Buddhista szentirat-ismeret 2. (Szutta, vinaja)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 2. (Szutta, vinaja)
Tárgykód: 
A2-B402
Tárgykód (esti): 
A2-E-B402
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A Páli kánon szuttáiból választott szövegek, szövegrészletek elemzése, megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A Páli kánon szerkezetének megismerése, az interneten található gyűjtemények használatában való jártasság megszerzése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szutták jelölési rendszerének ismerete, egyes kiemelt szuttarészletek magabiztos azonosítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Kulcsfogalmak beazonosítása, értelmezése.

Tartalom: 

A Páli kánon szerkezeti ábrájának bemutatása, kulcsfogalmak ismertetése, szuttaelemzésre való felkészítés.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-3. Tipitaka ismertetése
4 - 14. A Szutta Pitakában szereplő tanítóbeszédek elemzése

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szutta, vinaja, abhidhamma, szíla, dhamma, szamádhi, bhávaná

Forrás: 

Páli kánon, Szutta pitaka gyűjteménye

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli vizsga
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Porosz Tibor 2011. A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Farkas Pál - Végh József: Összegyűjtött magyar szuttafordítások. TKBF jegyzet 2009.

Ajánlott irodalom: 

1. Bhikkhu Bodhi 2005. In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon, London, Wisdom Publication