Buddhista filozófia 2. (Alaptanítások: Vinaja)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 2. (Alaptanítások: Vinaja)
Tárgykód: 
A2-B202
Tárgykód (esti): 
A2-E-B202
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgató tetteinek következményére való rávilágítás.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az önfegyelem kialakítása és erősítése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismeri és összefüggéseiben is értelmezni tudja a Buddha legfontosabb alaptanításait, képes elhelyezni azokat a korabeli vallási gondolkodásban (egyeztetni a bráhmanista és dzsaina tanokkal).

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató a páli kánon bármely szövegében képes felismerni és értelmezni a kurzus során előadott és feldolgozott alaptanításokat. Elsajátítja a legfontosabb alapfogalmak páli ill. szanszkrit terminusait.

Tartalom: 

A kurzus a Páli kánon második nagy gyűjteményét, a Vinaya piṭakát ismerteti, és ennek kapcsán a szerzetesi közösség, a Saṅgha együttélését irányító szabályok bemutatását, azoknak a vétkek súlyossága szerinti csoportosítását, keletkezési körülményeit, a szabályok értelmét, megalkotásának szándékát, a felelősségrevonás módját és a jóvátétel lehetőségeit tárgyalja az óra, mindig kitérve arra, hogy az említett szabály hogyan kapcsolódik össze szervesen a Tanítással, vezeti követőjét a megszabadulás felé. Az elemzés rámutat a szerzetesi szabályok valódi céljára, a józan ész megőrzésének folyamatos önreflexió általi elősegítésére, mely a tudat tisztaságán keresztül lehetővé teszi a világos megértést, ártalmatlan és emberséges helyes szemlélet kialakítását, és az ebből következő helyes beszédet és cselekvést.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Dhamma-vinaya. A Vinaya piṭaka kialakulása és felépítése. Mahāpadesa. A kommentár (Buddhaghosa: Samanta pasādika) és alkommentárok. Az elköteleződés: Pāṭimokkha. A szerzetessé válás két fokozata: beavatás (pabbajjā) és befogadás (upasampadā). A novícius (sāmaṇera). A tíz fogadalom. A szerzetes négy szükséglete: alamizsna (piṇḍapāta), ruha (cīvara), szállás (senāsana), gyógyszer (bhesajja). A négy szükséglet helyes használata.
2. A pártfogás (nissaya). Az oktató-mester (upajjhāya) és a tanító (ācariya). Az oktató-mester/tanító és a tanítvány kötelességei és a mentességek. A pártfogás érvényének elveszése, elbocsátás, visszatérés. A ruha érvényes letétele. A Vibhaṅga elemzés szempontjai. Súlyos (thullaccaya) és könnyebb (dukkatā,
dubbhāsitā) vétkek. A vétkek hét csoportja és az ügyek elrendezésére vonatkozó hét szabály (adhikaraṇa-samatha): „ahogy a földet benövi a fű, úgy kell elrendezni az ügyet, hogy többé ne legyen vita felőle”.
3. A legyőzetés (pārājika) négy szabályából az 1-2.: nemi egyesülés, lopás.4. A legyőzetés (pārājika) négy szabályából a 3-4.: ölés, nemlétező spirituális megvalósítással kérkedés.
5. A Közösség előtt feltárandó 13 vétségből (saṅghādisesā-dhammā) az 1-7.: intim kapcsolat nőkkel, lakóhely építése jóváhagyás nélkül.
6. A Közösség előtt feltárandó 13 vétségből (saṅghādisesā-dhammā) a 8-13.: alaptalan vádaskodás, a Közösség meghasítása (saṅgha-bheda), az intés semmibevétele, rossz példa mutatása. Kétféle kétes ügy (aniyatā-dhammā).
7. Az elkobzást maga után vonó 30 megvallandó vétségből (nissaggiyā-pācittiyā-dhammā) az 1-17.: szükségleti eszközök (ruha, takaró) szükségen felüli birtoklása, a közösségnek szánt dolgok kisajátítása. Vallomástétel. Elkobzás.
8. Az elkobzást maga után vonó 30 megvallandó vétségből (nissaggiyā-pācittiyā-dhammā) a 18-30.: arany-ezüst, alamizsnás-csésze, erősítőszerek, ruha készíttetése, a közösségnek szánt dolgok kisajátítása.
9. A 92 megvallandó vétségből (pācittiyā-dhammā) az 1-30.: a kolostori együttélés szabályai morális hibák és viselkedési hibák esetén: helytelen beszéd, hazugság, gorombaság, együttlét nőkkel, apácákkal, novíciusokkal, fekvőhely használata, tanítás, természetvédelem.
10. A 92 megvallandó vétségből (pācittiyā-dhammā) a 31-60.: a kolostori együttélés szabályai morális hibák és viselkedési hibák esetén: étkezés, vendégeskedés, oktalan viselkedés.
11. A 92 megvallandó vétségből (pācittiyā-dhammā) a 61-92.: a kolostori együttélés szabályai morális hibák és viselkedési hibák esetén: élőlények pusztítása, utazás, téveszmék elfogadása, rágalmazás, a szabályok semmibevétele. Négy meggyónandó vétség (pāṭidesanīyā-dhammā).
12. A gyakorlással kapcsolatos 75 előírás (sekhiyā-dhammā): a mindennapi viselkedés szabályai, jómodor, udvariasság, elegancia, és a velejáró önreflexió.
13. Buddhista szertartások. A holdnapok (uposatha). A vassa kezdete és vége. A meghívás szertartása (pavāranā). A kathiṇa szertartás. A Szangha ünnepe (Āsāḷhā pūjā).
14. Világiak és szerzetesek. A világi követő (upāsaka) és az otthontalan (anāgārika). Világiak és a fogadalmak. Menedékkérés, öt, nyolc, tíz fogadalom. Világi erények: hit (saddhā), erény (sīla), nagylelkűség (cāga), bölcsesség (paññā) és a jó barátság (kalyāna mittatā). A világi követő útja (D.21. Sigālaka sutta).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A szövegekben található páli nyelvű kifejezések értelmezése.

Forrás: 

A Páli kánon magyarul megjelent, illetve főiskolai jegyzetként fellelhető szövegei

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Farkas László (ford.) 2004. Pāṭimokkha – A vallomás szavai. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2. Ṭhānissaro Bhikkhu 2007. The Buddhist Monastic Code, Vol. I-II. (Revised Edition) Valley Center (US): Metta Forest Monastery.
3. Ráhula, Valpola 2014. A Buddha tanítása. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Ajánlott irodalom: 

1. Porosz Tibor 2000. A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Porosz Tibor 2012. A buddhizmus lexikona. A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
3. Bodhi, Bhikkhu 2012. A nemes nyolcrétű ösvény (ford. Farkas Anikó). Budapest: Filosz.
4. Conze, Edward 2000. A buddhizmus rövid története (ford. Zentai György). Budapest: Akkord.