Buddhista szentirat-ismeret 5. (Mahájána szútrák)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 5. (Mahájána szútrák)
Tárgykód: 
A2-B405
Tárgykód (esti): 
A2-E-B405
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A mahájána szútrák alapvető ismeretén keresztül a hallgatók ismerete bővül a buddhista irányzatokról, képesek lesznek hinajána és mahájána szövegek elkülönítésére, az azokban található információk alapján. Megértik a hasonlóságokat és különbségeket.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A théraváda és mahájána szövegek közötti különbségek, összefüggések bemutatása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató a buddhista szentiratban szereplő terminológia alapján képes megkülönböztetni a théraváda és a mahájána szövegeket. Ismeri a mahájána alapfogalmait, a szövegben szereplő személy- és helységnevek alapján meghatározza a szöveg keletkezésének körülményeit.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes bármely, a számára addig ismeretlen mahájána szöveg elemzésére. A magyar- és angol nyelvű fordítások eltérő nyelvezete ellenére is képes a kulcsfogalmak beazonosítására, azok szanszkrit megfelelőjét ismeri.

Tartalom: 

A kurzus bevezetést nyújt a mahájána szútrák keletkezésének történetébe, áttekinti az eredetükről vallott különféle (hagyományos, tudományos stb.) elképzeléseket. A szövegek társadalmi, kulturális hátterének ismerete a mélyebb megértést szolgálja. A mahájána filozófiáját, legfontosabb alapfogalmait a Lótusz szútra segítségével ismerjük meg.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-2. A híres tanítványok; A zsinatok története
3. A sztúpa
4. Asóka király
5-6. A korai iskolák I. (szthaviravádák); A korai iskolák II. (mahászanghikák)
7-8. A mahájána szútrák megjelenése, ismertetése
9. A Kusán birodalom
10. Buddhák és bódhiszattvák (ikonográfia)
11. A filozófiai háttér (mádhjamaka és jógácsára)
12. Gyakorlatok (samatha, vipasjaná)
13. A kínai utazók Indiában
14. A kínai mahájána iskolák kialakulása

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

mahájána, bódhiszattva, ékajána, páramitá, upája, trikája, tahágata-garbha

Forrás: 

Saddharma Puṇḍarīka Sūtra (Lótusz szútra), Porosz Tibor magyar nyelvű fordítása alapján.

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szakdolgozati követelményeknek megfelelő 10 oldalas dolgozat megírása és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II., Osiris Kiadó, 1995
2. Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban, Balassi Kiadó, 2002
3. Hamar Imre: A kínai buddhizmus története, Balassi Kiadó. 2004
4. Skilton, Andrew: A buddhizmus rövid története, Damaru Kiadó, 2013
5. Porosz Tibor (ford.): Lótusz szútra, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995
6. Williams, Paul: Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Routledge, 2009

Ajánlott irodalom: 

1. Baktay Ervin: India művészete, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1981
2. Boucher, Daniel: Bodhisattvas of the Forest and the Formation of the Mahayana, Study and Translation of the Rastrapalapariprchha-sutra, University of Hawai’i Press, 2008
3. Cole, Alan: Text as Father, Paternal Seductions in Early Mahayana Buddhist Literature, University of California Press, 2005
4. Lopez, Donald S.: The Story of Buddhism, a Concise Guide to its History and Teachings, Harper San Francisco, 2001
5. Masuda, Jiryo: Origin and Doctrines of Early Indian Buddhist Schools, A Translation of the Hsüan-chwang Version of Vasumitra’s Treatise, Verlag der Asia Major, 1925
6. Neelis, Jason: Early Buddhist Transmission and Trade Networks, Mobility and Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia, Brill, 2011
7. Pye, Michael: Skilful Means, A Concept in Mahayana Buddhism, Routledge, 2003
8. Xing, Guan: The Concept of the Buddha, Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory, Routledge, 2005