom: 

A kurzus során az európai filozófiai gondolkodáson belül felmerülő fontosabb antropológiai és etikai fogalmakat és kérdéseket tekintjük át nagy vonalakban. Adott esetben kitekintéssel ezek társadalomés politikafilozófiai, illetve történelem- és kultúrfilozófiai vetületeire. Az etika kialakulása és a főbb erkölcsfilozófiai irányzatok és megközelítések ismerete segíti a tájékozódást az etika történetében. A kérdésköröket alapvetően szisztematikusan közelítjük meg, ám filozófia- és vallástörténeti példákat is bevonunk a vizsgálatba. Az egyes témáknál kitérünk a szemügyre vett problémák aktuális fontosságára is.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A filozófiai antropológia alapkérdései
2. Az emberi létezés szerkezete
3. Test, lélek, szellem, szubjektivitás
4. Az erkölcsfilozófia aspektusai és típusai
5. Moralitás és erkölcsiség
6. Autonómia, kötelesség, felelősség
7. A rossz problémája
8. Az erények és a szeretet, a boldogság
9. Szándék, tett, következmény
10. A morál genealógiája
11. Dialogicitás
12. Az ember társadalmisága
13. A szabadság és az igazságosság kérdése
14. Az ember történetisége

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

erkölcsiség, moralitás, szabadság, autonómia, felelősség, kötelesség, a rossz, az erkölcsfilozófia aspektusai, legitimitás és legalitás, szándék, tett, következmény, akarat, elhatározás, erkölcsi érzület, kategorikus imperatívusz, reszponzivitás, dialogicitás, erkölcsi habitus, a morál genealógiája, a rossz metafizikája, erkölcs és tudás, történetiség, narratív identitás

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Maximum 10 oldalas írásbeli beszámoló és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A. Anzenbacher 1993. Bevezetés a filozófiába, Budapest: Herder
2. A. Comte-Sponville: 2001. Kis könyv a nagy erényekről, Budapest: Osiris

Ajánlott irodalom: 

1. Heller Á. 1994. Általános etika, Budapest: Cserépfalvi
2. Nyíri T. 2003. Alapvető etika, Budapest: Szent István Társulat
3. Steiger K.2002. Filozófia, Budapest: Holnap
4. H. Küng 1994. Világvallások etikája, Budapest: Református Zsinati Iroda
5. MacIntyre 1999. Az erény nyomában, Budapest: Osiris
6. MacIntyre 2012. Az etika rövid története, Budapest: Typotex
7. J. Feinberg 1999. Társadalomfilozófia, Budapest: Osiris