Buddhista gyakorlat 5. (Tanátadás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista gyakorlat 5. (Tanátadás)
Tárgykód: 
A2-D205m
Tárgykód (esti): 
A2-E-D205m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tanátadás módszertanának elsajátítása, majd gyakorlása.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A megszerzett ismeretek önálló alkalmazása, éber tudatossággal megfogalmazott önreflexió, a megszólított közösség tudásának és adott körülmények közötti szükségleteinek felismerése és ennek megfelelő tanítás adása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A megadott témával kapcsolatban a hallgatóknak folyamatosan vizsgálniuk kell:

1. Mi az oka (hetu)? Mi a feltétele (paccaya)?
2. Milyen szándékot kelt (cetanā)? Milyen tettet hoz létre (kamma)?
3. Mi a következménye, eredménye (vipāka)? Mi a megoldás helyes útja (magga)? A kialakuló megoldások táguló körei (nemes nyolcas /tizes/ út; samudaya, atthaṅgama, assāda, ādīnava, nissaraṇa; nibbidā/viveka, virāga, nirodha, paṭinissagga/vossagga; nibbidā, virāga, vimutti, vimutti-ñāṇa).

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A megszerzett tudás hétköznapi alkalmazásának képessége.

Tartalom: 

A szóbeli- és írásbeli tanátadás módszereit gyakorolják a hallgatók. A tanár megadott szempontrendszer alapján értékeli az előadásokat és az előadó által megválaszolt esszét és kérdéseket, valamint a hallgatók órai aktivitását, írásban feltett kérdéseit és az egyik kiválasztott előadáshoz fűzött vitaesszét. Az előadói- és vitaképességek értékelése (előadók) és az előadáson való figyelmes, aktív és támogató részvétel (hallgatók) alapján adott gyakorlati jegy. E gyakorlati jegy kialakításához a hallgató résztvevőknek minden óra végén a hallott előadáshoz fűződő három írásbeli kérdést vagy megjegyzést kell leadniuk, valamint az egyik kiválasztott előadáshoz fűződő minimálisan 6000 karakter terjedelmű vitaesszét kell készíteniük; az előadó résztvevőknek pedig minimálisan 9000 karakter terjedelemben szakszerű választ kell adniuk a vitaesszékre, illetve az előadás végén nekik feltett kérdésekre, a kérdéseket tartalmuk szerint csoportosítva vagy összevonva. Hozzáadott értéket képviselnek minden hallgató részéről a kurzusvezetőnek címzett, a kurzus fejlesztését célzó javaslatok.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Buddha élete és tanítói.
2. A Buddha tanításának fő átadásai módszerei és azok gyakorlati alkalmazása, a meghonosítás lehetőségei a mai hazai viszonyok között.
3. A Buddha beszédei (Dhamma-desanā), azaz a Tan kifejtése, és tanítási módszere (upāya-kosalla, szkr. upāya-kauśalya), valamint a főbb hagyományvonalak hozzáfűzött magyarázatai.
4. A korai buddhizmus kolostori tanítása.
5. A kolostori tanítás fénykora Indiában.
6. A tanítás módszerei Indián kívül.
7. A kolostori vitakultúra és hétköznapi alkalmazása.
8. A klasszikus buddhista vita szabályai és máig élő gyakorlata.
9. Kísérletek hagyományba illeszkedő mai előadói és hallgatói gyakorlatok kifejlesztésére, a Tanítás minél eredményesebb továbbadása érdekében.
10. A tanítás modern magyar tolmácsolása: a szent szövegek különböző magyar fordításai és az azok hátterét adó szakszavak. Egyéni előadói nyelvezet, szókincs és retorika kifejlesztése.
11. A hiteles tanító és előadó hagyományos ismérvei, és a vele szemben támasztott modern követelmények.12. A közösség és a tanító viszonya. Hogyan képviseli közösségét a tanító világiak előtt, s hogyan érthet velük szót?
13. A tanítás jelentősége és lehetséges formái a vallásközi párbeszédben. Meg kell-e védenünk az általunk képviselt vallást, ha támadás éri, és ha igen, hogyan?
14. A párbeszéd keresése és a hitvita kerülése, a még mindkét fél számára elfogadható közös alap fellelése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Buddha élete, fő tanátadási módszerek, Dhamma-desaná, upāya-kosalla

Forrás: 

D.1. Brahmajāla sutta, D.16. Mahāparinibbāna sutta, M.21. Kakacūpama sutta, M.43. Mahāvedalla sutta, M.44. Cūḷavedalla sutta, M.47. Vīmaṁsaka sutta, M.58. Abhaya sutta, M.61. Ambalaṭṭhikā- Rāhulovāda sutta, M.74. Dīghanakha sutta, M.76. Sandaka sutta, M.77. Mahāsakuludāyi sutta, M.95. Cankī sutta, M.103. Kinti sutta, M.104. Sāmagāma sutta, M.108. Gopakamogallāna sutta, M.117. Mahācattārīsaka sutta, M.135. Cūḷakammavibhaṅga sutta, M.139. Araṇavibhaṅga sutta, A.3.65. Kālāma sutta, A.4.28., A.4.183., A.4.192., A.8.30., A.10.93., A.10.176., S.11.22. Dubbaniya sutta, Sn.1.7. Vasala sutta.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A tanár megadott szempontrendszer alapján értékeli az előadásokat és az előadó által megválaszolt esszét és kérdéseket, valamint a hallgatók órai aktivitását, írásban feltett kérdéseit és az egyik kiválasztott előadáshoz fűzött vitaesszét. Az előadók részéről a Buddha alapvető tanításainak és a későbbi nagy iskolák tanításainak alapos és átfogó ismerete, valamint az előadás választott tárgyának beható, az átlagosat meghaladó mélységű ismerete, lehetőség szerint úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból, megfelelő előadókészség, jó időbeosztás, vitakészség. Az előadások megtartásánál: egyértelmű cím, (csak az előadás előtt) kiosztandó maximum 1000 karakter terjedelmű tartalomjegyzék és rövid összefoglalás, értelemszerű tagolás, magyaros fogalmazás, (az esszéknél maximum 7 oldalban) jó helyesírás, követhető utalás a felhasznált irodalomra, esetleges idegen szavak helyes kiejtése és/vagy átírása. A hallgatók részéről érdeklődés a Buddha tanítása és a tanítást közvetítő tanító előadása iránt, tiszteletadás figyelemmel, aktív részvétel a kellően meg nem világított területekre irányuló lényegi és tömören megfogalmazott kérdésekkel, az elégtelenül vagy helytelenül kifejtett tanítások barátságos megvitatásával.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Ṭhānissaro Bhikkhu 2010. Skill in Questions. Valley Center (USA): Metta Forest Monastery.
2. Ṭhānissaro Bhikkhu 2002. The Karma of Questions. Essays on the Buddhist Path. Valley Center (USA): Metta Forest Monastery.
3. Jayasāro, Ajahn 2013. Without and Within. Questions and Answers on the Teachings of Theravāda Buddhism. Bangkok (Thailand): Buddhadasa Indapanno Archives.

Ajánlott irodalom: 

1. Dhammananda, Dr. K. Sri 2002. What Buddhists Believe. Kuala Lumpur (Malaysia): Buddhist Missionary Siciety.
2. Dhammananda, Dr. K. Sri 2012. What is this Religion? Kuala Lumpur (Malaysia): Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society. http://buddhistmahavihara.org/admin/uploads/what_is_this_religion_%28eng...
3. Gregory Kramer 2011. Dharma Contemplation, Meditating Together with Wisdom Texts. Orcas (USA): The Metta Foundation.                                      4. Mogok Sayādaw 2000. How to Die with a Smile? (tr. Ehipassiko/Sway Tin, U) Yangon (Myanmar): Society for the Propagation of Vipassana (Mogok Sayadaw’s Way).                                                      http://dhammadownload.com/File-Library/Mogok/HowToDieWithASmile-Translat...
5. Forrai Gábor (szerk.) 2002. Mikor igazolt egy hit? Ismeretelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris/Láthatatlan Kollégium.
6. Adamik Tamás-A. Jászó Anna-Aczél Petra 2004. Retorika. Budapest: Osiris.
7. Végh József 2005. Szemlélődés és elmélyedés Buddha nyomában (Hagyománymutató). Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (jegyzet).
8. Lhündrup Szöpa 1995. Tibeti buddhizmus első kézből I. kötet. Budapest: Tibet Társaság.
9. Dreyfus, Georges 2003. The Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk. Oakland (USA): University of California Press.
10. Rogers, Katherine Manchester 2009. Tibetan Logic, Ithaca (USA): Snow Lion.