Buddhizmus ma 1. (Buddhizmus és tudományok)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhizmus ma 1. (Buddhizmus és tudományok)
Tárgykód: 
M2-D401
Tárgykód (esti): 
M2-E-D401
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az előadás összehasonlítja a buddhizmus valamint a nyugati természettudomány szemléletét, tényleges és lehetséges kölcsönhatásaikat – különös tekintettel a folyamatfilozófia, a logika, a modern kvantumfizika és a kognitív tudományok problémáira.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók ismerjék meg a természettudományos alapkutatások néhány a buddhizmus szempontjából is releváns problémáját

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók ismerjék meg a témakörök legfontosabb kutatóit, elméleteit.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatók legyenek képesek kellő kritikával tájékozódni az adott terület szakirodalmában.

Tartalom: 

A korai buddhista szövegek és a modern nyugati tudatkutatás eredményeinek ismertetése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-2. Általános bevezető: A nem-szubsztancialista alapállás a korai buddhista szövegektől a Múlamadhjamakakárikáig
3-4. Buddhizmus és folyamat-filozófia (Whitehead és Inada)
5-7. Buddhizmus és modern logika (az ellentmondások megszelídítése)
8-10. Buddhizmus és a kvantum (függő keletkezés, relácionalitás és háttérfüggetlenség)
11-13. Buddhizmus és tudatkutatás (régi és új utak az öntudat megértése felé)
14. Összefoglalás, kitekintés

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Nem-szubsztancialista alapállás, folyamatfilozófia, logika, kvantum, tudatkutatás

Forrás: 

Mūlamadhyamakakārikā

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A kurzus során tárgyalt témák valamelyikéből egy – szakdolgozati követelményeknek megfelelően megírt – 7 oldalas dolgozat beadása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Zajonc, A. (ed.), The New Physics and Cosmology, Dialogues with the Dalai Lama. Oxford University Press, Oxford, 2004;
2. Wallace, B.A, Choosing Reality. A Buddhist View of Physics and the Mind. Ithaca, New York: Snow Lion; 1996;
3. Wallace, B.A. Buddhism & Science – Breaking New Ground, Columbia University Press, New York, 2003;
4. Wheeler, John Archibald, Law without Law, in: J. A. Wheeler – W. Zurek, Quantum Theory and Measurement, Princeton University Press, 1983, pp. 182-213;

Ajánlott irodalom: 

Early Buddhism:
1. Ronkin, Noa, Early Buddhist Metaphysics. The making of a philosophical tradition. RoutledgeCurzon, New York, NY, 2005
Madhyamaka:
2. Nāgārjuna's Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā (Classics of Indian Buddhism) translated by Mark Siderits and Shoryu Katsura, Wisdom Publications, Boston, 2013 Logic:
3. Garfield J - Priest G., Nāgārjuna and the limits of thought, Philosophy East & West Volume 53, Number 1 January 2003, 1–21; Process philosophy:
4. Whitehead, A. N., Folyamat és valóság. Fordította: Fórizs, László – Karsai, Gábor. Typotex Kiadó, 2007 (2001) (Process and Reality Free Press, New York, 1978); Quantum and participatory universe:
5. Rae, Alastair I. M., Quantum physics. Illusion or reality? Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2004;
6. Stapp, Henry P.: Mindful Universe, Quantum Mechanics and the Participating Observer, Springer, Berlin, 2007 (Especially Ch 13: Whiteheadian Quantum Ontology, pp. 85-96 and Interview with J. Stapp by Harald Atmanspacher, pp. 99-117) Mind and Consciousness:
7. Searle, John R., Elme, nyelv és társadalom. A való világ filozófiája. Vince kiadó, Budapest, 2000 (Mind, Language and Society, Philosophy in the real world, Basic Books (Perseus), 1998);
8. Güzeldere, Güven: The Many Faces of Consciousness: A Field Guide, in: Ned Block, Owen J. Flanagan, Güven Güzeldere (eds.): The Nature of Consciousness: Philoso-phical Debates, MIT, 1999, 1-69.
9. Tuszynski, Jack A. (Ed.), The Emerging Physics of Consciousness, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2006;
10. Horváth, Lajos: Poszthumanista tudománytanulmányok és buddhizmus, Magyar Tudomány, 2014/7.