Buddhista szentirat-ismeret 3. (Egzegézis)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 3. (Egzegézis)
Tárgykód: 
A2-B404m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B404m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Mivel a szak fő tárgya a buddhizmus, a buddhizmus pedig indiai eredetű, szükség van arra, hogy a hallgatók ismerjék az alapító, a történelmi Buddha szavait a hagyomány szerint legeredetibb módon megőrző szöveganyagot, annak legalább is legfontosabb részeit, illetve a szövegek alapján megismerhető kultúrát. Ezt a célt több kurzus anyaga biztosíthatja. Jelen kurzus során a hallgatók megismerik az ókori india nyelvi környezetét, a szanszkrit és a páli nyelv viszonyát, valamint alapvető nyelvi ismeretekre tesznek szert, illetve a páli buddhista irodalom és a nyelv iránti érdeklődés felkeltése is cél.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tárgy elsődleges célja az, hogy a hallgatók a tanulmányaik során minduntalan felmerülő buddhista szakkifejezésekkel ne az idegenség érzésével találkozzanak, hanem a klasszikus ind nyelvek hangtanának, alapvető nyelvtanának és szintaktikájának ismeretében a kifejezések ismerősen csengjenek számukra, és ily módon könnyebben rögzüljenek. A kurzus azonban nem a buddhista szakkifejezések közvetlen oktatását célozza meg, hanem az általános nyelvi készségek fejlesztését, illetve a klasszikus keleti nyelvekhez való pozitív viszony kialakítását. Ennek érdekében olyan szöveganyagot használ, amely szórakoztató (páli dzsátakák), speciális előtanulmányok nélkül is érthető, illetve amelyek könnyű nyelvtani szerkezetekkel rendelkeznek és izgalmas buddhista hasonlatokat tartalmaznak (Milindapanyha).

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A fenti célokat a nagy létszámú frontális oktatás keretében elérni meglehetősen nehéz, a nyelvoktatás ugyanis csak kis csoportokban hatékony, emiatt a jelen kurzus nem tekinthető a hagyományos értelemben vett nyelvoktatásnak. Emiatt a kurzus előadásai csak részben alkalmazzák a nyelvoktatásra jellemző módszereket, így az elvárt ismeretek és kézségek struktúrája is eltér a hagyományos nyelvoktatásétól. A memorizálandó nyelvtani anyag minimális, de a hallgatóknak érteniük kell a páli nyelvtan alapszerkezetét (esetragozás, igeragozás, egyeztetés, stb.), érteniük kell az alapvető nyelvészeti terminológiát (hangtan, szófajok, mondatrészek). Továbbá kezelniük kell tudni a tárgy oktatásához készült nyelvtani összefoglalót, valamint a szöveges útmutatót. Ezeken kívül tisztában kell lenniük a páli dzsátakák és a Milindapanyha helyére, eredetére, tartalmára vonatkozó legfontosabb ismeretekkel.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tárgy elvégzésével a hallgatók nem valódi nyelvtudásra tesznek szert, hanem megszerzik annak a képességét, hogy tanulmányaik későbbi szakaszában vállalkozhassanak ilyenre. Azzal, hogy megismerik, milyen előnyökkel és milyen nehézségekkel jár egy klasszikus keleti nyelv elsajátítása, felmérhetik saját motivációikat, képességeiket, mert csak ezek birtokában hozhatnak megalapozott döntést a későbbiekben arról, hogy keleti nyelvi tanulmányokat folytassanak-e, illetve az MA képzés elvégzését is kilátásba helyezzék-e.

Tartalom: 

Az elsajátítandó ismeretek:

 • A szanszkrit és a páli nyelv rövid története.
 • A szanszkrit nyelv hangtana.
 • A páli nyelv hangtana.
 • A szanszkrit és a páli hangtanának viszonya. Erősorrend és más alapvető hangtani szabályok.
 • Általános bevezetés a nyelvtanuláshoz (kis magyar nyelvtan a páli nyelv tükrében)
 • A páli nyelv morfológiai jellegzetességei (a ragozások bemutatása)
 • Az a-tövek ragozása a páli nyelvben
 • A névmásragozás a páli nyelvben, egyéb tövek.
 • Az igeregozás a páli nyelvben
 • Az igenevek a páli nyelvben
 • Szintaktikai alapismeretek (egyeztetés, állapothatározók, szórend, mellékmondatok rövidítése)
 • Összetételek a páli nyelvben (bahuvríhi, dvandva)
 • A szöveganyag első része a nyelvtani alapjelenségek bemutatására szolgáló példamondatokat jelenti. A szöveganyag második része egy-egy rövid dzsátaka preparált szövegét jelenti. Az egyszerűsített szövegek feldolgozását preparáció és szótár segíti. A szöveganyag harmadik részét a Milindapanyhából vett rövid fejezetek alkotják. Ezen szövegek lényegében változtatás nélkül kerülnek a hallgatók elé, teljes preparációval, szótárazással, jegyzetekkel.
Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A szanszkrit és a páli nyelv rövid története.
2. A szanszkrit nyelv hangtana. A páli nyelv hangtana.
3. Gyakorlás.
5. Nyelvtani bevezetés.
6-7. Esetragozás, igeragozás.
8. Névmáshasználat.
9. Igenevek.
10. Mellékmondatok helyettesítése.
11. Állapothatározó.
12. Összetételtan.
13. Gyakorlás.
14. Ismétlés.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Hangtani fogalmak, nyelvtani fogalmak, szintaktikai fogalmak; páli kánon, dzsátakák, kommentár;
Milindapanyha

Forrás: 

Páli dzsátakák (Tipitaka, Atthakathá, Khuddaka-nikája, Dzsátaka-atthakathá 1-7.)
Milindapanyha

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév végén írásbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Körtvélyesi Tibor: Páli nyelvtani kivonat. (Körtvélyesi Tibor: Rövid páli nyelvtan 2014 – kivonat)
2. Körtvélyesi Tibor: Jegyzetek az Egzegézis c. tantárgyhoz
3. Vekerdi József: Dzsátakák (ford.): Terebess Kiadó, 1988. (elérhető: http://mek.oszk.hu/00200/00223/html/)
4. Bhikkhu Pesala, 2001. The Debate of King Milinda. Buddha Dharma Education Association. http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf
5. Ruzsa Ferenc 2009. Bevezetés In: Fehér Judit: Páli nyelvtan: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Ajánlott irodalom: 

1. Appleton, Naomi 2010. Jātaka Stories in Theravāda Buddhism: Ashgate Publishing, (elérhető részletek: 

https://books.google.hu/books id=86Kaus872e0C&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
2. Vekerdi Józse 1982. Mesefolyamok Óceánja (válogatta és jegyzetek), Európa Könyvkiadó
3. Lily de Silva: Pali Primer (free e-text): 2008 edition (elérhető: https://dcbuddhiststudies.files.wordpress.com/2014/03/desilvapaliprimer.pdf)
4. Andersen, Dines, 1979. Pali reader, Award publishing House. (Originally Published: 1901)
5. Collins, Steven, 2005. A Pali Grammar, Silkworm Books
6. Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan 2014. (Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1998 – kivonat)
7. Chalmers, Robert, et al.: The Jataka, Vol. I-VI. (ford.): Cambridge, University Press, 1895-1913. (elérhető: http://www.sacred-texts.com/bud/j1/index.htm)
8. Pierce, David C.: The Middle Way of the Jātaka Tales. In: The Journal of American Folklore Vol. 82, No. 325 (Jul. - Sep., 1969), pp. 245-254