Buddhizmus ma 2. (Buddhizmus és művészetek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhizmus ma 2. (Buddhizmus és művészetek)
Tárgykód: 
M2-D402
Tárgykód (esti): 
M2-E-D402
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók alapfokú tanulmányaik során átfogó képet alkothattak a buddhizmus művelődéstörténeti,filozófiai és művészeti megnyilvánulásairól. Posztgraduális szinten már az egyes főbb irányzatok(théraváda, mahájána és vadzsrajána) meditációs gyakorlatait támogató, avagy rituális, illetve spirituális célból készült tárgyait vesszük szemügyre. Ugyanakkor a befogadóra gyakorolt hatást a nyugati megítélés szerinti művészeti tevékenységként is tanulmányozzuk. Keressük a közös, illetve eltérő jellemzőket, értelmezési tartományokat. Mindezek alapján a hallgatók kialakítják saját kritikai álláspontjukat egy lehetséges buddhista művészettörténet tárgyáról, kereteiről és módszereiről.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A csoportosan végzett feladatok során fejlődik a hallgatók együttműködőkészsége.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szakterület ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, elméleti megközelítések és terminológiák elsajátítása. A kurzus teljesítése során elsődleges források használata, megfelelő korszerű kutatási módszerek alkalmazása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Együttműködés, a megismerés és a problémamegoldás képességének elmélyítése.

Tartalom: 

A hallgatók három szempontrendszert követve ismerik meg a buddhizmus és a művészetek lehetséges viszonyát. Először a művészettörténet klasszikus, nyugati felfogásával, történetével és fogalomrendszerével ismerkednek. Másodszor a buddhizmus több évezredes spirituális gyakorlatát körülvevő tárgyi közegben, történelmi, kulturális és politikai keretek között hajózunk a megszerzett fogalmakra támaszkodva. Harmadszor a buddhizmus élő gyakorlatával szembesítjük frissen szerzett tapasztalatainkat, hogy lebontsuk a hagyományos kereteket, új fogalmakat keressünk a befogadói élmény jellemzésére. Végül közösen használható módszereket keresünk a korszerű buddhista szemléletű művészi teljesítmény felismerésére és megértésére.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés 2. A tárgy rögzítése és értelmezése 3. Forma, struktúra és stílus 4. Tartalom és belső tartalom 5. A mű a kontextusában; a műalkotás és a néző 6. A Tan megjelenése a buddhista művészetben 7. A buddhista építészet évezredei 8. A Tan illusztrációja és/vagy a gyakorlás tárgya 9. Buddhista műfajok sajátosságai 10. Vonalak, mesterek, kultúrák váltakozása 11. Kortárs buddhista ihletésű alkotások 12. Különleges gyakorlási formák 13. Különbségek és hasonlóságok 14. Egyéni és csoportos feladatok prezentálása

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Tárgy, műalkotás, művészet, illusztráció, interpretáció, rituális, spirituális,

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A félév folyamán hallgatók a megadott ütemben, óráról órára dolgoznak a csoportos feladatokon,melyek eredményét legkésőbb a vizsgán, de a konzultációk folyamán is bemutatják. Aktív részvétel a szemináriumon, valamint a félév végén vizsga a kurzus ismeretanyagából. A megadott feladatok feltöltése a moodle rendszerbe. Az egyéni és a csoportos feladatokon belül a megadott források elolvasása, írásos összefoglalása, óráról-órára történő ismertetése, majd a végleges esszé összeállítása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Belting, H.—Dilly, H.—Kemp, W.—Sauerländer, W.—Warnke, M. (szerk.) 2007. Művészettörténet. Bevezetés. Reimer, Berlin. (Letölthető: http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html#idp959696) 2. Guy, J.(szerk.) 2014. Lost Kingdoms. MMA, New York. 3. Lu Csi 1958. „Ének a költészetről.” In: Weöres Sándor. A lélek idézése. Európa. Budapest. 87—95. 4. Miklós Pál 1978. A Zen és a művészet. Magvető. Budapest. 5. Hai-Yen Hua-Ströfer 2010. Buddha’s Brush, Buddha’s Paste. HICA, Germany.

Ajánlott irodalom: 

1. Tőkei Ferenc 1998. A kínai költészet elméletéből. Argumentum, Budapest. 2. Jo Fu 1959. Zenepalota. Európa, Budapest. 3. Payne, R. K. (szerk.) 2014. Scripture:Canon: Text: Context. 4. Lao-ce 2002. Tao te king. (Karátson, G. ford.) Q.E.D., Budapest. 5. Obrazcov, Sz. 1960. A kínai színház. (Siklósi, M. ford.) Gondolat, Budapest.