Buddhista gyakorlat 1. (Viselkedés és karma)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista gyakorlat 1. (Viselkedés és karma)
Tárgykód: 
A2-D201
Tárgykód (esti): 
A2-E-D201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tárgy kiindulási pontot jelent a buddhista tanítások elsajátításában. Ezen alap nélkül sem a filozófiai rendszerek, sem pedig a módszerek, sem pedig az Ösvény célja nem érthető.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A megértésen alapuló nem-ártás elvének elsajátítása, felelősség vállalása az életünk, tetteink kapcsán.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A buddhizmus legalapvetőbb fogalmainak az elsajátítása, majd a karma tanításának az egyén tapasztalataival való integrálása. Az összefüggések átfogó tudása a belső ok, külső okozat, azaz a Buddha első tanításának első két igazsága kapcsán.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tárgy célja, hogy megértesse a buddhizmus legalapvetőbb tézisét, egyben kiindulópontját, a karma, azaz az ok-okozat tanát, és ezen az alapon a közös gondolkodás, valamint meditációs gyakorlatok révén felismerhessük a buddhista etika legfőbb irányelveit. Kompetenciák szempontjából az élmény és az a gondolkodás, a felismerés és az érzelmek összehangolása a cél, valamint hogy a nem-ártás elvét, a buddhista etika alapját, a fenti módszerek révén integrálni tudjuk lényünk teljességébe. A karma tanításának legfontosabb következménye, hogy a hallgató képes felelősséget vállalnia a saját tetteiért, szenvedéseiért nem okol másokat, az okokat magában keresi.

Tartalom: 

Mind a jelenlét, mind pedig a szenvedés megértése szempontjából fontos ismernünk a buddhizmusban a világ és az idő leírásait, mint az Ösvény kiindulási pontjait. Mindezen tényezők okozatok, az okozatok ismerete révén ismerhetjük meg létezésünk okait, így értve meg a karma tanítását. A dharma szerinti erkölcsös viselkedés a karma valamint a felszabadulás Ösvényének ismerete révén lehetséges. Röviden tehát a jelen helyzetünk megismerése, a karma megértése, majd a dharma ismeretével fedjük fel a helyes viselkedés alapelveit.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Saját helyzetünk leírása: a létforgatag
2. A Létforgatag, mint hely
3. A létforgatag, mint idő (a tudat folytonosságának megszakadásai)
4. A létforgatag, mint a létformák sokasága
5. A létforgatag, mint állapot, a kibillentség három típusa
6. A karma buddhista értelmezése, Első és Második Igazság (karma – dharma)
7. A legfontosabb módszerek a karma kezelésére, erénytelen, erényes tettek
8. Az erényes és erénytelen tettek következményei, a karma ötös felosztásai
9. Korábbi életek kérdése, hogyan lesz az okból okozat (12 láncszem)
10. A karma kezelése a lemondás ösvényén, gyakorlat (tartás, légzés, tudat)
11. A karma kezelése a mahájána rendszerben, ellenszerek módszere, gyakorlat
12. A Három Magasztos sarokkő, az önzetlenség jelentése, gyakorlat
13. A karma kezelése a hétköznapi életünkben, életmód, gyakorlat
14. Összefoglalás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

karma, antarabháva, pratitja szamutpáda, hetu – phala, trailokja

Forrás: 

1. Majjhima Nikaya 136: The Great Exposition of Kamma (Mahakammavibhanga Sutta)
2. Majjhima Nikaya 135: The Shorter Exposition of Kamma (Cula-kammavibhanga Sutta)
3. AN 3.33 Nidana Sutta: Causes translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel, szóbeli beszámoló a karma működésének felfedezéséről a hallgató hétköznapi életében.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Ácsán Szumédhó, 2004. Csittavivéka, A csöndes tudat tanítása, Buddhapada Alapítvány

Ajánlott irodalom: 

1. Karmasiddhi Prakarana. The treatise on action by Vasubhandu by Etienne lamotte, English translation by Leo M. Pruden, Asien Humanities Press
2. How Karma Works, The Twelve Links of Dependent Arising, An Oral Teaching by Geshe Sonam Rinchen, Snow Lion Publications Ithaca, New York Boulder, Colorado. 2006