Buddhista szentirat-ismeret 1. (Dhammapada)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 1. (Dhammapada)
Tárgykód: 
A2-B401
Tárgykód (esti): 
A2-E-B401
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az előadás megismerteti a hallgatókat az egyik legtöbbet forgatott, valamennyi buddhista irányzat által elfogadott és igen nagy becsben tartott szöveggel.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók legyenek képesek kritikusan olvasni a Dhammapada-fordításokat. A lehetőségeikhez képest értsék meg, hogy a fordítók miért az adott megoldást választották.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók ismerjék meg a Dhammapada történeti, kulturális és nyelvi hátterét; helyét a Páli Kánonban, illetve India és a világ (vallási) irodalmában, igazodjanak el önállóan a Dhammapada versei között.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A buddhista alaptanítások Dhammapadában megjelenő költői megfogalmazásait a szutták prózai tanításaival együtt, azzal összhangban tudják vizsgálni.

Tartalom: 

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a világirodalom egyik legtöbbet fordított szövegével, a Dhammapadával.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés. Háttérismeretek (nyelvi, történeti, kulturális) Páli és szanszkrit kifejezések átírása, kiejtése.
2. A Dhammapada helye a Páli Kánonban, illetve India és a világ vallási irodalmában.
3. A Dhammapada nyelvezete. Verses bölcsmondás-gyűjtemények a korabeli Indiában.
4. A Dhammapada felépítése
5. A versek osztályozása a hallgatóság szerint: mindenkihez szóló jó tanácsok, szerzeteseknek címzett versek, a Buddha világi követőinek szóló tanítások.
6-9. Buddhista alaptanítások megjelenése a Dhammapadában
10. Néhány nehezebben érthető, homályos vers elemzése. Paradoxonok.
11. A Dhammapada tágabb összefüggésben.
12. Dzsaina és hindu párhuzamok.
13. Különböző Dhammapada-változatok.
14. Összegzés.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Buddha, Dhamma, Szangha, Négy Nemes Igazság (négy igazság a nemesszívűek számára), állandótlanság (anitja), éntelenség /szubsztancia-nélküliség (anattá), feszültség /szenvedés (dukkha), koldus /kolduló szerzetes (bhikkhu), szeretet (mettá), részvét (karuná), [szent] öröm (muditá), [derűs] nyugalom (upékhá), Nibbána

Forrás: 

Dhammapada (Khuddaka-nikája)

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Aktív részvétel. Egy évközi dolgozat max. 5 oldal terjedelemben. Félév végén szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dhammapada - Az Erény Útja, páli nyelvből fordította: Fórizs László. A jegyzetek a fordító, Fórizs László, és a szerkesztő, Szamanéra Gambhíró megjegyzései. Aruna Publications, Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery, Harnham, Belsay, Northumberland, UK, 2012;
2. Dhammapada - A Tan ösvénye. Fordította Vekerdi József. Terebess, Budapest, 1999; url: http://terebess.hu/konyvkiadas/pdf/dhammabel.pdf
3. Dhammapada, translated

Ajánlott irodalom: 

1. Dhammapada - Az Erény Útja, páli nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta: Fórizs László; második, javított kiadás, Gaia, Budapest, 2002;
2.The Word of Doctrine (Dhammapada). Translated with an introduction and notes by K. R. Norman. The Pali Text Society, Oxford, 2000;
3. The Dhammapada: Verses on the Way. A new translation of the teachings of the Buddha with a guide to reading the text by Glenn Wallis. Modern Library, New York, 2007;
4. The Dhammapada. The Buddha's Path of Wisdom. Translated from the Pali by Acharya Buddharakkhita with an introduction by Bhikkhu Bodhi, 1996 (Buddhist Publication Society, 1st and 2nd Editions, Maha Bodhi Society in Bangalore, India, 1959 & 1988, 3rd Revised Edition, Sri Lanka) url: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.budd.html;
5. The Dhammapada. A Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff), Revised edition, Metta Forest Monastery, Valley Center, CA, 2011 (1997). Url: http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/dhammapada.pdf);
6. Valpola Ráhula, 2014. A Buddha tanítása, A Tan Kapuja, Budapest, (Walpola Rahula: What the Buddha Taught, Grove Press, New York, 1974, Second and enlarged edition)
7. Richard Gombrich, 2009. What the Buddha thought.: London: Equinoxe