Buddhista meditáció 1. (Ánápánaszati)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 1. (Ánápánaszati)
Tárgykód: 
A2-B302a
Tárgykód (esti): 
A2-E-B302a
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek, és saját tapasztalatot szerezzenek az éberség meditáció gyakorlatában, valamint felismerjék a test és a tudatkapcsolatát, a ki- és belégzés megfigyelésén és tudatosításán keresztül.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A helyes önismeret, megfelelő önértékelés megalapozása. A tudati jelenségek józan értékelése és kézbentartása. A test és a tudat kapcsolatának közvetlen megismerése. A testi és a mentális egészség elérésének és megtartásának módszerének ismerete A pszichés erőforrások megfelelő mozgósítása. A kurzus célja még, hogy a hallgatók számára felmutassa a tanultakat, mint módszert, amit képesek alkalmazni, hasznosítani hétköznapi életükben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Ánápánaszati Szutta tartalmának ismerete

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Fegyelmezett, az instrukcióknak megfelelő önálló gyakorlás.

Tartalom: 
  • Előkészületek a gyakorlásra.
  • Menedékvétel, a világi követőkre vonatkozó öt erény (szíla) megalapozása.
  • A szeretetteljes jóindulat (mettá) felkeltése.
  • A testhelyzet, fizikai előkészületek (nyújtó és lazító gyakorlatok).
  • Alégzés figyelése:10 belégzés, 10 kilégzés elkülönítő megfigyelése.
  • A légzéssel előidézhető fiziológiai változások megfigyelése, tudatosítása.
  • A légzés jelenségének a vizsgálata a Szatipatthána Szútta légzésre vonatkozó része és az Ánápána Szati Szútta útmutatásai alapján.
Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Az órák tartalma azonos. A bevezető szertartás 10 perc, ezt követi az ülő testhelyzetben végzett 2x30 perc légzésfigyelés.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Helyes éberség, értékelés nélküli figyelem, megfelelő összpontosítás, megfelelő testtartás.

Forrás: 

A légzésben való jelenlét tanítóbeszéde M. 118. (M iii. 78.) (Ánápánaszati-szutta)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órák rendszeres látogatása. A megengedett távollét legfeljebb 2 alkalom. A meditációkon történő fegyelmezett részvétel, az instrukcióknak megfelelő törekvő gyakorlás, a félév végén a személyes tapasztalatok összefoglalása és megbeszélése az oktatóval.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A légzésben való jelenlét tanítóbeszéde, M. 118. (M iii. 78.) (Ánápánaszati-szutta) fordította Farkas Pál, kézirat

Ajánlott irodalom: 

2. Ácsán Szucsittó 2007. A Buddhista Meditáció, az alapok Buddhapada Alapítvány
3. Análajó 2007. Szatipatthána A megvalósítás egyenes útja A Tan Kapuja Főiskola Budapest
4. Buddhadasa Bhikkhu, 1976. Anapanasati, Mindfulness of breathing – Sublime Life Mission