Théraváda buddhizmus 2. (Théraváda szeminárium)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Théraváda buddhizmus 2. (Théraváda szeminárium)
Tárgykód: 
A2-B-Th102
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-Th102
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus a kapcsolódó tantárgyakban felvetett alaptanítások rendszerezett megbeszélését és az azokat tartalmazó legfontosabb szutták feldolgozását segíti elő. A buddhizmus, azon belül is a théraváda hatalmas szöveganyaggal rendelkezik, a buddhizmussal való foglalkozásnak az egyik legfontosabb terepe ezeknek a szövegeknek az olvasása. Ezek az eredeti forrásszövegek kompozit természetűek, azaz egy szuttán belül számos buddhista tanítás bukkanhat fel, amelyeket gyakran csak egyéb filológiai, filozófiai, vallástörténeti, kulturtörténeti ismeretek révén lehet megérteni. A páli szutták olvasása emiatt komplex feladat, az átlagos irodalmi szövegértési gyakorlottság gyakran nem elegendő a szövegek megértéséhez. A tárgy segítséget nyújt a szükséges speciális szövegértési képességek elsajátításához.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az alaptanításokban rejlő, a mai társadalom körülményei között alkalmazható viselkedésmódok, erkölcsi normák azonosítása, készségszintű elsajátításokhoz szükséges gyakorlatok megismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az alaptanításokat tartalmazó szutták ismerete, szerkezetük felismerése, lényegük megértése, az alkalmazásukhoz és gyakorlataik végzéséhez szükséges tudatosításuk.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Szövegértés, vonatkozó szociokulturális ismeretek alkalmazásának képessége.

Tartalom: 

„…Szerzetesek, mindaz, amit közvetlen tudással megismertem, sok, viszont amit elmondtam nektek, kevés… Ez a szenvedés, ez a szenvedés oka, ez a szenvedés megszűnése, ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út. Ez az, amit elmondtam. Hogy miért mondtam el? Mert ez hasznot hoz, előrehaladáshoz vezet a szentség útján, elvezet a szenvedélymentességhez, elcsendesedéshez, megszűnéshez, megnyugváshoz, közvetlen megismeréshez, megvilágosodáshoz, nibbánához. Így hát, szerzetesek, ezzel foglalkozzatok.” (Saṁyutta Nikāya 56.31.)

A Buddhista szentiratismeret 3. (Egzegézis 1.) tárgy keretén belül tanult nyelvtani és elméleti anyag gyakorlása. A Maddzshima-nikája néhány fontos szuttájának (részletének) olvasása (magyar és angol fordítások összevetése, a fontosabb páli terminusok megismerése, a történeti háttérrel megismerkedés). Szakcikk olvasás.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. a Buddha élete;
2. a négy nemes igazság (ariya sacca); a létezés három jellegzetessége (lakkhaṇa);
3. a tapasztalás területei (indriya, āyatana, dhātu), és a hozzájuk kötő béklyók (saṁyojana); a személyiség működési területei: az öt halmaz (khandha);
4. a tett és következményei (kamma-vipāka); a szenvedés három gyökéroka (mūla);
5. a szenvedés keletkezése és megszűnése (paṭicca samuppāda);
6. az elme tévelygései (papañca, maññanā, vipallāsa);
7. az önazonosság nézetének (sakkāya-diṭṭhi) keletkezése; oka: a tudatlanság (avijjā) és következménye: a szomj és önhittség (taṇhā, māna);
8. a tévelygéstől szabadulás útja: a nemes nyolcas út (magga), és három csoportja (sīla-, samādhi-, paññākkhandka);9. a meditáció két aspektusa (samatha, vipassanā);
10. a megszabadulás segítői: a 37 bodhipakkhiya dhammā (a négy satipaṭṭhāna, a négy padhāna, a négy iddhi, az öt indriya, az öt bala, a hét sambojjhaṅga, a nemes nyolcas út);
11. a fokozatos gyakorlás (anupubba sikkhā);
12. a szabadulás előfeltétele: a béklyók szétszakítása, a nem-én tanításának (anattā) felfogása;
13. megértés és megszabadulás (vijjā-vimutti): az elkülönült énképzet kialvása (nibbāna);
14. az útonjáró (sekha), a nyolc nemes személy (ariya puggala) és az önerőből teljesen megszabadult (sammā sambuddha).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

ariya sacca, lakkhaṇa, indriya, āyatana, dhātu, saṁyojana, khandha, kamma-vipāka, mūla, paṭicca samuppāda, papañca, maññanā, vipallāsa, sakkāya-diṭṭhi, avijjā, taṇhā, māna, magga, sīla-, samādhi-, paññākkhandka, samatha, vipassanā, bodhipakkhiya dhammā, satipaṭṭhāna, padhāna, iddhi, indriya, bala, sambojjhaṅga, anupubba sikkhā, anattā, vijjā vimutti, nibbāna, sekha, ariya puggala, sammā sambuddha.

Forrás: 

Sutta Pithaka (Saṁyutta Nikāya)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Előzetes tudásfelmérés, valamint az évközi és témazáró írásbeli dolgozatok eredményes megírása. Évközi dolgozat: egy kiválasztott buddhista kategória magyarázata 3.000 leütésben, a szuttákból vett és saját példákkal illusztrálva, és egy kiválasztott könyv szemlézése, szintén 3.000 leütésben. (Idegennyelvű könyv választása érdemjegynövelő tényező.) Évzáró dolgozat: a szeminárium során fölmerült és magyarázott buddhista szakkifejezések ismeretét ellenőrző írásbeli teszt. Az érdemjegy kialakításakor viszonyítási alapként figyelembe vesszük az előzetes tudásfelmérés eredményeit.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Ráhula, Valpola 2014. A Buddha tanítása. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Valamint az alábbiakból választott 2 könyv:
1. Porosz Tibor 2000. A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Bodhi, Bhikkhu 2012. A nemes nyolcrétű ösvény (ford. Farkas Anikó). Budapest: Filosz.
3. Kőrösi Csoma Sándor 1982. A Buddha élete és tanításai. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.
4. Németh Norbert 2005. A buddhizmus eszméi. Budapest: Kvintesszencia.
5. Conze, Edward 2000. A buddhizmus rövid története (ford. Zentai György). Budapest: Akkord.
6. Szumédhó, Ácsán 2000. Csittavivéka – A csöndes tudat tanítása (ford. Tóth Zsuzsanna, Farkas László). Budapest: Buddhapada Alapítvány.

Ajánlott irodalom: 

Az alábbiakból választott két könyv:
1. Asvaghósa 1999. Buddha élete (ford. Vekerdi József). Budapest: Terebess.
2. Farkas László (ford.) 2004. Pāṭimokkha – A vallomás szavai. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
3. Szumédhó, Ácsán 2003. Így van ez – A valóság természete (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest: Buddhapada Alapítvány.
4. Szilágyi Zsolt-Hidas Gergely (szerk.) 2013. Buddhizmus. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság-L’Harmattan, Vallástudományi Könyvtár VI.
5. Chah, Achan 2001. Being Dharma, The Essence of the Buddhist Teachings. Boston-London (USA-GB): Shambhala.
6. Brahm, Achan 2006. Mindfulness, Bliss and Beyond, A Meditator’s Handbook. Boston (USA): Wisdom.
7. Bodhi, Bhikkhu 1996. A létesülés gyökere (ford. Pressing Lajos). Budapest: Orientpress. 
8. Nyanaponika Thera 1994. A buddhista meditáció szíve. A Satipatthāna Sutta szövege és kommentárjai (ford. Pressing Lajos). Budapest: Orientpress.
9. Nārada Thera, U 1988. The Buddha and his Teachings. Kuala Lumpur (Malaysia): Buddhist Missionary Society.
10. Sujato, Bhikkhu 2001. A Swift Pair of Messengers. Penang (Malaysia): Inward Path.
11. Végh József 2009. Létkerék. Budapest: Damaru.
12. Harvey, Peter 2013. An Introduction to Buddhism. Teachings, History and Practices. Cambridge (GB): Cambridge University Press.
13. Gombrich, Richard 2013. What the Buddha thought. Sheffield-Bristol (GB): Equinox.

Jegyzetek:
Porosz Tibor 2012. A buddhizmus lexikona. A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola