Filozófiatörténet 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 2.
Tárgykód: 
A2-F102
Tárgykód (esti): 
A2-E-F102
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy megismerésének célja az újkori filozófia történetének megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A filozófiai problémaérzékenység, érveléskészség kialakítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az újkori filozófia kulcsfogalmainak és alapkérdéseinek ismerete. A kérdéskörök átlátása, az összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Filozófiai problémák meglátása, érvelőképesség, a kérdések elméleti és gyakorlati súlyának felmérése.

Tartalom: 

A kurzus során először a XV-XVIII. századi gondolkodás történetét tekintjük át, a reneszánsztól a felvilágosodásig. Az tárgyalt szerzők: Bacon, Descartes, Spinoza, Pascal, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau. Ezután a német klasszikus filozófia kialakulását és történetét tekintjük át, kitérve romantikára és a bírálataként fellépő materializmusra is. Ennek megfelelően itt főképp Kant, Fichte, Schelling, Hölderlin, Hegel és Marx gondolatait vesszük szemügyre.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Az újkori filozófia születése
2. A reneszánsz filozófiája
3. Francis Bacon
4. Descartes
5. Spinoza, Leibniz, Pascal
6. A brit empirizmus: Locke, Berkeley, Hume
7. A francia felvilágosodás: Rousseau
8. A klasszikus német filozófia születése
9. Kant kritikai fordulata
10. A kanti rendszer
11. Fichte
12. Schelling és a német romantika
13. Hegel
14. A materializmus: Feuerbach, Marx

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

idólumok, idea, cogito-érv, módszer, szkeptikus argumentumok, racionalizmus, empirizmus, szubsztancia és attribútum, ismeretelmélet, test-lélek dualitás, Deus sive natura, monasz, innatív idea, esse est percipi, kauzalitás probléma, identitás, civilizáció és kultúra, emberi természet, társadalmi szerződés, transzcendentálfilozófia, magánvaló, jelenség, kritikai filozófia, a priori és a posteriori, tudat, érzékelés, értelem, ész, szellem, szubjektív, objektív, abszolút, azonosságfilozófia, dialektika, magáértvaló, történetiség, materializmus, emberi lényeg, társadalmi viszonyok, kizsákmányolás, egyenlőtlenség, osztályharc, elidegenedés

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli beszámoló (maximum 5 oldal terjedelemben) és szóbeli vizsga
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. R. Descartes: Értekezés a módszerről (Ikon, Budapest, 1992.)
2. G. W. Leibniz: Monadológia (in: Válogatott filozófiai írásai, Európa, Budapest, 1986.)
3. B. Pascal: Gondolatok (Lazi, Budapest, 2005.)
4. J. Locke: Értekezés az emberi értelemről (Osiris, Budapest, 2003.)
5. I. Kant: A tiszta ész kritikája (Atlantisz, Budapest, 2004.)
6. J. G. Fichte: Első bevezetés a tudománytanba (in: Válogatott filozófiai írások, Gondolat, Budapest, 1981.)
7. F. W. J. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (Gondolat, Budapest, 1983.)
8. G. W. F. Hegel: Enciklopédia I. (Akadémiai, Budapest, 1979.)

Ajánlott irodalom: 

1. Boros G. (szerk.): Filozófia (Akadémiai, Budapest, 2007.)
2. F. Bacon: Novum Organum I. (Nippon, Budapest, 1995.)
3. R. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (Atlantisz, Budapest, 1994.)
4. B. Spinoza: Etika (Osiris, Budapest, 1997.)
5. Th. Hobbes: Leviatán I-II. (Kossuth, Budapest, 1999.)
6. D. Hume: Tanulmány az emberi értelemről (Nippon, Budapest, 1995.)
7. J-J. Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek (Helikon, Budapest, 1978.)
8. Kant: Prolegomena (Atlantisz, Budapest, 1999.)
9. Hegel: A szellem fenomenológiája (Akadémiai, Budapest, 1979.)
10. Boros G.: René Descartes (Áron, Budapest, 1998.)
11. Boros G.: Spinoza és a filozófiai etika problémája (Atlantisz, Budapest, 1997.)
12. J. Attali: Blaise Pascal (Európa, Budapest, 2003.)
13. E. Cassirer: Kant élete és műve (Osiris, Budapest, 2001.)
14. Felkai G.: Fichte (Kossuth, Budapest, 1988.)
15. Gyenge Z.: Schelling élete és filozófiája (Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005.)