Théraváda buddhizmus 3. (Théraváda országok)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Théraváda buddhizmus 3. (Théraváda országok)
Tárgykód: 
A2-B-Th103m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-Th103m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók a théraváda országok kultúrájával ismerkednek meg. Támaszkodva az őszi félévben megszerzett ismeretekre—a Buddha tanítása előtti és alatti időszak jellegzetességei Indiában—megismerik a buddhizmus déli irányú elterjedésének történelmi körülményeit, a befogadó
kultúrák etnikai, politikai, vallási és antropológiai sajátosságait. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a buddhizmus délkelet-ázsiai elterjedésében meghatározó szerepet betöltő térség különleges szerepét, és képesek legyenek egyedi megnyilvánulásait, irányzatait, vezető képviselőit, azok nézeteit felismerni, egymástól megkülönböztetni. A hallgatók tanulmányozzák a vallási szinkretizmus délkelet-ázsiai összetevőit, kölcsönhatásukat.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

1. Élesen eltérő kultúrák, történelmi körülmények megértése, elfogadása.
2. A nehezen áttekinthető, korlátlan tömegű információk közötti eligazodás.
3. DKÁ eltérő hagyományai következtében kialakuló konfliktusok, külső hatások befogadásával járó folyamatok áttekintése, rendszerezésére és osztályozása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szakterület ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, elméleti megközelítések és terminológiák ismerete, a megismerés és a problémamegoldás alkalmazása.
A kurzus teljesítése során elsődleges források használata, megfelelő korszerű kutatási módszerek alkalmazása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A térségre vonatkozó speciális ismeretek alkalmazása.

Tartalom: 

A hallgatók négy szempontrendszert követve ismerik meg a buddhizmus délkelet-ázsiai elterjedésének történetét. Először az előadó a történelmi földrajzi és környezettörténeti viszonyok felől tekinti át a térség elmúlt 20 ezer évének néhány, a buddhizmus helyi befogadása szempontjából meghatározó jellemzőjét. Ezt kiegészíti a korai buddhista szövegek hitelességével kapcsolatos kutatások rövid áttekintése, a kurzus tárgya szempontjából fontos módszerek elsajátítása. A térség történelmi eseményei közül csak a buddhizmus elterjedése és befogadása szempontjából legfontosabb események és folyamatok ismertetésére kerül sor. Másodszor az előadások a régészet legfontosabb, az egész térségre vonatkozó általános kronológiai rendszerét, a legjellemzőbb lelőhelyeket tekintik át, ismét szűkítetten, a témára összpontosítva. Harmadszor a diákok és az előadó közösen a térségben élő kultúrák "lényegére mutató" "történetek" közvetítésével értelmezik Délkelet-Ázsia "anyagkezelési" és kultúraközi, alkalmazkodási módszereit.
Negyedszer a buddhizmus élő gyakorlatával ismerkednek meg, megkísérelve a befogadók szempontjainak megértését.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak.
1. Bevezetés: alapfogalmak tisztázása, a térség a buddhizmus előtt
2. Történelmi földrajz, környezet, etnikai és vallási előzmények
3. Délkelet-Ázsia régészeti emlékei
4. (1) Természeti erőforrások; (2) Sajátos anyagkezelés
5. (3) Geomancia, kozmológia és buddhizmus; (4) A város mint hídfőállás
6. A théraváda irányzat kialakulása, bevezetés a théraváda országok történetébe
7. Théraváda szerzetes iskolák DKÁ-ban
8. Az élő buddhizmus Délkelet-Ázsiában
9. A buddhizmus elterjedése szárazföldi Délkelet-Ázsiában
10. A buddhizmus megjelenése a DKÁ-i szigeteken
11. Buddhizmus és modernizáció
12. A buddhizmus a délkeletázsiai művészetben: épített örökség
13. A buddhizmus a délkeletázsiai művészetben: szellemi örökség
14. Összegzés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Ácsán; anagárika; arahant; bhanté; bhikkhu; bódhiszatta; brahmavihára; buddharúpa; dána; déva; dhamma; dukkha; vassza; paticcsa-szammuppáda; kamma; karuná; kathina; kuti; Luan Pha; magga; mantra; mettá; muditá; niródha; pannyá; páramitá; pátimokkha; pindapáta; szamanéra; upaszampadá; upekkhá; upószatha; vihára; vinaja; viddzsá

Forrás: 

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az előadásokon való részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 3 előadás.A félév folyamán a megadott ütemben, óráról órára dolgoznak a csoportos feladatokon (maximum 8 oldal terjedelemben), melyek eredményét legkésőbb a vizsgán, de a konzultációk folyamán is bemutathatják. Aktív részvétel az előadásokon, valamint a félév végén vizsga a kurzus ismeretanyagából. A megadott szerzetes irányzat alapítójáról, mai működéséről a moodle rendszerbe telepített felvételeket a hallgatók megtekintik és azokra vonatkozó kérdéseket töltenek fel (maximum 1 oldal terjedelemben). A csoportos feladatokon belül a meghatározott országokra vonatkozó ismereteket szereznek és dolgoznak fel. Az egyes országok határain belül időszakokra bontva keresnek rá az aktuális államalakulatokra, vallásokra, kiemelkedő személyekre. A félév végén minden csoport prezentációt készít és mutat be saját országáról.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Balogh András 2015: Bevezetés Délkelet-Ázsia történelmébe. Budapest, Eötvös Kiadó
2. Walpola Rahula 2015: A Buddha tanítása (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest, A Tan Kapuja
3. Porosz Tibor 2014: A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, (A feldolgozandó szakkifejezésekre vonatkozóan.)

Ajánlott irodalom: 

1. A vallomás szavai – Pátimókkha, A korai buddhizmus szerzetesi szabályzata. Budapest, A Tan Kapuja, 2004 [1994].
2. Ácsán Szucsittó, 2007: Buddhista meditáció – Az alapok, Budapest, Buddhapada Alapítvány.
3. Porosz Tibor, 2000.: A buddhista filozófia kialakulása – és fejlődése a théraváda irányzatban, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
4. Charles Higham (ford. Csobay Dávid) 2001: Az angkori civilizáció, Debrecen, Gold Book
5. Ácsán Szumédhó 2004: Így van ez – a valóság természete, Buddhapada Alapítvány