Théraváda buddhizmus 4. (Théraváda szeminárium)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Théraváda buddhizmus 4. (Théraváda szeminárium)
Tárgykód: 
A2-B-TH104
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TH104
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók felismerjék az Indiából kilépő buddhizmus délkelet-ázsiai elterjedésének sajátosságait, alaptanításokat módosító gyakorlatát. A szemeszter folyamán a hallgatók megismerkednek a korai buddhista szövegek hitelességének vizsgálatát szolgáló elméletekkel és módszerekkel, valamint néhány kiemelkedő Délkelet-Ázsiát jellemző buddhista ihletésű művészeti alkotással.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók évközi munkájuk keretében önálló témákat dolgoznak fel, képessé válnak mondandójuk tömör, prezentációs formában történő, legfeljebb 20 percben történő előadására. Munkájuk során képessé válnak gyarapodó szakismereteik kritikai szemléletű ütköztetésére a világhálón felbukkanó, váltakozó minőségű forrásokkal. (szövegértés, információ kiválasztás, kritikai olvasás, megértettek integrálása a meglevő tudásba).

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók kritikai szemléletet kialakítva vizsgálják, értelmezik a szutták szövegét, elsajátítják sajátos nyelvezetüket, megismerik egyedi felépítésüket, kifejezéseiket és az azokban megfogalmazott nézetek művészeti alkotásokban történő vizuális megjelenítését, gyakorlást támogató jelentését, eredetiségét.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A Délkelet-Ázsiát jellemző théraváda sajátosságok beazonosítása, rendszerezése, történelmi keretbe illesztése. (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési képességek kialakítása). Az analitikus és szintetikus gondolkodás és az adekvát értékelés módszerének a buddhista meditáció fokozatosan elsajátított gyakorlatai során szerzett—helyes elmélyedés és helyes éberség, közvetlen megismerés—tudatállapotaival való összevetésére való képesség: önreflexió. Könyvtári és elektronikus szakirodalmi források önálló feldolgozása.

Tartalom: 

A szemináriumon elsősorban a hagyományos théravádin országok (Srí Lanka, Thaiföld, Mianmar, Laosz, Kambodzsa) nagy meditációs mestereinek módszereiről adunk körképet, esetenként gyakorlati bevezetéssel. A tárgy szervesen kapcsolódik a Buddhista filozófia 1-2. (Alaptanítások) és a Théraváda buddhizmus 1-2. (India, Théraváda országok) tárgyakhoz, az ott felvetett egyes témák részletesebb megbeszélését és gyakorlatiasabb megközelítését segíti elő, valamint épít a Buddhista szentirat-ismeret 1. és Buddhista meditáció 1. tárgyak ismereteire.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Általános bevezetés, feltételek megbeszélése
2. Feladatok kiosztása
3. Politikatörténeti és földrajzi érvrendszer ismertetése
4. CBT (Common Buddhist Texts), Szuttacentral, Buddha Ujja bemutatása
5. EBT (Early Buddhist Texts) - Vallási összefüggések
6. EBT - A szövegek átadásával kapcsolatos problémák
7. EBT - A szövegek jellegének vizsgálata
8. EBT - Régészeti érvek
9. EBT - A buddhizmus elterjedése
10 EBT - Elméleti megfontolások
11. Ácsán Csá
12. Mahasi Szajadav
13. Thich Nhat Hanh
14. Prezentációk
A szemináriumon a hagyományos théravádin országok (Srí Lanka, Thaiföld, Mianmar, Laosz, Kambodzsa) nagy meditációs mestereinek módszereiről adunk körképet, az elméleti oktatást sokesetben gyakorlati bevezetés követi, hogy a hallgatók saját tapasztalataikon keresztül közvetlenebb betekintést nyerhessenek e módszerek természetébe, és inspirációt nyerhessenek azok mélyebb elsajátítására. Érintőlegesen megemlítünk néhány olyan országot (Vietnam, Malajzia, Indonézia, Burma, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa) és az onnan származó mestereket, meditációs tanításaikat is, ahol a buddhizmus, vagy azon belül a théraváda tanítás nem bír annyira meghatározó jelentőséggel, a módszerek azonban feltétlenül említést érdemelnek. Érintjük a buddhista megújulási mozgalmakat (elsősorban Srí Lanka, Burma, Thaiföld), a visszanyúlást a gyökerekhez (dhutaṅga, vipassanā), a meditáció két aspektusa (samatha és vipassanā) egységének és kiegyensúlyozottságának jelentőségét.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Vizsgafeladat: 7.000 leütéses összefoglaló – meghatározott feltételek szerint (tartalmi vázlat, magyarázó jegyzetek, irodalomjegyzék, stb.) – valamelyik kiválasztott mester meditációs tanításairól, vagy valamelyik tudós kiemelkedő művéről. Az irodalomjegyzékben nem említett mesterek műveinek felkutatása érdemjegynövelő tényező.

Forrás: 

CBT, EBT és Walpola Rahula 2015: A Buddha tanítása (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest, A Tan Kapuja

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Előzetes tudásfelmérés, évközi és témazáró dolgozatok. Aktív részvétel a szemináriumokon. A jelenlét az osztályzat 1/3 részét képezi, maximális pontszám: 5. Engedélyezett távollét: maximum 3 alkalom. E feletti hiányzás esetén a pontszám csökken. Évközi dolgozat: a hallgatók (1. Feladat) az előadásokon elhangzott témakörök, felmerült és magyarázott buddhista szakkifejezések egyikéről, egyéni választás alapján, 3000 leütésben, a szuttákból vett és saját példákkal illusztrálva, és (2. Feladat) egy kiválasztott könyv szemlézése, szintén 3000 leütésben. (Idegennyelvű könyv választása érdemjegynövelő tényező.) A dolgozat a szemeszter végi osztályzat 1/3 részét képezi, maximális pontszám: 5. Évzáró dolgozat: a hallgatók csoportokba szerveződve dolgoznak a kötelező irodalomként megadott Ráhula, Valpola 2014. A Buddha tanítása. című könyv kiosztott fejezeteinek írásbeli összefoglalóján. Csoportonként minimum 10 oldalas összegző beadandó dolgozatot készítenek. A dolgozat a szemeszter végi osztályzat 1/3 részét képezi, maximális pontszám: 5.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Szumédhó, Ácsán 2000. Csittavivéka – A csöndes tudat tanítása (ford. Tóth Zsuzsanna, Farkas László). Budapest: Buddhapada Alapítvány.
2. Szumédhó, Ácsán 2004. Így van ez – A valóság természete (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest: Buddhapada Alapítvány.
3. Jayasāro, Ajahn 2013. Without and Within. Questions and Answers on the Teachings of Theravāda Buddhism. Bangkok (Thailand): Buddhadasa Indapanno Archives.
4. Buddhadāsa Bhikkhu 2005. Handbook for Mankind. Bangkok (Thailand): Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
5. Pandita, Sayādaw U 2010. Még ebben az életben. A Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez. Budapest: Buddhista Vipassana Alapítvány-A Tan Kapuja Buddhista Egyház.
6. Dhammasāmi, Khammai 2014. Mikor, ha nem most? Tudatos jelenlét könnyedén (ford. Basa Ágnes-Nemes Mariann-Szekeres Tamás). Buddhista Vipassana Társaság-A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Ajánlott irodalom: 

1. Porosz Tibor 2012. A buddhizmus lexikona. A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Kornfield, Jack 2007. This Fantastic, Unfolding Experiment. Buddhadharma. 2007. http://www.spiritrock.org/document.doc?id=73. Mahāsī Sayādaw é.n. Endless Moments of Insight. Theravada Dhamma Blog. http://www.theravada-dhamma.org/blog/?p=8905
4. Ṭhānissaro, Bhikkhu 2005. Jhāna not by the Numbers (tr. Ṭhānissaro Bhikkhu). http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/jhananumbers.html
5. Buddhadāsa Bhikkhu 2002. Mindfulness with Breathing: Getting Started. http://www.suanmokkh.org/archive/aps/mwb-abc1.htm
6. Santikāro Bhikkhu 2001. Atammayatā: The Rebirth of a Lost World. http://www.suanmokkh.org/archive/sk/atm_lostword.htm
7. Santikāro Bhikkhu 2007. Say „No!” with atammayatā. http://www.suanmokkh.org/archive/sk/atm_no.htm