Buddhista meditáció 2. (Szatipatthána)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 2. (Szatipatthána)
Tárgykód: 
A2-B301a
Tárgykód (esti): 
A2-E-B301a
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek, és saját tapasztalatot szerezzenek az éberség meditáció gyakorlatában, valamint felkészüljenek a hosszabb formális gyakorlásra (elvonulás).

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A helyes önismeret, megfelelő önértékelés megalapozása. A tudati jelenségek józan értékelése és kézbentartása. A pszichés erőforrások megfelelő mozgósítása. A kurzus célja még, hogy a hallgatók számára felmutassa a tanultakat, mint módszert, amit képesek alkalmazni, hasznosítani hétköznapi életükben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az ahimsza elvei alapján végzett közös meditáció során a valóság torzításmentes megtapasztalása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Fegyelmezett, az instrukcióknak megfelelő formális gyakorlás.

Tartalom: 

A meditáció (bhávaná). Motiváció, előkészületek a gyakorlásra. Menedékvétel, a világi követőkre vonatkozó öt erény (szíla) megalapozása. A szeretetteljes jóindulat (mettá) felkeltése. A testhelyzet, fizikai előkészületek (nyújtó és lazító gyakorlatok). A test (kája) éber figyelése: a légzés, a négy testhelyzet (járás, állás, ülés, fekvés), a test minden
mozdulata, a test 32 része és tisztátalan volta, a testet alkotó elemek (föld, víz, tűz, levegő) feletti szemlélődés, a kilenc temetői meditáció és a halál elkerülhetetlensége. Az érzések (védaná) éber figyelése: a kellemes, kellemetlen és sem kellemes, sem kellemetlen érzés, hátráltató és előrevivő érzések. A tudatállapotok (csitta) éber figyelése: a szenvedés három gyökérokával (lóbha, dósza, móha) összefüggő tudatállapotok, a zavaró tényezők által eltérített tudatállapotok, az elmélyedések összeszedettsége és a megszabadulás emelkedett tudatállapotai. A tudat tartalmainak (dhamma) éber figyelése: az öt akadály (nívarana), az öt halmaz (khandha), az érzékelés külső és belső forrásai (ájatana) és az őket összekötő béklyók (szamjódzsana), a megvilágosodási tényezők (szamboddzshanga) és a négy nemes igazság (szaccsa) éber figyelése. A létezés három jellegzetességének (aniccsa, dukkha, anattá) folyamatos figyelemmel kísérése. A figyelem befelé, kifelé, és befelé-kifelé irányítása. A keletkezés, az elmúlás, a keletkezés elmúlás tényezőinek megfigyelése. A „puszta figyelem”. A megszabadulás.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A meditációra való előkészület, menedékvétel, mettá felkeltése, gyakorlás a figyelem éberségének fenntartásával a megadott instrukciók szerint.

 

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Helyes éberség, értékelés nélküli figyelem, megfelelő összpontosítás, megfelelő testtartás.

Forrás: 

Az éberség megalapozásáról szóló tanítóbeszéd (Satipaṭṭhāna sutta) M. 10.(i.55.)

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az órák rendszeres látogatása (legalább 30 óra). A meditációkon történő fegyelmezett részvétel, az instrukcióknak megfelelő gyakorlás, a félév végén a személyes tapasztalatok összefoglalása és megbeszélése az oktatóval.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Az éberség megalapozásáról szóló tanítóbeszéd (Satipaṭṭhāna sutta) M. 10.(i.55.) fordította Farkas Pál, kézirat

Ajánlott irodalom: 

1. Ácsán Szucsittó, 2007. A Buddhista Meditáció, az alapok Buddhapada Alapítvány
2. Nyanaponika Thera, 1994. A buddhista meditáció szíve, fordította Pressing Lajos, Budapest: Orient Press