Buddhista filozófia 1. (Alaptanítások)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 1. (Alaptanítások)
Tárgykód: 
A2-B201
Tárgykód (esti): 
A2-E-B201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tárgy célja, a diákokkal megismertetni a Buddha tantételeinek alapjait, alapfogalmait és azok helyes értelmezését, hogy későbbi tanulmányaikban a fogalmakat tudják kapcsolni a buddhista hagyomány, filozófia egyéb ágához. Legyenek tájékozottak a Buddha alaptanításának és az európai társadalomtudományok (pszichológia, pedagógia, szociálpedagógia, szociálpszichológia) kapcsolódási pontjait illetően.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók számára felmutni a tanultakat, mint módszert, amit képesek alkalmazni, hasznosítani hétköznapi életükben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szakterület ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, elméleti megközelítések és terminológiák ismerete, a megismerés és a problémamegoldás alkalmazása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A rutin szakmai problémák azonosítása, könyvtári és elektronikus szakirodalmi források önálló feldolgozása, az analitikus és szintetikus gondolkodás és az adekvát értékelés.

Tartalom: 

Buddhista alaptanításoknak nevezzük azokat a tantételeket, amelyeket minden buddhista irányzat egyaránt elfogad. A kurzus során ezeket vizsgáljuk meg.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Buddha szoció-kulturális környezete.
2. A Buddha szimbólikus életeseményei.
3. A középút tanítása.
4. A négy nemes igazság: a szenvedés.
5. A négy nemes igazság: a szenvedés oka.
6. A négy nemes igazság: a szenvedés megszüntethetősége.
7. A négy nemes igazság: a megszüntetés módja.
8. A nemes nyolcas ösvény.
9. Az erények gyakorlása.
10. A bölcsesség gyakorlása.
11. A megvalósítás gyakorlása.
12. A következmények láncolata, karma.
13. A következmények láncolata, a 12 tagú oksági lánc.
14. Összefoglalás.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Buddha-Megvilágosodott, Dhamma-Tan, Szangha-Közösség, A Négy Nemes Igazság, Dukkha-Szenvedés, Síla-Etikai szabályok, Szamádhí-Elmélyedés, Pannyá-Bölcsesség, Kamma-A következmények láncolata, dhammák-Jelenségek, Aniccsa-Múlandóság, Anattá-Éntelenség, A három gyökérok, Buddhista Fogadalmak, Nirvána-Ellobbanás, Nirodha-Megszabadulás, A Nemes Nyolcas Ösvény, Az öt akadály, A buddhista meditáció alapjai, Éberség, Az elmélyedés fokozatai, A buddhista meditáció tárgyai.

Forrás: 

M.9./i.46–55. A helyes nézetről szóló tanítóbeszéd (Samādiṭṭhi sutta)

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A félév végén írásbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bhikkhu Bodhi, 2012, A nemes nyolcrétű ösvény (fordította Farkas Anikó) Budapest: FILOSZ
2. Valpola Ráhula, 2014. A Buddha tanítása, A Tan Kapuja Budapest, (fordította Tóth Zsuzsanna)
3. Porosz Tibor, 2011. A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Ajánlott irodalom: 

1. Andrew Skilton, 1997. A buddhizmus rövid története (fordította Agócs Tamás) Budapest: Corvina Kiadó
2. Karen Armstrong, 2007 Buddha (fordította Stefanovits Péter) Tercium Kiadó
3. Tenigl-Takács László, 1997. India története, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Medicina
4. Ajahn Chah 2011. The Collected Theachings vol. 1. Published by Aruna Publications, This book is avaible for free dowload at www.forestsanghapublications.org
5. Bhikkhu Pesala 2001. The Debate of King Milinda, Published by Inward Path, Penang, Malaysia translated from pali. . This book is avaible for free dowload at www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf
6. Donald W. Mithchell 2008. Buddhism, Introduction the Buddhist Expirience, New York: Oxford University Press
7. Páli tulajdonnevek jegyzéke: http://www.aimwell.org/DPPN/b.html