Filozófiatörténet 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 1.
Tárgykód: 
A2-F101
Tárgykód (esti): 
A2-E-F101
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy megismerésének célja az antik és középkori filozófia történetének megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A filozófiai problémaérzékenység, érveléskészség kialakítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az antik és középkori filozófia kulcsfogalmainak és alapkérdéseinek ismerete. A kérdéskörök átlátása, az összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Filozófiai problémák meglátása, érvelőképesség, a kérdések elméleti és gyakorlati súlyának felmérése.

Tartalom: 

A kurzus során az antik és középkori filozófia történetét tanulmányozzuk. A következő szerzőkkel, irányzatokkal és korszakokkal fogunk foglalkozni: preszókratikusok, szofisták, Szókratész és a szókratikus iskolák, Platón, Arisztotelész, hellenisztikus filozófia (sztoicizmus, szkepticizmus, epikureizmus) és az újplatonizmus, illetve a keresztény korból a patrisztika és a skolasztika filozófiája.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Mítosz és logosz, a filozófia születése
2. A preszókratikus filozófia
3. A szofisták
4. Szókratész és a szókratikus iskolák
5. Platón
6. Arisztotelész
7. Sztoa és epikureizmus
8. Szkepticizmus, újplatonizmus
9. A keresztény filozófia születése
10. A patrisztika filozófiája, Órigenész
11. Augustinus
12. A skolasztika filozófiája, Canterburyi Anzelm
13. Aquinói Tamás
14. A misztika: Eckhart mester

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

arkhé, logosz, alétheia és doxa, maieutika, tudás, erény, idea, szubsztancia, lélek, apatheia, ataraxia, hédoné, Egy, emanáció, trinitás, krisztológia, homo(i)uszion, hit, megváltás, feltámadás, történelem, világvége, istenérvek, lét és lényeg, misztika

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli beszámoló (maximum 5 oldal terjedelemben) és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. G. S. Kirk - J. E. Raven - M. Schofield 2002. A preszókratikus filozófusok Budapest: Atlantisz
2. Platón: Szókratész védőbeszéde (in: Platón összes művei I-III., Európa, Budapest, 1984.)
3. Platón: Az állam (in: Platón összes művei I-III., Európa, Budapest, 1984.)
4. Arisztotelész: Metafizika (Logosz, Budapest, 1992, vagy Hatágú Síp, Budapest, 1992.)
5. Aurelius Augustinus: Vallomások (Gondolat, Budapest, 1987.)
6. Canterburyi Szent Anzelm, 2001. Proslogion (in: Filozófiai és teológiai művek I., Budapest: Osiris
7. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I-II. (Telosz, Budapest, 1994/1995.)
8. Eckhart Mester 1993. Útmutató beszédek Budapest: T-Twins

Ajánlott irodalom: 

1. Bugár M.I. 2005. (szerk.): Kozmikus teológia Budapest: Kairosz
2. Boros G. 2007. (szerk.): Filozófia Budapest: Akadémiai
3. Maróth M. 2002. A görög filozófia története Piliscsaba: PPKE BTK,
4. G. B. Kerferd 2003. A szofista mozgalom Budapest: Osiris
5. A. E. Taylor 1997. Platón Budapest: Osiris
6. A. A. Long 1998. A hellenisztikus filozófia Budapest: Osiris
7. R. T. Wallis 2002. Az újplatonizmus Budapest: Osiris
8. Somos R.: Az alexandriai teológia (Paulus Hungarus/Kairosz, Pécs/Budapest, 2001.)
9. Chr. Stead 2002. Filozófia a keresztény ókorban Budapest: Osiris
10. S. Lancel 2004. Szent Ágoston Budapest: Európa
11. É. Gilson 2000. A középkori filozófia szelleme Pécs/Budapest: Paulus Hungarus/Kairosz