Théraváda buddhizmus 1. (India)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Théraváda buddhizmus 1. (India)
Tárgykód: 
A2-B-Th101
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-Th101
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Alapismeretek átadása a buddhizmus kialakulásának, indiai kultúrtörténetének területéről.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók kutatói, információ szerzői tapasztalatszerzésének elősegítése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató megismeri a buddhizmus kialakulásának és indiai történetének legfontosabb információit, képes elhelyezni azokat a világ kultúrtörténetében. Alapvető fogalmakat nyer az indiai és ezen belül a buddhista művészetekről.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes egy saját maga által választott tartalmú esszé megalkotására, melyen belül a problémalevezetés, tudományos értelmezés, kutatás a domináns. Egyben képes a források kritikájára, a szakterminológia elsajátítására.

Tartalom: 

A buddhizmus kialakulásának és indiai hanyatlásának bemutatása.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Az indus-völgyi kultúra
2. Az indoárja bevándorlás, védikus világkép.
3. A bráhmanista kultúra.
4. Az aszkézis története, gyökerei.
5. Az első államok.
6. A Buddha élete, a szangha alakulása.
7. A buddhista „gyülések” (zsinatok)
8. A Maurja dinasztia.
9. A páli kánon kialakulása, a théraváda.
10. A mahájána kezdetei.
11. Későbbi dinasztiák. (Gupta)
12. A tantrizmus/vadzsrajána alapjai.
13. Muszlim hódítás Indiában.
14. Összefoglalás, a dolgozat követelményeinek ismertetése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Sramana, bhikksu, bráhmin, jóga, tapasz, szutta, gátha, ágamák, vinaja

Forrás: 

Védikus irodalom, Asóka rendeletei, Páli Kánon

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Szakdolgozati követelmények szerint megírt 7 oldalas dolgozat megírása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Tenigl-Takács 1994. A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében, Budapest: TKBF
2. Tenigl-Takács 1997. India története, Budapest: TKBF
3. Porosz Tibor 2012. A buddhizmus lexikona, Budapest: TKBF

Ajánlott irodalom: 

1. Takács, László 1993. Patandzsali: Az igázás szövétneke. Budapest: TKBF.
2. Mircea Eliade, 2006. Vallási hiedelmek és eszmék története, Budapest: Osiris Kiadó