Tudományos módszertan 1. (Filológia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tudományos módszertan 1. (Filológia)
Tárgykód: 
A2-B701
Tárgykód (esti): 
A2-E-B701
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A buddhista kánonok különböző nyelveken őrizték meg Buddha szavait. A nyelvet nem ismerőknek fel kell tudni ismerni ezeket a nyelveket, hogy alapszinten képesek legyenek beazonosítani a számukra szükséges buddhizmussal kapcsolatos információkat. Az előadásokon előforduló idegen szavak helyesírását, megfelelő kezelését és megtanulják tudásuk mások előtti megjelenítésének alaptechnikáit. Így az óra részben minden törzsanyagi óra szemináriuma is egyszerre.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatóban alakuljon ki az igény a helyes – azaz a kommunikációs csatornával összhangban lévő, önmagának és másnak nem ártó – beszédre. Buddha minden tanítása, azok elsajátításának minden lépése a tetteinket és következményeit felvállaló felelős döntést készíti elő, mind a test, mind a beszéd külső és mind a tudat belső területén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A buddhista helyesírás és tapasztalatátadás rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, a többi hasonló törzsanyagi tárgyak ismereteinek az átlátása és alkalmazása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A buddhista kifejezések formai felismerése, beazonosítása, a megfelelő szakirodalmi források megtalálása, kritikája, hitelességének mérlegelése buddhista szempontból.

Tartalom: 

A Buddhista tanító szak tudományterületének háttere filológiai jellegű kutatásokra alapul, hiszen a buddhizmus történetét a gyakorlati hagyományozódás mellett főként különböző nyelvű írott forrásokból ismerjük. Emiatt szükséges, hogy a hallgatóknak legyen fogalmuk a filológia módszertanáról, illetve elsajátítsák az alapkészségeket a szak által megkövetelt írásbeli feladatok elkészítéséhez. A tárgy által nyújtott információk és készségek a teljes főiskolai oktatásban szükségesek, a diplomamunka elkészítéséhez pedig nélkülözhetetlenek. A hallgatók megismerkednek a buddhizmushoz kötődő keleti nyelvek (szanszkrit, páli, tibeti, kínai, japán) tudományos (latin betűs és magyaros) átírási rendszereivel. A tárgy előadás részéhez a keleti nyelvekre vonatkozó ismeretek tartoznak.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Dolgozatírás általában.
2. Keleti nyelvek 1. Szanszkrit 1.
3. Keleti nyelvek 1. Szanszkrit 2.
4. Dolgozatírás: Témaválasztás, anyaggyűjtés, „keresés”
5. Keleti nyelvek 2. Páli
6. Dolgozatírás: a kutatás módszerei
7. Keleti nyelvek 3. Kínai
8. Dolgozatírás: a formába öntés, megfogalmazás
9. Keleti nyelvek 4. Japán
10. Dolgozatírás: Jegyzetelés, lábjegyzetek, végjegyzetek
11. Keleti nyelvek 5. Tibeti
12. Dolgozatírás: a szöveg megszerkesztése
13. Dolgozatírás: Könyvtárhasználat, a kutatás lehetséges folytatása
14. Összefoglalás, ismétlés, felkészülés a tesztre, próbateszt.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

buddhista filológia, szanszkrit nyelv, prákrit nyelvek, páli nyelv, klasszikus kínai nyelv, buddhista kínai nyelv, klasszikus és modern japán nyelv, nem latinbetűs írásrendszerek átírása, a buddhizmus forrásai, a buddhizmus kutatása és segédtudományai, adatbázisok, tudásbázis, információkeresés, forráskritika, szövegelemzés, hitelesség, eredetiség, szerzői jog, hivatkozás, bibliográfia, mutatók, indexek, kronológiák, jegyzetelés, tárgyleírás, könyvtári rendszer, világháló, korreszpondanciák.

Forrás: 

A páli Tipitaka és a szanszkrit Tripitaka különböző kiadásai, illetve a tibeti kánon Derge kiadása (Tóhoku katalógus alapján), a kínai kánon szövege a Taisó illetve a Kórjó Tripitaka kiadás alapján, és az ezek fordításához készült kézikönyvek, útmutatók.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Teszt írása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bevezetés a filológiába. (A tárgyat oktatók által összeállított handout gyűjtemény)
2. Blaskó–Hamp 2007. Blaskó Ágnes, Hamp Gábor: Írás 1.0. Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Budapest: Typotex.
3. Laczkó–Mártonfi 2004. Laczkó Krisztin – Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris.
4. Terebess 2015. Terebess Ázsia Lexikon és E-Tár. In: Terebess Online, http://terebess.hu/ [megtekintve 2015.IX.15.]

Ajánlott irodalom: 

1. Eco, Umberto 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz
2. Dr. Majoros Pál 2011. Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak, avagy a kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt.
3. Mártonfi Ferenc: Bevezetés a kínai filológiába. Egyetemi jegyzet
4. Bárány 2009. Akadémiai Helyesírási Szótár. A szótári adatbázist lektorálta és szerkesztette: Bárány Margit. Budapest: Akadémiai Kiadó.
5. MEK 2015: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/ [Utolsó frissítés: 2015.IX.21]
6. Archive 2015: Internet Archive, https://archive.org/ [Megtekintve: 2015.IX.21.]
7. DLI 2015: Digital Library of India, http://www.dli.ernet.in/ [Megtekintve: 2015.IX.21.]