Buddhista szentirat-ismeret 4. (Egzegézis)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 4. (Egzegézis)
Tárgykód: 
A2-B404
Tárgykód (esti): 
A2-E-B404
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Mivel a szak fő tárgya a buddhizmus, a buddhizmus pedig indiai eredetű, szükség van arra, hogy a hallgatók ismerjék az alapító, a történelmi Buddha szavait a hagyomány szerint legeredetibb módon megőrző szöveganyagot, annak legalább is legfontosabb részeit, illetve a szövegek alapján megismerhető kultúrát. Ezt a célt több kurzus anyaga biztosíthatja. Jelen kurzus során a hallgatók megismerik az ókori india nyelvi környezetét, a szanszkrit és a páli nyelv viszonyát, valamint alapvető nyelvi ismeretekre tesznek szert, illetve a páli buddhista irodalom és a nyelv iránti érdeklődés felkeltése is cél.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tárgy elsődleges célja az, hogy az előfeltételi kurzus során megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók megismerkedjenek páli szuttákkal, iletve szuttarészletekkel oly módon, hogy a szövegeket az eredeti páli alapján is tudják értelmezni. A szükséges terminológiai ismereteiket részben az előző félév más kurzusai alapozzák meg, részben jelen kurzus szövegeinek olvasása során alakítjuk ki. Célnak tekintendő az is, hogy némely fontos szuttarészlet eredetiben történő olvasása révén képet kaphatnak egy keleti nyelv feldolgozásának folyamatáról, megismerkedhetnek a fordítás problámáival, a szövegekben lévő terminológiai és kulturtörténeti problémák kezelésével, és ezek révén kritikai voszonyt alakíthatnak ki a szövegekkel, vagyis azoknak a fordításokban megjelenő alakjával. Az kritikai elemzés pedig mélyebb megértést tesz lehetővé.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatóknak érteniük kell a páli nyelvtan alapszerkezetét (esetragozás, igeragozás, egyeztetés, stb.), érteniük kell az alapvető nyelvészeti terminológiát (hangtan, szófajok, mondatrészek). Továbbá kezelniük kell tudni a tárgy oktatásához készült nyelvtani összefoglalót, valamint a szöveges útmutatót. Ezeken kívül képesnek kell lenniük a tudásszintüknek megfelelően preparált szövegek olvasására, a szövegek tartalmi, kritikai szempontú elemzésére.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Azzal, hogy megismerik, milyen előnyökkel és milyen nehézségekkel jár egy klasszikus keleti nyelv elsajátítása, felmérhetik saját motivációikat, képességeiket, mert csak ezek birtokában hozhatnak megalapozott döntést a későbbiekben arról, hogy keleti nyelvi tanulmányokat folytassanak-e, illetve az MA képzés elvégzését is kilátásba helyezzék-e. Továbbá a hallgatókban tudatossá válhat az, hogy a buddhizmushoz való hozzáférés optimális módja a szövegismeret, azon belül is a szövegek erediben való tanulmányozása, vagy legalább is az eredetivel való összevetés, és hogy a fordításokat is érdemes kritikailag szemlélni.

Tartalom: 

Az elsajátítandó ismeretek:
A páli nyelvi alapok ismétlése
Az igék, igenevek és szerkezetek
A szutták nyelvi jellegzetességei
Szótárhasználat
Terminológiai ismeretek
Másodlagos irodalom használata
Kritikai elemzés
A szöveganyag a páli nyelvű szutta-irodalomra épül. Az alapvető nyelvi ismeretek ismétlése után az egyes előadások bizonyos szuttákat, illetve azok jellemző részét dolgozzák fel a már megismert nyelvtani apparátusra hagyatkozva, illetve a szükséges újabb nyelvtan bemutatása segítségével. A vizsgált szutták elemzése részben buddhista, részben más tudományterületek (pszichológia, történelem) szempontjai alapján történik.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Nyelvtani ismétlés
2. Névszóragozás (ritkább tövek)
3. Az igeragozás rendszere.
5. Az igenevek .
6. A MN
7.-14. Szuttarészletek elemzése preparált szövegek alapján.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

nyelvtani fogalmak, szintaktikai fogalmak; páli kánon, szutták, kommentár

Forrás: 

Páli szutták (Maddzshima-nikája.)

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Félév végén írásbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Körtvélyesi Tibor: Páli nyelvtani kivonat. (Körtvélyesi Tibor: Rövid páli nyelvtan 2014 – kivonat)
2. Körtvélyesi Tibor: Jegyzetek az Egzegézis c. tantárgyhoz II. (előkészületben)
3. Bhikkhu Ñāṇamoli - Bhikkhu Bodhi 1995.: The Middle Lenght Discourses of the Buddha: Wisdom Publication, Boston (A bevezetés elérhető:
http://www.wisdompubs.org/sites/default/files/preview/Middle%20Length%20...)
4. Walpola, Rahula 1962: What the Buddha Taught. NY, Grove

Ajánlott irodalom: 

1. Gombrich, R.: What the Buddha Thought: Equinox, 2009.
2. Bronkhost, J.: Buddhist Teaching in India: Wisdom Publications, Boston, 2009.
3. Collins, Steven: A Pali Grammar: Silkworm Books, 2005

Internetes források:
1. https://suttacentral.net/mn
2. http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html
3. http://www.bodhgayanews.net/pali.htm