Tudományos módszertan 2. (Terminológia)[angolul]

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tudományos módszertan 2. (Terminológia)[angolul]
Tárgykód: 
A2-B702
Tárgykód (esti): 
A2-E-B702
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Buddha hagyományát szavainak a folyamatos továbbadása tartja életben, amelyben kulcsfontosságú kérdés, hogy a változó feltételek mellett a Megvilágosodott üzenete épen és sértetlenül fennmaradjon. Ennek egyik biztosítéka a tanítás (Dharma) szakszavainak a meghatározása.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Minden buddhista tanítás a hallgató tanítvány nyitottságát, befogadó-készségét, tudati jelenlétét
igényli és a tanítóban valóra vált tanítás a szavakon túli jelenlétével is erre sarkallja őket. Minden
egyes előadás más oldalról ösztönzi a jelenlévőket a hasonló megértésre, megvalósításra.
A Dharma elfogadásában, megértésében és befogadásában minden egyes lépésről a gyakorló tanítvány dönt. Azzal válik gyakorlóvá, hogy ezt megteszi, tettei következményeiért vállalja a felelősséget. Így Buddha minden tanítása ezt a folyamatot támogatja. A folyamat kezdetén korlátozott képességeink miatt sokáig még keresnünk kell a ránk szabott feladatokat, a nekünk szóló gyakorlatokat. De ezt is hasonló felelősségérzettel és tudatossággal tesszük.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A terminológiának magának a használatához Buddha hagyománya gyakorlati programokat ad, amelyben a felismerések valóra váltása, hitelesítése történik. Ez esetben valamelyik olyan módszer birtokában kell a hallgatónak lennie, amellyel a szakszavak jelentéstartományát magában belül, és mások esetében egy szinten kívülről is be tudja azonosítani, tud közöttük keresni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A buddhista szakszavak beazonosítása a hagyományvonalak, nyelvek terén, hogy az addig ismeretlen kifejezések megfelelő definícióját képes legyen a hallgató önállóan megkeresni, megérteni, ha lehet, integrálni a többi rendszerébe, ha szükséges, képes legyen a kapott meghatározások hitelességét felmérni, ha kell, megtalálni a hiteles forrást.

Tartalom: 

A Buddha-Dharma tanításának, átadásának a legfontosabb kérdése a szakszavak, a terminológia ismerete, használata. Ezek segítségével írhatjuk le, közölhetjük másokkal a tapasztalatainkat úgy, hogy az kapcsolódjon a hagyomány magyarázataihoz. A kurzus megismerteti a hallgatókkal a buddhizmus mai terminológiáját, ennek kialakulását, és a folytonosságát meghatározó főbb irányelveket, szemléletmódokat. Bemutatja a terminológia mai adatbázisait, hiteles, Sákjamuni Buddha hagyományához kapcsolódó magyarázóit. Külön ismerteti a fordítások nyelvei, és az adott buddhista irányzathoz kapcsolódó gyakorlatrendszerek összefüggéseit.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Buddhista hermeneutika, a buddhizmus filológiai aspektusa, szemiotikája. A dharma rendszerezései és első definíciói Buddhánál és a tanítványoknál. Az első gyűlés és a vele kapcsolatos, további hagyományok kialakulását érintő kérdések.
2. A fordítások felvetette problémák: páli/szanszkrit illetve más prákrit nyelvek. Buddhista hagyomány terminológiai szótárai, fordítói útmutatói. A théraváda szemlélet a 20. századig: Buddha szavai nem fordíthatók le, még szanszkritra sem, de a hozzáfűzött magyarázatok igen. A szthaviraváda és a théraváda, szautrántika és szuttántika eltérő jelentéstartományai.
3. A fordítások felvetette problémák: páli / szingaléz, páli / szanszkrit / kínai. A fordítások szemlélete, szabályai, gyakorlata. A buddhista kánonok elődei, kialakulásuk. A terminológia szerepe az indiai és az Indián kívüli tanátadásban.
4. Az atthakathák (1971) és a tíkák (1956) kánonba foglalása. A páli buddhista terminológia nyugati megközelítései: hagyományos páli-páli szótárak, magyarázatok (tíkák) és hatásuk a mai fordításokra. (CST4), Pali Text Society.
5. A szanszkrit buddhista terminológia elterjedtsége és klasszikus megközelítései: 1. kínai, tibeti és egyéb buddhista kánonok szanszkrit fordításgyakorlata, szótárai. International Dunhuang Project (IDP)
6. A szanszkrit buddhista terminológia elterjedtsége és klasszikus megközelítései: 2. A tibeti buddhista kánon fordítása és a hozzá kapcsolódó szótárak, magyarázatok: Mahávjutpatti, Madhjavjutpatti, Kaba Palceg, tibeti szanszkrit grammatikai hagyomány, Amarakósa. Kávjadarsa Tibetben.
7. A kínai-japán-koreai buddhista kánonon alapuló modern fordítási irányzatok buddhista szóhasználatai. A kínai-japán-koreai kínai alapú fordítástechnikák és gyakorlatok, ezek szótárai, modern adatbázisai.( Kuroda Institute, Kalavinka Institute, Digital Dictionary of Buddhism etc. Stanford University Shóbógenzó Project) Zen terminológia.
8. Az indiai és kínai hagyományvonalak mai nyugati terminológiája, illetve a kínaiból fordítók mai iskolái. (Taisó Tripitaka in English)
9. A tibetiből fordítók angol/amerikai irányzatai. Hopkins, Thurman, Mullin, Trungpa etc. Az emigráns tibetiek megközelítési és azok hatása a nyugati gyakorlatra. THDL, ACIP, TBRC.
10. Kánonkiadások, fordítói műhelyek. Dharamszala és Szárnath képző központjai.
11. A modern páli angol szóhasználat és a mai fordítóműhelyek: Srí Lanka, Burma, Thaiföld és a többi théraváda ország; a modern nyugati származású szerzetesek szóhasználata (Bhikkhu Bodhi, Thanissaro etc.)
12. A magyar fogalomhasználat kialakulása. Az első fordítások, és kapcsolataik az eredeti forrásokkal: Barlám és Jozafát legendája, Kőrösi Csoma Sándor, Hollósy József, Fiók Károly, Schmidt József, Lénárd Jenő.
13. A magyar buddhista szakszóhasználat 1952-1991-ig. A Buddhista Misszió szerepe. A németből fordított művek, és a szakszavak kezelése, kapcsolódásai más eszmékhez.
14. A mai magyar helyzet. A különböző buddhista irányzatok gyakorlata. Az eredeti nyelvek szerepe, a nyugati forrásnyelvek túlsúlya és hatásuk a mai magyar buddhista szóhasználatra. A TKBF szerepe, Porosz Tibor dhamma-szótára, a Buddha Ujja honlap létrejöttének körülményei. A magyarországi buddhista fordítócsoportok izoláltsága, és egyes fordítók részvétele nemzetközi fordítóprojektekben.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

buddhista hermeneutika, buddhista szemiotika, buddhista exegézis, szútra, szútra-vinaja, atthakathá, tíká, páli, prákrit, szanszkrit, dharma / Dharma, buddhista filológia, théraváda/szthaviraváda, szautrántika / szuttántika, hínajána, mahájána, dharma-nyelv, abhidhána, kósa, Amarakósa, Abhidharma / abhidhamma, Abhidharmakósa, Tipitaka / Tripitaka, Kangyur, Tengyur, grammatikai hagyomány, sabda, ágama, nikája.

Forrás: 

Taisó Tripitaka (SAT, CBETA); Derge Kangyur, Derge Tengyur (tbrc.org); Páli Tipitaka (Chatta Sangayana 4.0, stb.); Vaszubandhu: Abhidharmakósa; Mahávjutpatti, Madhjavjutpatti;
Abhidhánappadípiká; Buddhaghósza: Viszuddhimagga

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Az előadásokon való részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 4 előadás vagy Moodle feladat. A megadott szakszavak ismerete, a kurzus bemutatta szemléletmódok ismerete, egyikük alkalmazása. A buddhista szakkifejezések és azok külső- és belső tartalmának a beazonosítása, és ennek közlése a kurzussal kapcsolatos kommunikációban, valamint a félév végén vizsga a kurzus ismeretanyagából (a zárási formának megfelelően).
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Access To Insight 2014: Access to Insight: Readings in Theravada Buddhism (by J T Bullitt). http://www.accesstoinsight.org/
2. Mueller 2015: Digital Dictionary of Buddhism. Edited by A. Charles Mueller: www.buddhismdict.net/ddb/
3. Nyanatiloka 1998: Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrine. Nyantiloka, Kandy, Buddhist Publication Society.
4. Rhys-Davids 2004: The Pali Text Society's Pali-English Dictionary, Edited By
5. T. W. Rhys Davids And William Stede (1925). [https://archive.org/details/palitextsocietys00pali]
6. SAT2012: 大正新脩大藏經テキストデータベース. The SAT Daizōkyō Text Database Committee; Department of Indian Philosophy and Buddhist Studies, Graduate School of
Humanities and Sociology; University of Tokyo: http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index.html
7. TLB 2015: The Thesaurus Literaturae Buddhicae (TLB) is a multilingual presentation of Buddhist literature sentence by sentence in Sanskrit, Chinese, Tibetan, English, etc. Jens Braarvig, University of Oslo, Department of Culture Studies and Oriental languages: https://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=library&bid=2
8. TETL 2011: Tibetan to English Translation Tool. The Tibetan to English Translation Tool, (version 3.3.0) Andrés Montano Pellegrini. http://www.thlib.org/reference/dictionaries/tibetandictionary/translate.php

Ajánlott irodalom: 

1. Epstein 2003: Buddhist Text Translation Society's Buddhism A to Z / compiled by Ronald B. Epstein in collaboration with the Editorial Committee of the Buddhist Text Translation Society. Buddhist Text Translation Society.
2. Drei Korb 2012: Tipitaka (Drei-Korb), der Pali Kanon des Theravāda-Buddhismus in Negi 1993: Tibetan-Sanskrit Dictionary / Bod skad dang legs sbyar gyi tshig mdzod chen mo / Bhoṭasaṁskṛta- kośa. Dictionary Unit Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi. (Szerk.: Negi, Je. Su.)
3. Porosz, Tibor, 2012. A buddhizmus lexikona. A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai. Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.32
4. Shantideva 2001: Encyclopaedia of Buddhist Tantra by Sadhu Santideva. Delhi, Cosmo Publications.
5. TBRC 2015: Tibetan Buddhist Resource Center, http://tbrc.org/#!home
6. THDL 2015: Tibetan Himalayan Digital Library, http://www.thlib.org/
7. TLS 2015: Thesaurus Linguae Sericae: 漢學文典. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes. General Editor: Christoph Harbsmeier 何莫邪; Associate Editor: Jiang Shaoyu 蔣紹愚. http://tls.uni-hd.de/home_en.lasso
8. Tubb – Boose 2007: Scholastic Sanskrit : a handbook for students.
9. Gary A Tubb; Emery R Boose . New York, American Institute of Buddhist Studies: Distributed by Columbia University Press. (Treasury of the Indic Sciences)
10. Upasak 2001: Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms (Based On Pali Literature) by Prof. C. S. Upasak. Nalanda, Nava Nalanda Mahavihara.